Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
297 364€ 297 364€ 284 611€ 284 721€ 284 701€ 285 216€ 285 035€ 284 636€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
28 082€ 28 082€ 28 082€ 28 082€ 28 082€ 28 082€ 28 082€ 28 082€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
28 082€ 28 082€ 28 082€ 28 082€ 28 082€ 28 082€ 28 082€ 28 082€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
269 282€ 269 282€ 256 528€ 256 639€ 256 618€ 257 133€ 256 952€ 256 554€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
269 282€ 269 282€ 256 528€ 256 639€ 256 618€ 257 133€ 256 952€ 256 554€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 058 332€ 282 188€ 257 168€ 293 521€ 346 366€ 291 998€ 305 961€ 273 116€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
2 943€ 2 943€ 2 980€ 3 920€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
2 156€ 2 156€ 2 156€ 3 920€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
787€ 787€ 824€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
47 200€ 35 303€ 63€ 5€ 0€ 3 637€ 654€ 0€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
0€ 5€ 5€ 0€ 137€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
543€ 867€ 58€ 0€ 3 500€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
46 657€ 34 436€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 654€ 0€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 011 132€ 243 942€ 254 162€ 290 535€ 342 445€ 288 362€ 305 307€ 273 116€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
340€ 172€ 662€ 361€ 268€ 2 621€ 264€ 1 048€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
243 770€ 253 500€ 290 175€ 342 177€ 285 741€ 305 042€ 272 069€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
1 010 792€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
272€ 322€ 400€ 431€ 24 402€ 5 395€ 487€ 356€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
272€ 322€ 400€ 431€ 24 402€ 5 395€ 487€ 356€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 355 969€ 579 874€ 542 179€ 578 672€ 655 468€ 582 609€ 591 482€ 558 108€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
168 438€ 161 788€ 121 685€ 123 798€ 131 607€ 116 697€ 123 618€ 119 097€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
62 206€ 22 103€ 24 216€ 32 025€ 17 115€ 24 036€ 19 515€ 7 503€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
6 650€ 40 103€ -2 113€ -7 809€ 14 910€ -6 921€ 4 521€ 12 012€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
12 744€ 13 600€ 20 473€ 15 343€ 42 896€ 17 335€ 24 761€ 54 573€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
2 510€ 2 325€ 3 562€ 2 701€ 2 847€ 2 331€ 2 402€ 3 681€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
2 510€ 2 325€ 3 562€ 2 701€ 2 847€ 2 331€ 2 402€ 3 681€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
1 158€ 985€ 896€ 994€ 1 071€ 1 100€ 1 115€ 1 010€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 158€ 985€ 896€ 994€ 1 071€ 1 100€ 1 115€ 1 010€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
9 076€ 10 290€ 16 015€ 11 648€ 38 978€ 13 904€ 21 245€ 49 882€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
1 934€ 10 290€ 9 261€ 3 314€ 27 092€ 6 344€ 14 340€ 37 633€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
3 715€ 0€ 4 081€ 4 521€ 6 598€ 3 542€ 3 775€ 6 500€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
2 399€ 0€ 1 995€ 2 892€ 4 177€ 3 182€ 2 518€ 4 430€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
1 028€ 0€ 678€ 890€ 1 111€ 836€ 612€ 1 319€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
0€ 30€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
1 174 787€ 404 487€ 400 021€ 439 531€ 480 965€ 448 577€ 443 103€ 384 438€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
1 174 787€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
404 487€ 400 021€ 439 531€ 480 965€ 448 577€ 443 103€ 384 438€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
1 355 969€ 579 874€ 542 179€ 578 672€ 655 468€ 582 609€ 591 482€ 558 108€