Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
297 364€ 297 364€ 284 611€ 284 721€ 284 701€ 285 216€ 285 035€ 284 636€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
28 082€ 28 082€ 28 082€ 28 082€ 28 082€ 28 082€ 28 082€ 28 082€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
28 082€ 28 082€ 28 082€ 28 082€ 28 082€ 28 082€ 28 082€ 28 082€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
269 282€ 269 282€ 256 528€ 256 639€ 256 618€ 257 133€ 256 952€ 256 554€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
269 282€ 269 282€ 256 528€ 256 639€ 256 618€ 257 133€ 256 952€ 256 554€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 058 332€ 282 188€ 257 168€ 293 521€ 346 366€ 291 998€ 305 961€ 273 116€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
2 943€ 2 943€ 2 980€ 3 920€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
2 156€ 2 156€ 2 156€ 3 920€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
787€ 787€ 824€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
47 200€ 35 303€ 63€ 5€ 0€ 3 637€ 654€ 0€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
0€ 5€ 5€ 0€ 137€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
543€ 867€ 58€ 0€ 3 500€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
46 657€ 34 436€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 654€ 0€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 011 132€ 243 942€ 254 162€ 290 535€ 342 445€ 288 362€ 305 307€ 273 116€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
340€ 172€ 662€ 361€ 268€ 2 621€ 264€ 1 048€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
243 770€ 253 500€ 290 175€ 342 177€ 285 741€ 305 042€ 272 069€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
1 010 792€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
272€ 322€ 400€ 431€ 24 402€ 5 395€ 487€ 356€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
272€ 322€ 400€ 431€ 24 402€ 5 395€ 487€ 356€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 355 969€ 579 874€ 542 179€ 578 672€ 655 468€ 582 609€ 591 482€ 558 108€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
168 438€ 161 788€ 121 685€ 123 798€ 131 607€ 116 697€ 123 618€ 119 097€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
62 206€ 22 103€ 24 216€ 32 025€ 17 115€ 24 036€ 19 515€ 7 503€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
6 650€ 40 103€ -2 113€ -7 809€ 14 910€ -6 921€ 4 521€ 12 012€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
12 744€ 13 600€ 20 473€ 15 343€ 42 896€ 17 335€ 24 761€ 54 573€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
2 510€ 2 325€ 3 562€ 2 701€ 2 847€ 2 331€ 2 402€ 3 681€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
2 510€ 2 325€ 3 562€ 2 701€ 2 847€ 2 331€ 2 402€ 3 681€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
1 158€ 985€ 896€ 994€ 1 071€ 1 100€ 1 115€ 1 010€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 158€ 985€ 896€ 994€ 1 071€ 1 100€ 1 115€ 1 010€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
9 076€ 10 290€ 16 015€ 11 648€ 38 978€ 13 904€ 21 245€ 49 882€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
1 934€ 10 290€ 9 261€ 3 314€ 27 092€ 6 344€ 14 340€ 37 633€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
3 715€ 0€ 4 081€ 4 521€ 6 598€ 3 542€ 3 775€ 6 500€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
2 399€ 0€ 1 995€ 2 892€ 4 177€ 3 182€ 2 518€ 4 430€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
1 028€ 0€ 678€ 890€ 1 111€ 836€ 612€ 1 319€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
0€ 30€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
1 174 787€ 404 487€ 400 021€ 439 531€ 480 965€ 448 577€ 443 103€ 384 438€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
1 174 787€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
404 487€ 400 021€ 439 531€ 480 965€ 448 577€ 443 103€ 384 438€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
1 355 969€ 579 874€ 542 179€ 578 672€ 655 468€ 582 609€ 591 482€ 558 108€