Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Občianske združenie Brána do života

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
20 638€ 23 227€ 43 929€ 27 939€ 7 864€ 9 930€ 18 293€ 37 452€ 40 373€
02
502
Spotreba energie
74 954€ 44 977€ 44 762€ 40 598€ 41 050€ 47 997€ 46 580€ 44 052€ 34 592€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
11 083€ 5 301€ 13 232€ 23 381€ 12 551€ 14 746€ 8 520€ 30 020€ 19 884€
05
512
Cestovné
662€ 50€ 5€ 200€ 686€ 242€ 1 489€ 730€
06
513
Náklady na reprezentáciu
208€ 139€ 226€ 236€ 195€ 238€ 171€ 230€ 33€
07
518
Ostatné služby
54 891€ 44 884€ 40 140€ 39 335€ 20 076€ 22 004€ 34 749€ 58 514€ 61 983€
08
521
Mzdové náklady
263 844€ 222 401€ 244 730€ 190 342€ 163 030€ 163 285€ 139 489€ 172 643€ 160 191€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
84 024€ 71 390€ 80 305€ 63 165€ 64 137€ 56 718€ 53 132€ 61 377€ 59 267€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
10 370€ 8 039€ 7 712€ 7 194€ 7 905€ 6 330€ 6 808€ 3 617€ 6 020€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 462€
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
2 591€ 2 620€ 2 604€ 2 963€ 2 977€ 4 148€ 622€ 0€ 297€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
1€ 0€ 0€ 60€ 85€ 23€
17
542
Ostatné pokuty a penále
55€ 8€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
3€ 9€
21
546
Dary
4 775€ 2€ 0€ 154€
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
2 017€
24
549
Iné ostatné náklady
3 026€ 2 914€ 2 232€ 3 235€ 3 006€ 3 045€ 5 389€ 2 850€ 2 690€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 927€ 2 927€ 3 062€ 2 517€ 2 850€ 2 822€ 2 133€ 0€ 2 585€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 2 942€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
529 275€ 435 618€ 482 996€ 400 910€ 325 901€ 335 438€ 316 305€ 412 244€ 388 645€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
0€ 20 000€ 13€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 3€ 4€ 8€ 29€ 7€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
4 946€ 1 561€ 5 615€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
1 199€ 1 098€ 5 237€ 1 143€ 1 036€ 1 454€ 6€ 3 311€ 1 639€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
36 145€ 38 620€ 46 704€ 150 804€ 32 037€ 32 601€ 129 578€ 24 766€ 186 388€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
39 006€ 29 158€ 36 400€ 49 192€ 29 387€ 26 242€ 22 885€ 66 317€ 95 447€
70
664
Prijaté členské príspevky
200€ 300€ 100€ 0€ 4 050€ 0€ 100€ 100€ 100€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
33 064€ 24 934€ 5 526€ 7 492€ 9 546€ 10 917€ 21 870€ 13 188€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
334 275€ 369 784€ 359 842€ 251 569€ 236 260€ 254 828€ 159 993€ 282 966€ 103 053€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
415 771€ 473 585€ 478 832€ 458 234€ 330 265€ 324 688€ 323 487€ 399 359€ 399 822€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-113 503€ 37 967€ -4 164€ 57 324€ 4 364€ -10 750€ 7 182€ -12 885€ 11 177€
76
591
Daň z príjmov
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-113 503€ 37 967€ -4 164€ 57 324€ 4 364€ -10 750€ 7 182€ -12 885€ 11 177€