Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PRO-HOKEJ, a.s. "v likvidácii"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.06.2018
31.05.2019
01.06.2017
31.05.2018
01.06.2016
31.05.2017
01.06.2015
31.05.2016
01.06.2014
31.05.2015
01.06.2013
31.05.2014
01.06.2012
31.05.2013
01.06.2011
31.05.2012
01.06.2010
31.05.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
852 718 € 699 139 € 605 616 € 496 346 € 133 692 € 180 943 € 221 488 € 286 869 € 600 642 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
0 € 3 304 € 3 304 € 3 304 € 10 638 € 22 686 € 35 572 € 48 458 € 23 650 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
0 € 3 304 € 3 304 € 3 304 € 10 638 € 22 686 € 35 572 € 48 458 € 23 650 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 0€ 35 572€ 9 073€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 3 304€ 3 304€ 3 304€ 10 638€ 22 686€ 48 458€ 14 577€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
477 251 € 648 926 € 600 006 € 492 847 € 122 166 € 157 273 € 181 583 € 237 270 € 575 001 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
4 800 € 7 611 € 0 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
4 800€ 7 611€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
584 € 583 € 460 € 325 € 173 € 0 € 182 072 € 456 598 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 171 820€ 449 405€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
584€ 583€ 460€ 325€ 173€ 0€ 10 252€ 7 193€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
370 545 € 50 121 € 476 557 € 364 174 € 67 032 € 65 697 € 155 657 € 5 895 € 39 543 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
369 802€ 47 067€ 449 477€ 362 191€ 61 863€ 61 834€ 136 368€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
376€ 26 735€ 1 983€ 5 169€ 3 796€ 18 689€ 5 895€ 39 543€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
367€ 3 054€ 345€ 67€ 600€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
101 322 € 590 611 € 122 989 € 128 348 € 54 961 € 91 576 € 25 926 € 49 303 € 78 860 €
056
B.IV.1
Peniaze
10 119€ 407€ 612€ 677€ 640€ 505€ 2 760€ 1 466€ 548€
057
B.IV.2
Účty v bankách
91 203€ 590 204€ 122 377€ 127 671€ 54 321€ 91 071€ 23 166€ 47 837€ 78 312€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
375 467 € 46 909 € 2 306 € 195 € 888 € 984 € 4 333 € 1 141 € 1 991 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
7€ 46 909€ 286€ 195€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
888€ 984€ 1 066€ 1 141€ 1 991€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
375 460€ 2 020€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 3 267€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
852 718 € 699 139 € 605 616 € 496 346 € 133 692 € 180 943 € 221 488 € 286 869 € 600 642 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
43 820 € 54 152 € 46 261 € 74 895 € 78 138 € 56 344 € -4 652 € 25 334 € 98 864 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
43 824 € 43 824 € 43 824 € 43 824 € 39 840 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
069
A.I.1
Základné imanie
43 824€ 43 824€ 43 824€ 43 824€ 39 840€ 39 840€ 39 840€ 39 840€ 39 840€
071
A.I.3
Zmena základného imania
-6 640€ -6 640€ -6 640€ -6 640€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
7 968 € 7 968 € 7 968 € 7 968 € 7 968 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 3 319 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
7 968€ 7 968€ 7 968€ 7 968€ 7 968€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 3 319€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 359 € -5 531 € 23 103 € 30 330 € 39 204 € -44 492 € -14 505 € 59 024 € -4 866 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
600 551€ 592 661€ 592 661€ 592 661€ 592 661€ 584 124€ 584 124€ 584 124€ 584 124€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-598 192€ -598 192€ -569 558€ -562 331€ -553 457€ -628 616€ -598 629€ -525 100€ -588 990€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-10 331 € 7 891 € -28 634 € -7 227 € -8 874 € 60 996 € -29 987 € -73 530 € 67 211 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
218 348 € 414 987 € 559 355 € 70 451 € 55 554 € 124 599 € 226 140 € 261 535 € 405 323 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 850 € 2 850 € 3 594 € 3 835 € 3 676 € 3 319 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 850€ 2 850€ 3 594€ 3 835€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
485 € 359 € 289 € 223 € 165 € 135 € 21 724 € 3 676 € 3 319 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
29 548€ 21 726€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
485€ 359€ 289€ 223€ 165€ 107€ 711€ 654€ 546€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
20 622€ 28 894€ 21 180€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
28€ 391€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
217 863 € 414 628 € 559 066 € 67 378 € 52 539 € 120 870 € 200 581 € 228 311 € 380 278 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
213 699€ 406 645€ 473 727€ 61 510€ 45 673€ 64 596€ 159 289€ 110 372€ 290 715€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2 225€ 3 407€ 11 081€ 3 637€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
991€ 998€ 716€ 1 602€ 1 122€ 772€ 1 232€ 2 656€ 2 106€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
667€ 575€ 475€ 1 032€ 2 521€ 2 312€ 1 188€ 873€ 355€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
169€ 4 881€ 3 417€ 3 209€ 3 223€ 314€ 440€ 650€ 350€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 337€ 1 529€ 80 731€ 25€ 50 651€ 35 025€ 102 679€ 83 115€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
590 550 € 230 000 € 351 000 € 0 € 96 455 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
348 750€ 351 000€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
155€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
241 800€ 230 000€ 96 300€