Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Psychiatrická nemocnica Michalovce,n. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
6 585 052€ 6 647 308€ 6 340 941€ 6 161 140€ 5 881 338€ 5 856 877€ 5 651 719€ 5 559 891€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 388€ 11 688€ 12 172€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 388€ 11 688€ 12 172€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
6 585 052€ 6 647 308€ 6 340 941€ 6 161 140€ 5 881 338€ 5 848 489€ 5 640 031€ 5 547 719€
010
 
Pozemky (031)
701 339€ 701 339€ 701 339€ 701 339€ 701 339€ 701 339€ 701 339€ 701 339€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
28 077€ 28 077€ 28 077€ 28 077€ 28 077€ 28 077€ 28 077€ 28 077€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
5 162 708€ 5 241 823€ 4 931 245€ 4 850 850€ 4 722 285€ 4 819 664€ 4 598 952€ 4 481 603€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
656 429€ 647 222€ 524 361€ 551 099€ 392 578€ 265 257€ 240 717€ 257 114€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
11 166€ 15 206€ 22 490€ 29 774€ 37 058€ 5 997€ 14 637€ 23 277€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
25 332€ 13 640€ 133 428€ 0€ 0€ 28 154€ 56 309€ 56 309€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 773 809€ 1 149 673€ 1 277 097€ 1 259 115€ 1 587 404€ 1 527 648€ 1 836 291€ 1 910 500€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
301 618€ 93 797€ 87 709€ 81 297€ 112 596€ 140 239€ 132 009€ 144 099€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
301 618€ 93 797€ 87 709€ 81 297€ 102 887€ 140 239€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
 
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
 
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 555€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 9 708€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
654 357€ 823 188€ 571 736€ 788 360€ 664 478€ 729 880€ 648 189€ 677 798€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
654 357€ 822 295€ 570 598€ 780 896€ 662 674€ 690 032€ 646 896€ 653 138€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 103€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 70€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 22 522€
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 893€ 1 138€ 7 464€ 1 701€ 39 774€ 1 293€ 2 138€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
817 834€ 232 688€ 617 652€ 389 458€ 810 330€ 657 529€ 1 056 093€ 1 088 603€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
356€ 536€ 629€ 260€ 454€ 22€ 75€ 26€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
817 478€ 232 153€ 617 023€ 389 197€ 809 876€ 657 507€ 1 056 018€ 1 088 577€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
7 698€ 12 789€ 43 458€ 19 836€ 16 742€ 7 789€ -1 640€ 13 590€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
7 698€ 10 231€ 15 029€ 5 318€ 6 776€ 4 991€ 5 508€ 5 735€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
0€ 2 558€ 28 429€ 14 518€ 9 966€ 2 798€ -7 148€ 7 855€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
8 366 559€ 7 809 771€ 7 661 496€ 7 440 090€ 7 485 483€ 7 392 314€ 7 486 370€ 7 483 981€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
7 383 640€ 7 145 153€ 7 033 983€ 6 908 209€ 6 963 209€ 6 920 981€ 6 915 304€ 6 910 378€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
5 714 311€ 5 714 311€ 5 714 311€ 5 714 311€ 5 714 311€ 5 714 311€ 5 720 072€ 5 720 071€
063
 
Základné imanie (411)
5 714 311€ 5 714 311€ 5 714 311€ 5 714 311€ 5 714 311€ 5 714 311€ 5 720 072€ 5 720 071€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
 
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
1 110 096€ 1 110 096€ 1 110 096€ 1 110 096€ 1 110 096€ 1 204 096€ 1 204 096€ 1 204 096€
069
 
Rezervný fond (421)
1 110 096€ 1 110 096€ 1 110 096€ 1 110 096€ 1 110 096€ 1 204 096€ 1 204 096€ 1 204 096€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
 
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
320 745€ 209 575€ 83 802€ 138 802€ -381€ -8 864€ -13 790€ -42 732€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
238 487€ 111 170€ 125 774€ -55 000€ 139 183€ 11 438€ 4 926€ 28 943€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
852 743€ 633 402€ 592 441€ 526 630€ 498 746€ 433 261€ 412 899€ 402 070€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
156 313€ 140 611€ 120 215€ 110 759€ 97 883€ 70 012€ 63 451€ 50 000€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
156 313€ 140 611€ 120 215€ 110 759€ 97 883€ 70 012€ 63 451€ 50 000€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
19 793€ 14 152€ 7 813€ 5 191€ 2 688€ 3 179€ 7 033€ 3 196€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
19 793€ 14 152€ 7 813€ 5 191€ 2 688€ 7 033€ 3 196€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
676 638€ 478 639€ 464 413€ 410 681€ 398 174€ 360 070€ 342 415€ 348 874€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
54 264€ 73 703€ 113 267€ 72 279€ 94 113€ 115 294€ 113 851€ 97 392€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
281 545€ 197 597€ 169 577€ 162 626€ 153 142€ 123 789€ 115 409€ 131 603€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
218 849€ 127 180€ 109 565€ 103 411€ 98 420€ 77 368€ 69 606€ 79 166€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
63 690€ 39 052€ 39 693€ 36 270€ 24 454€ 18 471€ 17 253€ 21 190€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
5 463€ 322€ 0€ 0€ 0€ 171€ 56€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
52 827€ 40 785€ 32 311€ 36 095€ 28 046€ 25 147€ 26 125€ 19 467€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
130 176€ 31 216€ 35 073€ 5 251€ 23 528€ 38 071€ 158 167€ 171 533€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
307€ 856€ 5 543€ 0€ 20 890€ 9 792€ 2 381€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
129 869€ 30 360€ 29 529€ 5 251€ 2 639€ 28 279€ 158 167€ 169 152€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
8 366 559€ 7 809 771€ 7 661 496€ 7 440 090€ 7 485 483€ 7 392 314€ 7 486 370€ 7 483 981€