Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BLISS a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 419 517 € 1 628 525 € 1 631 945 € 1 509 473 € 1 441 389 € 1 518 410 € 1 655 572 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
623 547 € 664 269 € 664 269 € 705 275 € 750 410 € 847 491 € 974 422 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
006
A.I.3
Oceniteľné práva
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
623 547 € 664 269 € 664 269 € 705 275 € 750 410 € 847 491 € 974 422 €
012
A.II.1
Pozemky
265 731€ 265 731€ 265 731€ 265 731€ 265 731€ 265 731€ 265 731€
013
A.II.2
Stavby
349 265€ 393 710€ 393 710€ 427 165€ 460 518€ 520 571€ 583 316€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 302€ 3 579€ 3 579€ 11 130€ 22 912€ 59 290€ 123 476€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 249€ 1 249€ 1 249€ 1 249€ 1 249€ 1 249€ 1 249€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
650€ 650€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
795 904 € 964 256 € 959 991 € 795 740 € 682 521 € 664 064 € 665 785 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
206 333 € 231 300 € 236 773 € 210 097 € 194 820 € 183 872 € 212 577 €
032
B.I.1
Materiál
4 155€ 4 048€ 4 048€ 3 175€ 2 637€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
206 333€ 231 300€ 232 618€ 206 049€ 190 772€ 180 697€ 209 940€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
227 030 € 51 998 € 52 044 € 52 044 € 52 045 € 27 170 € 27 170 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
24 828€ 24 828€ 24 874€ 24 874€ 24 875€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
044
B.II.6
Iné pohľadávky
175 032€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
27 170€ 27 170€ 27 170€ 27 170€ 27 170€ 27 170€ 27 170€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
348 752 € 668 060 € 667 935 € 527 771 € 435 165 € 452 859 € 425 142 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
332 296€ 338 707€ 419 689€ 340 205€ 251 547€ 260 142€ 244 856€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
11 498€ 3 555€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
16 456€ 329 353€ 236 748€ 184 011€ 183 618€ 192 717€ 180 286€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
13 789 € 12 898 € 3 239 € 5 828 € 491 € 163 € 896 €
056
B.IV.1
Peniaze
13 462€ 12 761€ 2 535€ 5 740€ 311€ 108€
057
B.IV.2
Účty v bankách
327€ 137€ 704€ 88€ 180€ 163€ 788€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
66 € 7 685 € 8 458 € 8 458 € 6 855 € 15 365 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
66€ 773€ 773€ 6 855€ 10 347€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
7 685€ 7 685€ 7 685€ 5 018€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 419 517 € 1 628 525 € 1 631 945 € 1 509 473 € 1 441 389 € 1 518 410 € 1 655 572 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-687 773 € -680 028 € -657 441 € -540 916 € -417 895 € -136 484 € 127 685 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
4 382 € 4 382 € 4 382 € 4 382 € 4 382 € 4 382 € 4 382 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
4 382€ 4 382€ 4 382€ 4 382€ 4 382€ 4 382€ 4 382€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
465 661 € 465 660 € 465 660 € 465 660 € 465 661 € 465 661 € 465 661 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
465 243€ 465 243€ 465 242€ 465 242€ 465 243€ 465 243€ 465 243€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
418€ 417€ 418€ 418€ 418€ 418€ 418€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 183 270 € -1 160 683 € -1 044 157 € -921 138 € -639 727 € -375 558 € -115 128 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
793 186€ 793 186€ 793 185€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 183 270€ -1 160 683€ -1 044 157€ -921 138€ -1 432 913€ -1 168 744€ -908 313€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-7 746 € -22 587 € -116 526 € -123 020 € -281 411 € -264 169 € -260 430 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 107 290 € 2 308 553 € 2 289 386 € 2 050 389 € 1 859 284 € 1 654 633 € 1 527 745 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 535 € 3 535 € 3 535 € 3 346 € 4 980 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 535€ 3 535€ 3 535€ 3 346€ 4 980€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
22 475 € 22 340 € 22 340 € 22 340 € 22 340 € 30 998 € 35 112 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
17 077€ 17 077€ 17 077€ 17 077€ 17 077€ 16 504€ 15 792€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
5 398€ 5 263€ 5 263€ 5 263€ 5 263€ 14 494€ 19 320€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 250 418 € 1 407 942 € 1 385 241 € 1 210 152 € 968 422 € 995 058 € 970 774 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
83 321€ 59 583€ 466 336€ 270 367€ 207 718€ 182 313€ 184 516€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
393€ 1 328€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
656 780€ 656 779€ 656 779€ 656 779€ 656 779€ 656 779€ 656 780€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 352€ 9 190€ 3 964€ 9 602€ 16 686€ 15 374€ 11 347€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
402€ 404€ 41 149€ 41 903€ 40 676€ 55 895€ 36 238€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 314€ 3 783€ 25 254€ 44 424€ 38 270€ 65 091€ 47 560€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
505 249€ 678 203€ 191 759€ 187 077€ 8 293€ 19 213€ 33 005€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
834 397€ 878 271€ 878 270€ 814 362€ 864 987€ 625 231€ 516 879€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
261 € 142 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
142€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
261€