Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2022
31.03.2023
01.04.2021
31.03.2022
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
11 017 867 € 10 629 903 € 12 138 206 € 11 558 078 € 11 719 139 € 13 221 385 € 12 267 202 € 17 889 449 € 17 553 929 € 16 327 835 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
843 081 € 1 024 651 € 1 268 311 € 1 242 293 € 980 250 € 754 269 € 770 012 € 2 946 399 € 3 118 551 € 4 050 724 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
264 515 € 245 177 € 205 379 € 155 511 € 140 774 € 65 653 € 0 € 29 443 € 79 399 € 123 579 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
264 515€ 245 177€ 205 379€ 155 511€ 140 774€ 65 653€ 0€ 29 443€ 79 399€ 123 579€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
468 670 € 667 800 € 951 760 € 977 810 € 839 476 € 688 616 € 770 012 € 809 576 € 790 626 € 921 260 €
012
A.II.1
Pozemky
19 111€ 19 111€ 19 111€ 19 111€ 19 111€ 19 111€ 19 111€ 19 111€ 19 111€ 19 111€
013
A.II.2
Stavby
112 095€ 154 357€ 205 247€ 256 137€ 307 027€ 357 917€ 408 807€ 459 697€ 510 587€ 583 529€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
323 354€ 480 222€ 711 372€ 696 532€ 507 308€ 305 558€ 321 074€ 324 738€ 259 008€ 316 700€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
14 110€ 14 110€ 14 110€ 4 110€ 4 110€ 4 110€ 4 110€ 4 110€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 920€ 1 920€ 1 920€ 1 920€ 1 920€ 1 920€ 1 920€ 1 920€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
14 990€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
109 896 € 111 674 € 111 172 € 108 972 € 2 107 380 € 2 248 526 € 3 005 885 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
900 000€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
109 896€ 111 674€ 111 172€ 108 972€ 2 107 380€ 2 248 526€ 2 095 885€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
10 000€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
7 384 580 € 7 343 516 € 8 527 606 € 8 246 824 € 7 894 040 € 9 241 917 € 9 163 072 € 9 028 991 € 11 991 616 € 11 517 551 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
937 € 2 807 € 930 € 930 € 930 € 930 € 930 € 19 050 € 930 € 930 €
035
B.I.1
Materiál
937€ 2 807€ 930€ 930€ 930€ 930€ 930€ 19 050€ 930€ 930€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
618 904 € 682 786 € 630 414 € 664 590 € 662 170 € 1 012 620 € 499 252 € 775 030 € 121 077 € 93 178 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
319 325€ 50 808€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
55 486€ 65 031€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
618 904€ 682 786€ 630 414€ 664 590€ 662 170€ 693 295€ 443 766€ 659 191€ 121 077€ 93 178€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
5 312 257 € 5 036 957 € 5 473 281 € 4 427 411 € 6 704 350 € 4 019 751 € 6 558 774 € 5 294 312 € 5 923 340 € 7 825 315 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 627 997 € 2 415 296 € 2 249 569 € 2 304 409 € 3 540 471 € 2 932 104 € 3 093 340 € 3 936 337 € 4 444 729 € 5 478 155 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 627 997€ 2 415 296€ 2 249 569€ 2 304 409€ 3 540 471€ 2 932 104€ 3 093 340€ 3 936 337€ 4 444 729€ 5 478 155€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
5 923€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
38 959€ 38 479€ 37 999€ 37 519€ 164 915€ 313 325€ 226 677€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
2 565 220€ 2 298 808€ 3 182 383€ 1 705 831€ 2 436 600€ 700 000€ 1 400 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 679€ 280 744€ 376 830€ 561 819€ 1 285 900€ 127 654€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
76 402€ 3 630€ 3 330€ 2 822€ 545€ 1 087 647€ 1 166 209€ 1 125 375€ 1 478 611€ 819 506€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
101 747 € 100 232 € 101 443 € 100 977 € 664 460 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
101 747€ 100 232€ 101 443€ 100 977€ 664 460€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 452 482 € 1 620 966 € 2 422 981 € 3 153 893 € 424 843 € 4 108 384 € 2 002 673 € 2 940 599 € 5 845 292 € 2 933 668 €
072
B.V.1.
Peniaze
24 660€ 19 244€ 40 691€ 41 241€ 36 489€ 34 933€ 193 286€ 167 447€ 164 075€ 170 443€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 427 822€ 1 601 722€ 2 382 290€ 3 112 652€ 388 354€ 4 073 451€ 1 809 387€ 2 773 152€ 5 681 217€ 2 763 225€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 790 206 € 2 261 736 € 2 342 289 € 2 068 961 € 2 844 849 € 3 225 199 € 2 334 118 € 5 914 059 € 2 443 762 € 759 560 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
23 473€ 1 047€ 7 683€ 19 574€ 662€ 16 338€ 34 307€ 1 399€ 1 280€ 141€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
380 070€ 265 017€ 245 569€ 312 810€ 171 309€ 498 613€ 338 460€ 599 249€ 691 819€ 742 791€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 386 663€ 1 995 672€ 2 089 037€ 1 736 577€ 2 672 878€ 2 710 248€ 1 961 351€ 5 313 411€ 1 750 663€ 16 628€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
11 017 867 € 10 629 903 € 12 138 206 € 11 558 078 € 11 719 139 € 13 221 385 € 12 267 202 € 17 889 449 € 17 553 929 € 16 327 835 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
7 229 760 € 6 588 832 € 8 086 746 € 7 575 339 € 7 918 288 € 8 473 930 € 9 218 941 € 12 729 100 € 13 260 062 € 12 500 403 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
165 970 € 165 970 € 165 970 € 165 970 € 165 970 € 165 970 € 165 970 € 165 970 € 165 970 € 165 970 €
082
A.I.1
Základné imanie
165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
0 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
7 047 193 € 6 406 265 € 7 904 179 € 7 392 772 € 7 735 721 € 8 291 363 € 9 036 374 € 12 546 533 € 13 077 495 € 12 317 836 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 788 107 € 4 041 071 € 4 049 015 € 3 982 739 € 3 800 851 € 4 747 455 € 3 048 261 € 5 160 349 € 4 293 867 € 3 827 062 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
7 816 € 74 345 € 148 412 € 146 644 € 82 489 € 66 819 € 51 008 € 80 348 € 38 408 € 915 215 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
316€ 3 880€ 6 413€ 887€ 6 284€ 1 222€ 542€ 1 698€ 6 235€ 19 454€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
7 500€ 70 465€ 141 999€ 145 757€ 76 205€ 65 597€ 50 466€ 78 650€ 32 173€ 895 761€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 000 525 € 2 277 319 € 2 097 523 € 2 211 817 € 2 178 416 € 3 386 668 € 1 602 343 € 3 846 368 € 3 130 114 € 2 181 356 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 596 901 € 1 905 670 € 1 588 780 € 1 821 688 € 1 760 190 € 1 581 057 € 1 281 642 € 3 163 518 € 2 582 352 € 1 866 930 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
325 076€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 596 901€ 1 905 670€ 1 588 780€ 1 821 688€ 1 760 190€ 1 581 057€ 1 281 642€ 2 838 442€ 2 582 352€ 1 866 930€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
112 839€ 13 205€ 95 290€ 813 285€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
164 851€ 139 228€ 130 727€ 127 865€ 131 939€ 131 453€ 142 077€ 139 099€ 131 963€ 122 372€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
92 047€ 80 783€ 78 538€ 76 430€ 75 458€ 72 853€ 77 510€ 69 645€ 68 924€ 62 409€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
96 715€ 25 048€ 39 590€ 22 735€ 22 718€ 731 343€ 23 711€ 392 126€ 297 192€ 27 551€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
50 011€ 126 590€ 147 049€ 149 894€ 92 821€ 56 677€ 77 403€ 81 980€ 49 683€ 102 094€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 779 766 € 1 689 407 € 1 803 080 € 1 624 278 € 1 455 609 € 1 293 968 € 1 394 910 € 1 233 633 € 1 125 345 € 730 491 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
98 045€ 111 966€ 125 633€ 101 259€ 95 911€ 95 844€ 163 378€ 104 718€ 683 854€ 374 375€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 681 721€ 1 577 441€ 1 677 447€ 1 523 019€ 1 359 698€ 1 198 124€ 1 231 532€ 1 128 915€ 441 491€ 356 116€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
84 337€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 445 € 370 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
306€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 445€ 64€