Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SBD KORZO, s. r. o. [zrušená]

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.02.2016
30.11.2016
01.02.2015
31.01.2016
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 604 492 € 4 968 005 € 3 027 959 € 1 588 400 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
15 270 € 180 909 € 2 116 710 € 650 010 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
15 270 € 180 909 € 663 601 € 639 008 €
012
A.II.1
Pozemky
13 740€ 15 529€ 441 271€ 452 723€
013
A.II.2
Stavby
1 530€ 807€ 987€ 14 659€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 867€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 456€ 2 456€ 2 456€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
160 970€ 168 302€ 168 303€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 147€ 50 585€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
1 453 109 € 11 002 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
81 013€ 11 002€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
1 372 096€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 589 096 € 4 787 005 € 911 249 € 937 655 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
4 565 262 € 4 766 204 € 903 410 € 933 108 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 553 193€ 4 727 699€ 294 459€ 306 157€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6€ 0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
12 063€ 38 505€ 608 951€ 626 951€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
23 834 € 20 801 € 7 839 € 4 547 €
056
B.IV.1
Peniaze
148€ 151€ 190€ 369€
057
B.IV.2
Účty v bankách
23 686€ 20 650€ 7 649€ 4 178€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
126 € 91 € 0 € 735 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
126€ 91€ 0€ 735€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 604 492 € 4 968 005 € 3 027 959 € 1 588 400 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 448 153 € 4 054 686 € 2 113 105 € 735 537 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 8 133 € 8 133 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 8 133€ 8 133€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
740 771 € 3 133 € 41 703 € -765 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
3 133€ 3 133€ 0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
41 703€ -765€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
737 638€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
9 887 € 9 887 € 9 887 € 9 887 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
9 887€ 9 887€ 9 887€ 9 887€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
4 036 666 € 4 045 796 € 718 282 € 738 415 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 097 651€ 4 097 651€ 770 137€ 770 137€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-60 985€ -51 855€ -51 855€ -31 722€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-344 171 € -9 130 € 1 335 100 € -20 133 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
156 339 € 913 319 € 914 854 € 850 883 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
21 244 € 21 244 € 40 244 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
21 244€ 21 244€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€ 40 244€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
283 € 264 € 237 € 214 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
283€ 264€ 237€ 214€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
156 056 € 891 811 € 893 373 € 810 425 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
34 271€ 638 790€ 660 153€ 631 924€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
499€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
49 009€ 119 378€ 119 378€ 119 378€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
344€ 306€ 293€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
197€ 172€ 165€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
800€ 15 031€ 3 199€ 4 383€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
71 976€ 118 071€ 110 165€ 53 783€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 1 980 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 1 980€