Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
722 757€ 668 330€ 567 584€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
735 536 € 683 721 € 604 840 € 148 250 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
722 758€ 668 330€ 567 585€ 50 111€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
12 549€ 12 185€ 11 521€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
25 000€ 24 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
229€ 3 206€ 734€ 74 139€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
720 963 € 675 524 € 584 793 € 143 104 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
257 167€ 260 676€ 253 118€ 71 993€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
200 217€ 172 162€ 62 451€ 33 159€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
249 590 € 234 894 € 223 617 €
16
E.1.
Mzdové náklady
182 701€ 172 350€ 160 849€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
58 693€ 54 376€ 55 436€
19
E.4.
Sociálne náklady
8 196€ 8 168€ 7 332€
20
F.
Dane a poplatky
6 273€ 6 214€ 4 884€ 537€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 909€ 11 957€ 4 173€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 909€ 11 957€ 4 173€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
24 000€ 30 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 807€ 1 578€ 4 766€ 3 242€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
14 573 € 8 197 € 20 047 € 5 146 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
277 923 € 247 677 € 263 537 € -55 041 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 € 1 € 3 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 1 € 3 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 1€ 3€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
6 666 € 4 964 € 7 813 € 4 094 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 133 € 1 881 € 4 984 € 643 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 133€ 1 881€ 4 984€ 643€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 533€ 3 083€ 2 829€ 3 451€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-6 664 € -4 963 € -7 810 € -4 092 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
7 909 € 3 234 € 12 237 € 1 054 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 2 880 € 2 938 € 485 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 880€ 2 938€ 485€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
5 029 € 354 € 9 299 € 569 €