Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 010 537 € 917 805 € 1 092 617 € 1 092 456 € 666 454 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
265 006 € 264 105 € 299 992 € 237 064 € 207 760 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0 €
005
A.I.2
Software
0 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0 €
007
A.I.4
Goodwill
0 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
265 006 € 264 105 € 299 992 € 237 064 € 207 760 €
012
A.II.1
Pozemky
173 096 € 173 096 € 173 096 € 173 096 € 173 096 €
013
A.II.2
Stavby
0 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
91 910 € 91 009 € 126 896 € 63 968 € 0 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
34 664 €
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0 €
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
745 531 € 653 700 € 790 800 € 854 553 € 355 194 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 €
032
B.I.1
Materiál
0 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0 €
034
B.I.3
Výrobky
0 €
035
B.I.4
Zvieratá
0 €
036
B.I.5
Tovar
0 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
399 371 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
818 421 € 0 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
-419 050 € 0 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
53 800 € 466 148 € 497 199 € 755 607 € 273 173 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
460 045 € 481 038 € 752 402 € 266 192 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a meterskej účtovnej jednotke
0 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
53 800 € 6 103 € 16 161 € 3 205 € 6 981 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
0 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
292 360 € 187 552 € 293 601 € 98 946 € 82 021 €
056
B.IV.1
Peniaze
37 276 € 5 656 € 13 522 € 26 942 € 119 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
255 084 € 181 896 € 280 079 € 72 004 € 81 902 €
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 €
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 825 € 839 € 103 500 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 825 € 839 € 0 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0 € 103 500 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 010 537 € 917 805 € 1 092 617 € 1 092 456 € 666 454 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
560 178 € 403 703 € 385 258 € 354 709 € 341 582 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 861 € 2 861 € 2 860 € 2 861 € 2 861 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 861 € 2 861 € 2 860 € 2 861 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
2 861 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
244 204 € 215 758 € 195 209 € 182 218 € 185 493 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
244 204 € 215 758 € 195 209 € 182 218 € 185 493 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
156 474 € 28 445 € 30 550 € 12 991 € -3 411 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
450 359 € 314 102 € 427 359 € 623 747 € 324 872 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
0 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
105 206 € 102 278 € 174 758 € 172 179 € 185 767 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
182 982 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
4 690 € 4 356 € 3 985 € 3 667 € 2 785 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
100 516 € 97 922 € 170 773 € 168 512 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
346 597 € 212 268 € 260 435 € 451 568 € 116 412 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
297 134 € 209 278 € 230 603 € 409 921 € 88 626 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 444 € -8 631 € -231 € 1 209 € 15 010 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 070 € 1 612 € 5 379 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
33 195 € 5 474 € 31 417 € 6 112 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
11 824 € 9 551 € 24 589 € 7 409 € 1 285 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
-1 444 € -444 € -7 834 € 22 693 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
200 000 € 280 000 € 114 000 € 0 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
200 000 € 280 000 € 114 000 €