Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
111 416 € 235 683 € 268 748 € 292 050 € 310 287 € 348 057 € 372 004 € 372 705 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
7 079 € 8 908 € 32 884 € 56 856 € 80 828 € 104 800 € 128 772 € 152 744 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
7 079 € 8 908 € 32 884 € 56 856 € 80 828 € 104 800 € 128 772 € 152 744 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 908€ 32 884€ 56 856€ 80 828€ 104 800€ 128 772€ 152 744€ 152 744€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
-1 829€ -23 976€ -23 972€ -23 972€ -23 972€ -23 972€ -23 972€
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
104 337 € 226 775 € 235 864 € 235 194 € 229 459 € 243 257 € 243 232 € 219 961 €
015
B.I.
Zásoby
84 115€ 209 760€ 209 760€ 211 810€ 213 310€ 214 310€ 215 030€ 215 715€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
13 928 € 15 784 € 16 717 € 17 580 € 14 246 € 25 755 € 25 390 € 504 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
9 746€ 1 825€ 8 941€ 7 446€ 2 479€ 5 400€ 24 060€ 504€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
182€ 1 959€ 776€ 134€ 1 767€ 319€ 1 330€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
4 000€ 12 000€ 7 000€ 10 000€ 10 000€ 20 036€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
6 294 € 1 231 € 9 387 € 5 804 € 1 903 € 3 192 € 2 812 € 3 742 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
6 294€ 1 231€ 9 387€ 5 804€ 1 903€ 3 192€ 2 812€ 3 742€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
111 416 € 235 683 € 268 748 € 292 050 € 310 287 € 348 057 € 372 004 € 372 705 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-199 109 € -206 665 € -157 572 € -144 268 € -134 449 € -97 222 € -73 066 € -47 689 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-205 636€ -159 532€ -146 012€ -133 228€ -104 193€ -60 001€ -20 036€ -34 624€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-444 € -54 104 € -18 531 € -18 011 € -37 227 € -44 192 € -60 001 € -20 036 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
310 525 € 442 348 € 426 320 € 436 318 € 444 736 € 445 279 € 445 070 € 420 394 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
42 050€ 142 050€ 142 050€ 142 050€ 142 050€ 142 050€ 142 050€ 142 050€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
268 475 € 300 298 € 284 270 € 294 268 € 302 686 € 303 229 € 303 020 € 278 344 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
62€ 1 123€ 1 165€ 1 911€ 3 503€ 1 984€ 1 477€ 699€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 484€ 2 317€ 2 215€ 1 275€ 1 178€ 1 330€ 1 655€ 1 765€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
763€ 319€ 313€ 1 016€ 980€ 990€ 963€ 955€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
266 166€ 296 539€ 280 577€ 290 066€ 297 025€ 298 925€ 298 925€ 274 925€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci