Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Regis Real s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 075 € 32 718 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 075€ 32 718€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 912 € 10 009 € 12 014 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 551€ 599€ 1 494€
10
B.2
Služby
361€ 9 410€ 10 520€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-1 912 € -7 934 € 20 704 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
0 € 998 €
13
C.1
Mzdové náklady
0€ 741€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
0€ 199€
16
C.4
Sociálne náklady
0€ 58€
17
D
Dane a poplatky
60€ 347€ 586€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 150€ 1 344€ 10 593€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
89 000€ 7 417€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
73 828€ 5 755€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 509€ 8 361€ 11 917€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 046€ 844€ 3 897€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
6 701 € -366 € -566 € -767 € 1 341 € 13 064 € 18 209 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
1€
39
N
Nákladové úroky
0€ 91€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
224€ 377€ 772€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-125 € -100 € -139 € -133 € -224 € -376 € -863 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
6 576 € -466 € -705 € -900 € 1 117 € 12 688 € 17 346 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
480 € 83 € 960 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
480€ 83€ 960€ 960€ 960€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
6 096 € -549 € -705 € -1 860 € 157 € 11 728 € 17 346 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
6 576 € -466 € -705 € -900 € 1 117 € 12 688 € 17 346 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
6 096 € -549 € -705 € -1 860 € 157 € 11 728 € 17 346 €