Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Biblické vzdelávanie - účelové zariadenie Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Biblické vzdelávanie – účelové zariadenie Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia, Bratislava'
za rok 2020

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
e) podpora vzdelávania 46 317,73 € Nákup stavebného materiálu a služieb na rekonštrukciu sály na biblické vzdelávanie v Bratislave, ul. Biskupická
Spolu 46 317,73 €
Výrok auditora

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky združenia Biblické vzdelávanie - účelové zariadenie Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia, (ďalej len „Združenie"), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2022, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Združenia k 31. decembru 2022 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Vydal: Ing. Katarína Gavalcová, CA, zodpovedný audítor, Licencia audítora SKAU č. 920, spoločnosť AUDI ALTERAM s.r.o., Licencia UDVA č. 351, Gogoľova 3297/3, 851 01 Bratislava, v Bratislave dňa 02.05.2023