Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
373 897 € 169 946 € 175 346 € 133 948 € 126 328 € 106 097 € 111 658 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
248 628 € 22 348 € 19 439 € 24 665 € 8 300 € 4 707 € 21 902 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
248 628 € 22 348 € 19 439 € 24 665 € 8 300 € 4 707 € 19 027 €
012
A.II.1
Pozemky
115 184€ 8 300€ 8 300€ 8 300€ 8 300€
013
A.II.2
Stavby
124 695€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 999€ 14 048€ 11 139€ 16 365€ 4 707€ 19 027€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 750€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
2 875 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
2 875€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
124 424 € 146 383 € 155 370 € 108 387 € 117 204 € 100 076 € 88 443 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
299 €
032
B.I.1
Materiál
299€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
73 301 € 79 842 € 68 940 € 68 226 € 87 757 € 70 564 € 50 192 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
72 733€ 79 708€ 65 489€ 68 226€ 85 984€ 70 190€ 50 192€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
568€ 134€ 3 451€ 2 269€ 374€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
-496€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
51 123 € 66 541 € 86 430 € 40 161 € 29 447 € 29 512 € 37 952 €
056
B.IV.1
Peniaze
496€ 2 025€ 2 134€ 3 074€ 1 983€ 1 170€ 2 327€
057
B.IV.2
Účty v bankách
50 627€ 64 516€ 84 296€ 37 087€ 27 464€ 28 342€ 35 625€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
845 € 1 215 € 537 € 896 € 824 € 1 314 € 1 313 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
845€ 1 215€ 537€ 896€ 824€ 1 314€ 1 313€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
373 897 € 169 946 € 175 346 € 133 948 € 126 328 € 106 097 € 111 658 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
173 343 € 142 195 € 122 224 € 94 418 € 52 820 € 20 254 € 14 884 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
19 918 € 19 918 € 19 918 € 19 918 € 19 918 € 19 918 € 19 918 €
069
A.I.1
Základné imanie
19 918€ 19 918€ 19 918€ 19 918€ 19 918€ 19 918€ 19 918€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 991 € 1 991 € 1 991 € 1 991 € 1 991 € 1 992 € 1 992 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 991€ 1 991€ 1 991€ 1 991€ 1 991€ 1 992€ 1 992€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
120 286 € 100 315 € 72 509 € 30 911 € -1 656 € -7 026 € 4 486 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
131 798€ 111 827€ 84 021€ 42 423€ 9 856€ 4 486€ 4 486€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-11 512€ -11 512€ -11 512€ -11 512€ -11 512€ -11 512€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
31 148 € 19 971 € 27 806 € 41 598 € 32 567 € 5 370 € -11 512 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
200 554 € 27 751 € 53 122 € 39 530 € 73 508 € 85 843 € 96 774 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 343 € 6 123 € 3 529 € 3 798 € 5 226 € 4 834 € 4 117 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 343€ 6 123€ 3 529€ 3 798€ 5 226€ 4 834€ 4 117€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 960 € 3 073 € 3 081 € 2 244 € 1 995 € 1 742 € 7 424 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 992€ 2 947€ 2 639€ 2 244€ 1 995€ 1 742€ 1 447€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
-32€ 126€ 442€ 5 977€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
194 251 € 18 555 € 46 512 € 33 488 € 66 287 € 79 267 € 85 233 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
8 398€ 6 646€ 19 729€ 12 818€ 42 890€ 58 872€ 11 832€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
622€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
175 010€ 200€ 200€ 1 517€ 41 352€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 331€ 5 297€ 2 494€ 2 041€ 2 851€ 2 725€ 3 519€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 000€ 3 418€ 1 355€ 1 145€ 1 990€ 1 594€ 2 137€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
5 512€ 3 194€ 2 934€ 3 284€ 5 056€ 633€ 2 227€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
20 000€ 14 000€ 13 300€ 13 926€ 23 544€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé