Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bittner print s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 973 997 € 2 630 618 € 1 990 383 € 1 968 679 € 2 693 330 € 2 694 296 € 2 988 600 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 121 118 € 1 118 584 € 790 914 € 664 000 € 1 230 383 € 1 382 317 € 1 624 298 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
28 935 € 35 460 € 21 599 € 44 707 € 63 687 € 23 660 €
005
A.I.2
Software
28 935€ 35 460€ 21 599€ 44 707€ 63 687€ 23 660€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 121 118 € 1 089 649 € 755 454 € 642 401 € 1 185 676 € 1 318 630 € 1 600 638 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 121 118€ 1 089 649€ 755 454€ 565 271€ 1 185 676€ 1 318 630€ 1 520 207€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
77 130€ 80 431€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 822 972 € 1 477 758 € 1 167 359 € 1 287 546 € 1 453 043 € 1 299 647 € 1 357 726 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
387 742 € 329 256 € 381 029 € 386 649 € 438 838 € 436 420 € 394 138 €
032
B.I.1
Materiál
330 620€ 328 458€ 381 029€ 386 649€ 392 202€ 391 928€ 365 928€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
12 865€ 30 694€ 14 356€
036
B.I.5
Tovar
57 122€ 798€ 33 771€ 13 798€ 13 854€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 398 531 € 1 117 393 € 753 764 € 858 374 € 974 542 € 845 973 € 938 723 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
756 361€ 749 364€ 645 777€ 844 841€ 934 117€ 796 215€ 824 223€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
75 175€ 7 124€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 038€ 23 461€ 1 363€ 923€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
562 957€ 337 444€ 106 624€ 12 610€ 40 425€ 49 758€ 114 500€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
36 699 € 31 109 € 32 566 € 42 523 € 39 663 € 17 254 € 24 865 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 283€ 1 944€ 3 166€ 1 571€ 6 951€ 4 106€ 2 731€
057
B.IV.2
Účty v bankách
31 416€ 29 165€ 29 400€ 40 952€ 32 712€ 13 148€ 22 134€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
29 907 € 34 276 € 32 110 € 17 133 € 9 904 € 12 332 € 6 576 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
593€ 1 493€ 114€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
13 920€ 34 276€ 31 517€ 16 252€ 9 785€ 10 839€ 5 993€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
15 987€ 881€ 119€ 469€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 973 997 € 2 630 618 € 1 990 383 € 1 968 679 € 2 693 330 € 2 694 296 € 2 988 600 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
677 770 € 660 624 € 655 701 € 435 029 € 606 878 € 494 928 € 356 904 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
54 840 € 54 840 € 54 840 € 54 840 € 54 840 € 49 840 € 49 840 €
069
A.I.1
Základné imanie
54 840€ 54 840€ 54 840€ 54 840€ 54 840€ 49 840€ 49 840€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
38 500 € 38 500 € 38 500 € 38 500 € 38 500 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
38 500€ 38 500€ 38 500€ 38 500€ 38 500€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
5 484 € 5 484 € 5 484 € 5 484 € 4 984 € 4 984 € 4 984 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
5 484€ 5 484€ 5 484€ 5 484€ 4 984€ 4 984€ 4 984€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
4 923 € 556 877 € 336 205 € 507 054 € 407 300 € 302 080 € -5 132 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 923€ 769 397€ 548 725€ 548 725€ 448 971€ 311 947€ 4 735€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-212 520€ -212 520€ -41 671€ -41 671€ -9 867€ -9 867€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
574 023 € 4 923 € 220 672 € -170 849 € 101 254 € 138 024 € 307 212 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 289 807 € 1 966 399 € 1 332 656 € 1 533 428 € 2 083 371 € 2 194 971 € 2 619 429 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
41 338 € 41 888 € 38 159 € 44 876 € 31 759 € 26 714 € 61 499 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
21 065€ 20 523€ 17 531€ 20 434€ 17 230€ 13 489€ 9 179€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
20 273€ 21 365€ 18 628€ 16 942€ 14 529€ 13 225€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 000€ 7 500€ 52 320€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
417 018 € 394 503 € 355 278 € 239 301 € 364 973 € 581 488 € 847 907 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 048€ 1 128€ 1 841€ 429€ 344€ 219€ 1 207€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
409 208€ 380 341€ 330 935€ 234 705€ 275 607€ 544 512€ 690 200€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
4 762€ 13 034€ 22 502€ 4 167€ 89 022€ 36 757€ 156 500€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 716 189 € 1 350 478 € 927 666 € 1 010 447 € 1 362 330 € 1 250 861 € 1 426 707 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
793 600€ 1 008 913€ 607 856€ 742 651€ 840 295€ 879 747€ 876 765€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 846€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
496 463€ 22 477€ 97 871€ 127 745€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
41 426€ 44 936€ 41 303€ 37 062€ 37 139€ 27 149€ 25 415€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
24 926€ 27 466€ 24 252€ 22 754€ 31 523€ 21 038€ 18 880€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
145 681€ 62 462€ 72 193€ 22 764€ 56 585€ 32 623€ 59 743€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
214 093€ 206 701€ 159 585€ 87 345€ 269 043€ 290 304€ 444 058€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
16 306€ 8 305€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
115 262 € 179 530 € 11 553 € 238 804 € 324 309 € 319 602 € 275 011 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
115 262€ 179 530€ 11 553€ 238 804€ 324 309€ 319 602€ 275 011€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
6 420 € 3 595 € 2 026 € 222 € 3 081 € 4 397 € 12 267 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
6 270€ 3 595€ 1 876€ 222€ 3 081€ 1 398€ 12 267€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
150€ 150€ 2 999€