Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
661 818 € 702 033 € 624 615 € 626 812 € 608 072 € 553 629 € 476 727 € 295 914 € 347 286 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
661 818€ 702 033€ 624 615€ 626 812€ 608 072€ 553 629€ 476 727€ 295 914€ 347 286€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
154 322 € 108 768 € 146 553 € 96 950 € 118 944 € 61 642 € 50 152 € 79 490 € 64 115 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
28 580€ 43 450€ 47 755€ 23 574€ 59 780€ 15 500€ 23 124€ 32 773€ 15 569€
10
B.2
Služby
125 742€ 65 318€ 98 798€ 73 376€ 59 164€ 46 142€ 27 028€ 46 717€ 48 546€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
507 496 € 593 265 € 478 062 € 529 862 € 489 128 € 491 987 € 426 575 € 216 424 € 283 171 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
13 349 € 12 616 € 9 795 € 8 494 € 9 050 € 8 335 € 8 291 € 8 309 € 8 304 €
13
C.1
Mzdové náklady
5 976€ 5 972€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 121€ 2 120€
16
C.4
Sociálne náklady
212€ 212€
17
D
Dane a poplatky
2 623€ 1 705€ 1 454€ 1 659€ 1 394€ 1 391€ 4 611€ 4 944€ 1 333€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
97 760€ 94 426€ 48 357€ 83 023€ 80 802€ 73 486€ 72 266€ 59 909€ 37 280€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 051 456€ 1 000€ 5 000€ 107 000€ 89 167€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
750 000€ 95 312€ 79 451€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 686€ 3 508€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15 723€ 4 091€ 8 609€ 455€ 3 419€ 3 933€ 5 546€ 2 715€ 3€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 166€ 7 990€ 19 506€ 4 866€ 3 617€ 4 606€ 6 094€ 744€ 3 413€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
402 321 € 817 449 € 411 200 € 431 706 € 375 155 € 409 034 € 353 091 € 153 263 € 229 336 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
529 824€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
7 000€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
192 304€ 57 606€ 35 880€ 12 518€ 30 978€ 7 844€ 2 269€ 3 320€ 4 329€
39
N
Nákladové úroky
18 959€ 22 322€ 5 993€
40
XI.
Kurzové zisky
5€
41
O
Kurzové straty
147€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
501€ 375€ 368€ 337€ 275€ 374€ 378€ 536€ 1 153€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
191 808 € 57 231 € 35 512 € 516 046 € 8 381 € 1 477 € 1 744 € 2 784 € 3 176 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
594 129 € 874 680 € 446 712 € 947 752 € 383 536 € 410 511 € 354 835 € 156 047 € 232 512 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
127 720 € 187 037 € 96 517 € 207 509 € 87 381 € 92 900 € 79 599 € 35 458 € 47 458 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
127 720€ 187 037€ 96 517€ 207 509€ 87 381€ 92 900€ 79 599€ 35 458€ 47 458€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
466 409 € 687 643 € 350 195 € 740 243 € 296 155 € 317 611 € 275 236 € 120 589 € 185 054 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
594 129 € 874 680 € 446 712 € 947 752 € 383 536 € 410 511 € 354 835 € 156 047 € 232 512 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
466 409 € 687 643 € 350 195 € 740 243 € 296 155 € 317 611 € 275 236 € 120 589 € 185 054 €