Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

UniCredit Leasing Real Estate s.r.o. [zrušená]

2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
36 168 248€ 13 451 650€ 36 260 350€ 90 493 285€ 11 068 779€ 38 806 446€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
33 550 650€ 11 288 296€ 36 873 867€ 89 542 806€ 10 479 514€ 38 166 507€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
2 617 598 € 2 163 354 € -613 517 € 950 479 € 589 265 € 639 939 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
5 840 718 € 6 792 275 € 6 622 325 € 7 486 143 € 6 020 658 € 6 388 387 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
5 840 718€ 6 792 275€ 6 622 325€ 7 486 143€ 6 020 658€ 6 388 387€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
566 347 € 918 630 € 649 560 € 1 594 452 € 389 214 € 372 371 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
9 634€ 11 545€ 6 218€ 6 966€ 4 763€ 831€
10
B.2
Služby
556 713€ 907 085€ 643 342€ 1 587 486€ 384 451€ 371 540€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
7 891 969 € 8 036 999 € 5 359 248 € 6 842 170 € 6 220 709 € 6 655 955 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
50 549 € 54 146 € 57 332 € 67 471 €
13
C.1
Mzdové náklady
37 112€ 40 141€ 42 472€ 49 724€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
13 235€ 13 788€ 14 630€ 17 478€
16
C.4
Sociálne náklady
202€ 217€ 230€ 269€
17
D
Dane a poplatky
1 082 789€ 1 100 099€ 1 029 760€ 849 843€ 837 942€ 738 814€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 974 371€ 1 991 868€ 4 013 482€ 3 526 044€ 3 576 907€ 3 475 775€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
12 011 875€ 10€ 471 320€ 63 300€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
11 440 667€ 386 362€ 37 233€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 391 071€ 4 446 716€ 1 300 056€ 1 002 833€ 1 286 054€ 3 425 314€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
65 084€ 251 554€ 184 512€ 364 314€ 91 933€ 1 167 147€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
299 685€ 303 900€ 298 811€ 490 978€ 81€ 1 160 091€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
1 729 796 € 391 834 € -1 155 681 € 1 269 315 € 696 616 € -950 825 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
7 871 230€ 8 509 880€ 8 808 230€ 6 925 480€ 5 938 041€ 6 049 892€
39
N
Nákladové úroky
5 970 550€ 6 545 005€ 7 757 914€ 7 427 730€ 6 236 527€ 7 921 828€
40
XI.
Kurzové zisky
1€ 2€ 64 454€
41
O
Kurzové straty
284 640€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
441 704€ 657 606€ 847 695€ 981 493€ 1 054 752€ 1 297 606€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
283 434€ 136 906€ 18 192€ 46 118€ 308 826€ 332 048€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
2 058 951 € 2 485 575 € 1 879 821 € 433 125 € 447 440 € -1 126 564 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
3 788 747 € 2 877 409 € 724 140 € 1 702 440 € 1 144 056 € -2 077 389 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
943 406 € 711 365 € -15 071 € 319 468 € 218 891 € -417 704 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
13 388€ 872 988€ 411 075€ 543 930€ 404 088€ 193 860€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
930 018€ -161 623€ -426 146€ -224 462€ -185 197€ -611 564€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 845 341 € 2 166 044 € 739 211 € 1 382 972 € 925 165 € -1 659 685 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 788 747 € 2 877 409 € 724 140 € 1 702 440 € 1 144 056 € -2 077 389 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 845 341 € 2 166 044 € 739 211 € 1 382 972 € 925 165 € -1 659 685 €