Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 295 105 € 1 157 492 € 1 208 616 € 1 139 847 € 1 331 825 € 1 111 691 € 4 246 631 € 981 150 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
317 082 € 190 716 € 156 557 € 171 378 € 145 678 € 145 109 € 157 065 € 95 972 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
25 990 € 18 010 € 6 636 € 3 614 € 6 135 € 9 903 € 14 413 € 7 424 €
005
A.I.2
Software
25 990€ 16 510€ 6 636€ 3 614€ 6 135€ 9 903€ 14 413€ 7 424€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 500€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
168 799 € 54 526 € 35 704 € 57 366 € 32 834 € 46 641 € 72 051 € 50 248 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
154 495€ 54 436€ 35 704€ 57 366€ 32 834€ 46 641€ 72 051€ 50 248€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
14 304€ 90€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
122 293 € 118 180 € 114 217 € 110 398 € 106 709 € 88 565 € 70 601 € 38 300 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
8 300€ 8 300€ 8 300€ 8 300€ 8 300€ 8 300€ 8 300€ 8 300€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
62 301€ 30 000€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
113 993€ 109 880€ 105 917€ 102 098€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
98 409€ 80 265€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
974 762 € 958 668 € 1 032 443 € 932 161 € 1 165 850 € 963 744 € 4 083 051 € 883 138 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
270 192 € 201 789 € 171 983 € 188 242 € 146 432 € 115 588 € 151 544 € 281 695 €
032
B.I.1
Materiál
270 192€ 201 789€ 171 983€ 188 242€ 146 432€ 115 588€ 151 544€ 281 695€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
405 518 € 394 199 € 396 835 € 317 847 € 542 764 € 505 305 € 3 691 548 € 598 860 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
387 509€ 370 767€ 374 477€ 279 979€ 454 203€ 275 203€ 3 688 515€ 578 175€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 382€ 23 110€ 34€ 189€ 8 806€ 189 588€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
7 627€ 322€ 22 324€ 37 679€ 79 755€ 40 514€ 3 033€ 20 685€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
299 052 € 362 680 € 463 625 € 426 072 € 476 654 € 342 851 € 239 959 € 2 583 €
056
B.IV.1
Peniaze
797€ 2 143€ 2 176€ 3 883€ 4 554€ 3 533€ 3 255€ 2 583€
057
B.IV.2
Účty v bankách
298 255€ 360 537€ 461 449€ 422 189€ 450 900€ 339 318€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
236 704€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
21 200€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 261 € 8 108 € 19 616 € 36 308 € 20 297 € 2 838 € 6 515 € 2 040 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
43€ 144€ 115€ 15 707€ 95€ 107€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 218€ 7 964€ 19 501€ 20 601€ 4 084€ 2 838€ 6 420€ 1 933€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
16 213€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 295 105 € 1 157 492 € 1 208 616 € 1 139 847 € 1 331 825 € 1 111 691 € 4 246 631 € 981 150 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
822 200 € 851 073 € 896 598 € 851 002 € 870 288 € 859 848 € 1 061 246 € 482 891 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
66 600 € 66 600 € 66 600 € 66 600 € 66 600 € 66 600 € 66 600 € 66 600 €
069
A.I.1
Základné imanie
66 600€ 66 600€ 66 600€ 66 600€ 66 600€ 66 600€ 66 600€ 66 600€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
731 195 € 723 219 € 681 824 € 725 411 € 754 969 € 756 368 € 313 735 € 204 817 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
731 195€ 723 219€ 681 824€ 725 411€ 754 969€ 756 368€ 313 735€ 204 817€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
11 127 € 47 976 € 134 896 € 45 713 € 35 441 € 23 602 € 667 633 € 198 196 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
387 194 € 223 072 € 222 852 € 209 046 € 399 625 € 190 280 € 3 120 744 € 443 007 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
16 701 € 13 080 € 14 333 € 13 166 € 14 092 € 10 766 € 219 427 € 15 731 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
16 701€ 13 080€ 14 333€ 13 166€ 14 092€ 10 766€ 219 427€ 15 731€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
87 163 € 20 832 € 796 € 18 641 € 3 589 € 5 913 € 18 702 € 10 505 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
406€ 820€ 796€ 355€ 511€ 12€ 1 865€ 2 049€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
86 757€ 20 012€ 18 286€ 3 078€ 5 874€ 16 182€ 7 830€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
27€ 655€ 626€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
283 330 € 189 160 € 207 723 € 177 239 € 381 944 € 173 601 € 2 882 615 € 368 494 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
196 120€ 122 641€ 108 156€ 111 951€ 327 635€ 104 511€ 2 460 080€ 246 696€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
30 262€ 4 703€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
22 476€ 20 560€ 20 226€ 18 865€ 22 678€ 23 504€ 26 638€ 16 824€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
16 485€ 17 097€ 15 559€ 13 312€ 15 474€ 16 006€ 18 116€ 11 330€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
6 033€ 18 756€ 45 368€ 13 518€ 7 904€ 20 477€ 333 017€ 79 633€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
42 216€ 10 106€ 18 414€ 19 593€ 8 253€ 9 103€ 14 502€ 9 308€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
48 277 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
48 277€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
85 711 € 83 347 € 89 166 € 79 799 € 61 912 € 61 563 € 64 641 € 55 252 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
85 711€ 83 347€ 89 166€ 79 799€ 61 912€ 61 563€ 64 641€ 55 252€