Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
60 268 213 € 56 864 283 € 42 214 264 € 38 066 815 € 29 982 471 € 29 385 797 € 28 350 105 € 21 072 632 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
18 261 275 € 16 200 153 € 15 393 090 € 15 431 551 € 12 131 878 € 12 415 793 € 12 010 338 € 7 623 610 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
94 009 € 94 009 € 94 710 € 5 454 € 6 198 € 8 454 € 0 € 3 606 €
005
A.I.2
Software
4 009€ 4 009€ 4 710€ 5 454€ 6 198€ 5 522€ 0€ 3 606€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
90 000€ 90 000€ 90 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 932€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
17 231 046 € 15 236 474 € 13 150 993 € 12 844 546 € 11 772 952 € 12 053 972 € 11 690 105 € 7 584 888 €
012
A.II.1
Pozemky
2 466 430€ 2 466 430€ 1 874 575€ 1 602 264€ 1 450 536€ 1 450 536€ 1 379 239€ 1 304 959€
013
A.II.2
Stavby
8 019 740€ 7 870 198€ 7 616 952€ 7 868 259€ 7 675 778€ 7 909 208€ 4 479 887€ 3 185 258€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 679 138€ 2 633 883€ 2 755 072€ 3 007 916€ 2 404 908€ 2 405 772€ 1 493 141€ 1 324 037€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 649€ 5 273€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 065 738€ 2 265 963€ 904 394€ 366 107€ 168 969€ 215 695€ 4 243 322€ 1 535 306€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
72 761€ 72 761€ 92 867€ 230 055€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
936 220 € 869 670 € 2 147 387 € 2 581 551 € 352 728 € 353 367 € 320 233 € 35 116 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
153 726€ 153 726€ 153 726€ 72 890€ 30 199€ 31 835€ 33 021€ 35 116€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
782 494€ 715 944€ 1 993 661€ 2 508 661€ 321 532€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
287 212€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
322 529€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
41 878 554 € 40 551 148 € 26 786 169 € 22 603 868 € 17 819 248 € 16 941 331 € 16 317 055 € 13 431 660 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 354 435 € 1 943 681 € 1 775 595 € 1 836 001 € 1 225 349 € 1 192 372 € 1 107 244 € 689 509 €
032
B.I.1
Materiál
624 579€ 448 385€ 403 075€ 387 400€ 108 455€ 104 303€ 104 329€ 55 151€
034
B.I.3
Výrobky
3 961€ 4 908€ 16 505€ 15 879€ 10€
035
B.I.4
Zvieratá
866€ 866€ 866€ 67€ 67€ 66€ 66€ 66€
036
B.I.5
Tovar
1 728 990€ 1 490 469€ 1 366 746€ 1 432 029€ 1 100 948€ 1 087 993€ 1 002 849€ 634 292€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 388 568 € 1 388 568 € 453 465 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 388 568€ 1 388 568€ 453 465€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
37 820 615 € 37 163 639 € 24 686 824 € 20 268 908 € 16 342 526 € 14 138 239 € 13 511 311 € 12 203 291 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
37 283 855€ 36 924 458€ 24 372 675€ 20 192 499€ 16 177 546€ 14 087 983€ 12 967 148€ 11 368 636€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
343 446€ 11 197€ 23 201€ 159 757€ 140 697€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
24 078€ 59 530€ 108 521€ 2 022€ 111 726€ 164€ 363 127€ 302 511€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
169 236€ 168 454€ 205 628€ 74 387€ 53 254€ 26 891€ 21 279€ 391 447€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 703 504 € 1 443 828 € 323 750 € 498 959 € 251 373 € 222 152 € 309 932 € 85 395 €
056
B.IV.1
Peniaze
334 310€ 250 485€ 279 868€ 219 903€ 228 406€ 173 655€ 255 315€ 84 225€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 369 194€ 1 193 343€ 43 882€ 279 056€ 22 967€ 48 497€ 54 617€ 1 170€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
128 384 € 112 982 € 35 005 € 31 396 € 31 345 € 28 673 € 22 712 € 17 362 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 114€ 5 805€ 6 497€ 7 188€ 7 880€ 8 573€ 9 265€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
123 270€ 107 177€ 28 508€ 24 208€ 21 862€ 19 508€ 12 136€ 13 982€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 603€ 592€ 1 311€ 3 380€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
60 268 213 € 56 864 283 € 42 214 264 € 38 066 815 € 29 982 471 € 29 385 797 € 28 350 105 € 21 072 632 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
19 386 683 € 16 926 229 € 14 287 505 € 11 382 000 € 8 203 312 € 7 700 712 € 6 395 667 € 5 518 279 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
282 148 € 282 148 € 282 148 € 282 148 € 282 148 € 282 148 € 282 148 € 282 148 €
069
A.I.1
Základné imanie
282 148€ 282 148€ 282 148€ 282 148€ 282 148€ 282 148€ 282 148€ 282 148€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-120 034 € -120 034 € -120 034 € -200 870 € -243 561 € -241 925 € -213 188 € -211 093 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
66€ 66€ 66€ 66€ 66€ 66€ 66€ 66€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
27 551€ 27 551€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-120 100€ -120 100€ -120 100€ -200 936€ -243 627€ -241 991€ -240 805€ -238 710€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
28 215 € 28 215 € 28 215 € 28 215 € 28 215 € 28 215 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
28 215€ 28 215€ 28 215€ 28 215€ 28 215€ 28 215€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
16 735 141 € 14 097 177 € 11 272 508 € 8 136 512 € 7 032 274 € 6 326 043 € 5 446 560 € 4 559 351 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
16 735 141€ 14 097 177€ 11 272 508€ 8 136 512€ 7 032 274€ 6 326 043€ 5 446 560€ 4 559 351€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 461 213 € 2 638 723 € 2 824 668 € 3 135 995 € 1 104 236 € 1 306 231 € 879 483 € 887 209 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
40 871 544 € 39 911 630 € 27 896 646 € 26 654 753 € 21 769 559 € 21 639 826 € 21 928 278 € 15 546 447 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
138 491 € 108 034 € 79 581 € 60 051 € 53 469 € 40 408 € 45 532 € 29 542 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
128 491€ 100 034€ 73 631€ 54 101€ 53 469€ 40 408€ 45 532€ 29 542€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
10 000€ 8 000€ 5 950€ 5 950€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 017 199 € 864 599 € 786 072 € 711 060 € 463 852 € 457 672 € 475 431 € 498 921 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
22 172€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
22 172€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104 731€ 87 437€ 71 614€ 57 584€ 44 206€ 32 059€ 20 948€ 14 148€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
600 699€ 474 716€ 435 049€ 417 581€ 195 495€ 262 879€ 363 657€ 423 627€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
311 769€ 302 446€ 279 409€ 235 895€ 201 979€ 140 562€ 90 826€ 61 146€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
30 753 961 € 31 707 546 € 18 010 735 € 20 960 692 € 15 731 059 € 13 445 885 € 12 231 496 € 10 514 945 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
26 026 766€ 27 249 832€ 14 727 552€ 19 845 203€ 15 141 456€ 12 891 755€ 11 925 565€ 10 213 616€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
10 672€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
23 943€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
112 750€ 111 868€ 113 268€ 154 075€ 307 436€ 2 097€ 250€ 689€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
141 347€ 142 001€ 124 407€ 128 095€ 111 288€ 120 117€ 116 571€ 49 284€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
95 121€ 95 895€ 80 847€ 82 239€ 70 116€ 73 208€ 67 043€ 31 757€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 169 661€ 4 071 838€ 2 915 727€ 735 453€ 65 697€ 261 412€ 14 849€ 14 512€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
208 316€ 36 112€ 48 934€ 15 627€ 35 066€ 97 296€ 96 546€ 181 144€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
8 961 893 € 7 231 451 € 9 020 258 € 4 922 950 € 5 521 179 € 7 695 861 € 9 175 819 € 4 503 039 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
2 653 479€ 341 340€ 821 422€ 1 129 028€ 2 003 815€ 2 701 507€ 3 733 729€ 1 313 083€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
6 308 414€ 6 890 111€ 8 198 836€ 3 793 922€ 3 517 364€ 4 994 354€ 5 442 090€ 3 189 956€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
9 986 € 26 424 € 30 113 € 30 062 € 9 600 € 45 259 € 26 160 € 7 906 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
9 986€ 26 424€ 30 113€ 30 062€ 9 600€ 45 259€ 26 160€ 7 906€