Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gramedia, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
2 530 487 € 2 581 224 € 2 560 803 € 2 515 881 € 2 515 727 € 2 743 052 € 2 967 465 € 2 740 323 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
2 505 000 € 2 105 000 € 2 105 000 € 2 105 000 € 2 105 000 € 2 332 070 € 2 957 070 € 2 730 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
2 505 000 € 2 105 000 € 2 105 000 € 2 105 000 € 2 105 000 € 2 332 070 € 2 957 070 € 2 730 000 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
2 505 000€ 2 105 000€ 2 105 000€ 2 105 000€ 2 105 000€ 2 332 070€ 2 957 070€ 2 730 000€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
25 487 € 476 224 € 455 803 € 410 881 € 410 727 € 410 982 € 10 395 € 10 323 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
10 920 € 461 080 € 416 680 € 408 040 € 407 080 € 405 880 € 5 040 € 2 400 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
10 920€ 61 080€ 16 680€ 8 040€ 7 080€ 5 880€ 5 040€ 2 400€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
400 000€ 400 000€ 400 000€ 400 000€ 400 000€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
14 567 € 15 144 € 39 123 € 2 841 € 3 647 € 5 102 € 5 355 € 7 923 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
14 567€ 15 144€ 39 123€ 2 841€ 3 647€ 5 102€ 5 355€ 7 923€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
2 530 487 € 2 581 224 € 2 560 803 € 2 515 881 € 2 515 727 € 2 743 052 € 2 967 465 € 2 740 323 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-359 969 € -359 077 € -351 562 € -338 005 € -268 432 € 27 721 € 104 412 € -44 521 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
262 000 € 262 000 € 262 000 € 262 000 € 262 000 € 262 000 € 262 000 € 262 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
262 000€ 262 000€ 262 000€ 262 000€ 262 000€ 262 000€ 262 000€ 262 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
1 388€
030
A.III.
Fondy zo zisku
1 388€ 1 388€ 1 388€ 1 388€ 1 388€ 1 388€ 1 388€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
-227 070€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-622 465€ -614 950€ -601 393€ -531 819€ -235 667€ -158 976€ -80 839€ -6 447€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-892 € -7 515 € -13 557 € -69 574 € -296 153 € -76 691 € -78 137 € -74 392 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
2 890 456 € 2 940 301 € 2 912 365 € 2 853 886 € 2 784 159 € 2 715 331 € 2 863 053 € 2 784 844 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
2 873 248€ 2 924 187€ 2 892 105€ 2 842 470€ 2 772 824€ 2 700 932€ 2 573 205€ 2 712€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
15 612 € 15 587 € 18 667 € 9 627 € 9 536 € 11 759 € 288 433 € 2 781 496 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
9 000€ 9 000€ 12 000€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 283 914€ 580 000€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 436€ 3 414€ 3 414€ 3 414€ 3 411€ 3 414€ 1 366€ 1 366€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
3 176€ 3 173€ 3 253€ 4 713€ 4 625€ 4 692€ 3 153€ 609€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
2 153€ 2 199 521€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 596€ 527€ 1 593€ 1 789€ 1 799€ 2 640€ 1 415€ 636€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci