Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vodovody a kanalizácie, spol. s r. o. [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 053 405 € 874 640 € 763 144 € 834 983 € 610 893 € 1 160 386 € 995 628 € 617 792 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
206 562 € 38 764 € 44 120 € 53 148 € 68 400 € 103 720 € 170 082 € 260 371 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
184 517 € 16 242 € 20 621 € 28 815 € 43 039 € 80 084 € 150 089 € 256 445 €
012
A.II.1
Pozemky
4 401 € 4 365 € 4 365 € 4 365 € 4 365 € 4 365 € 4 365 € 4 365 €
013
A.II.2
Stavby
37 642 € 11 363 € 12 914 € 14 466 € 16 017 € 17 569 € 21 084 € 24 918 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
142 474 € 408 € 3 342 € 9 984 € 21 939 € 58 150 € 123 305 € 227 100 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0 € 106 € 0 € 718 € 1 335 € 62 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
22 045 € 22 522 € 23 499 € 24 333 € 25 361 € 23 636 € 19 993 € 3 926 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
22 045 € 22 522 € 23 499 € 24 333 € 25 361 € 23 636 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
19 993 € 3 926 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
844 104 € 833 199 € 716 334 € 777 855 € 536 638 € 1 051 788 € 822 003 € 352 626 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
927 €
032
B.I.1
Materiál
927 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
778 788 € 702 720 € 93 486 € 402 149 € 78 723 € 733 461 € 309 685 € 244 946 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
778 708 € 698 653 € 62 789 € 203 753 € 8 105 € 683 201 € 308 377 € 243 126 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
195 183 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
27 704 € 873 € 69 724 € 42 562 € 413 € 1 190 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
80 € 4 067 € 2 993 € 2 340 € 894 € 7 698 € 895 € 630 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
65 316 € 130 479 € 622 848 € 375 706 € 457 915 € 318 327 € 512 318 € 106 753 €
056
B.IV.1
Peniaze
842 € 608 € 975 € 1 450 € 384 € 102 € 137 € 228 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
64 474 € 129 871 € 621 873 € 374 256 € 457 531 € 318 225 € 512 181 € 106 525 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 739 € 2 677 € 2 690 € 3 980 € 5 855 € 4 878 € 3 543 € 4 795 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 739 € 3 959 € 4 878 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 677 € 2 690 € 3 980 € 3 537 € 4 320 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
1 896 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 € 475 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 053 405 € 874 640 € 763 144 € 834 983 € 610 893 € 1 160 386 € 995 628 € 617 792 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 033 345 € 832 803 € 729 496 € 677 653 € 585 464 € 960 964 € 769 843 € 569 013 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
506 385 € 336 521 € 337 499 € 338 332 € 339 360 € 337 635 € 333 992 € 317 925 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
328 000 € 328 000 € 328 000 € 328 000 € 328 000 € 328 000 € 328 000 € 328 000 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
8 044 € 8 521 € 9 499 € 10 332 € 11 360 € 9 635 € 5 992 € -10 075 €
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
170 341 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
52 608 € 52 608 € 52 608 € 52 608 € 52 608 € 52 608 € 52 608 € 52 609 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
18 627 € 18 627 € 18 627 € 18 627 € 18 627 € 18 627 € 18 627 € 18 628 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
33 981 € 33 981 € 33 981 € 33 981 € 33 981 € 33 981 € 33 981 € 33 981 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
357 035 € 332 750 € 280 073 € 186 857 € 56 645 € 376 603 € 191 840 € 91 688 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
357 035 € 332 750 € 280 073 € 186 857 € 56 645 € 376 603 € 191 840 € 91 688 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
110 678 € 104 285 € 52 677 € 93 217 € 130 212 € 187 479 € 184 764 € 100 152 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
20 060 € 41 837 € 33 648 € 157 330 € 25 429 € 199 422 € 225 785 € 48 779 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 000 € 4 050 € 5 501 € 4 716 € 5 193 € 3 604 € 6 233 € 5 919 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 050 € 4 501 € 3 716 € 5 193 € 3 604 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 6 233 € 5 919 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
6 479 € 6 363 € 6 255 € 6 551 € 6 372 € 10 738 € 13 654 € 22 142 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0 € 0 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
6 479 € 6 363 € 6 255 € 6 551 € 6 372 € 5 668 € 2 892 € 3 074 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
5 070 € 10 762 € 19 068 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
12 581 € 31 424 € 21 892 € 146 063 € 13 864 € 185 080 € 205 898 € 20 718 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
0 € 4 508 € 9 435 € 127 932 € 4 411 € 555 € 16 222 € 3 218 €
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
141 111 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
286 € 598 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 166 € 5 593 € 4 030 € 5 504 € 5 503 € 134 212 € 6 956 € 6 568 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
868 € 3 311 € 2 442 € 3 291 € 3 075 € 7 120 € 4 166 € 3 430 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
8 547 € 18 012 € 5 985 € 9 336 € 875 € 43 193 € 37 157 € 6 904 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé