Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 069 929€ 984 009€ 1 233 656€ 1 256 808€ 1 744 754€ 3 797€ 9 882€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
978 655€ 961 683€ 1 233 656€ 1 256 808€ 1 746 834€ 3 842€ 7 753€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
91 274 € 22 326 € 0 € 0 € -2 080 € -45 € 2 129 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 031 169 € 961 567 € 1 469 834 € 1 417 788 € 1 649 971 € 2 197 824 € 1 668 175 € 2 743 464 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
891 308€ 1 098 622€ 1 324 936€ 1 406 308€ 1 800 103€ 2 575 118€ 1 991 426€ 2 340 605€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
126 273€ -171 146€ -453 224€ -170 787€ -242 022€ -493 854€ -810 156€ -9 926€
07
II.3
Aktivácia
13 588€ 34 091€ 598 122€ 182 267€ 91 890€ 116 560€ 486 905€ 412 785€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 018 794 € 1 015 228 € 1 518 289 € 1 356 892 € 1 455 745 € 1 401 179 € 2 646 415 € 2 487 889 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
346 914€ 248 620€ 383 044€ 442 866€ 543 333€ 1 084 761€ 2 181 242€ 1 993 402€
10
B.2
Služby
671 880€ 766 608€ 1 135 245€ 914 026€ 912 412€ 316 418€ 465 173€ 494 487€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
103 649 € -31 335 € -48 455 € 60 896 € 192 146 € 796 600 € -976 111 € 255 575 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
180 444 € 205 281 € 191 420 € 214 590 € 486 034 € 709 626 € 658 703 € 768 125 €
13
C.1
Mzdové náklady
129 345€ 141 396€ 133 088€ 148 739€ 286 108€ 510 337€ 481 404€ 542 959€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
45 068€ 50 786€ 46 494€ 49 026€ 119 310€ 178 186€ 164 114€ 185 632€
16
C.4
Sociálne náklady
6 031€ 13 099€ 11 838€ 16 825€ 80 616€ 21 103€ 13 185€ 39 534€
17
D
Dane a poplatky
201 984€ 204 068€ 213 356€ 221 248€ 116 364€ 140 889€ 154 064€ 116 679€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
299 407€ 313 327€ 580 976€ 237 597€ 425 544€ 503 018€ 521 597€ 571 335€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
41 296€ 422 851€ 285 641€ 182 086€ 510 615€ 979 713€ 441 296€ 475 381€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
44 276€ 262 511€ 176 974€ 134 753€ 641 857€ 927 591€ 256 315€ 284 937€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-1 800€ 106 067€ -1 800€ 2 113€ 54 547€ 0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
436 114€ 404 923€ 322 351€ 975 875€ 1 235 455€ 1 046 548€ 1 479 549€ 1 438 068€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
55 532€ 79 152€ 32 311€ 238 450€ 379 742€ 57 173€ 53 507€ 14 362€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-198 784 € -373 967 € -633 700 € 170 106 € -165 872 € 484 564 € -699 452 € 413 586 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
5 000€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
5 000€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
3 268€ 19€ 5 000€ 18 803€ 18 753€ 53€ 49€ 57€
39
N
Nákladové úroky
90 853€ 122 412€ 163 452€ 77 860€ 183 717€ 64 510€ 81 321€ 88 984€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 229€ 4 362€ 2 232€ 2 577€ 7 117€ 12 238€ 8 336€ 56 023€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-90 814 € -126 755 € -160 684 € -61 634 € -172 081 € -76 695 € -89 608 € -144 950 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-289 598 € -500 722 € -794 384 € 108 472 € -337 953 € 407 869 € -789 060 € 268 636 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-8 326 € 48 779 € -41 629 € 125 064 € -227 949 € -73 286 € -54 668 € 13 204 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-8 326€ 48 779€ -44 509€ 122 184€ -230 829€ -76 166€ -54 668€ 13 204€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-281 272 € -549 501 € -752 755 € -16 592 € -110 004 € 481 155 € -734 392 € 255 432 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-289 598 € -500 722 € -794 384 € 108 472 € -337 953 € 407 869 € -789 060 € 268 636 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-281 272 € -549 501 € -752 755 € -16 592 € -110 004 € 481 155 € -734 392 € 255 432 €