Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 204€ 2 267€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 303€ 2 009€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-99 € 258 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 000 526 € 1 740 182 € 1 253 983 € 1 769 729 € 1 876 992 € 1 980 539 € 1 987 498 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 000 526€ 1 740 182€ 1 253 983€ 1 769 729€ 1 876 992€ 1 980 539€ 1 987 498€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 037 500 € 1 140 935 € 648 074 € 822 060 € 706 692 € 842 212 € 982 045 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
25 940€ 21 199€ 12 233€ 7 916€ 13 118€ 9 412€ 10 134€
10
B.2
Služby
1 011 560€ 1 119 736€ 635 841€ 814 144€ 693 574€ 832 800€ 971 911€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
962 927 € 599 505 € 605 909 € 947 669 € 1 170 300 € 1 138 327 € 1 005 453 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
857 439 € 584 876 € 570 706 € 900 125 € 1 119 640 € 1 038 670 € 935 260 €
13
C.1
Mzdové náklady
617 441€ 420 966€ 410 950€ 650 899€ 813 196€ 748 566€ 674 818€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
216 921€ 148 032€ 144 905€ 227 895€ 282 179€ 262 264€ 238 154€
16
C.4
Sociálne náklady
23 077€ 15 878€ 14 851€ 21 331€ 24 265€ 27 840€ 22 288€
17
D
Dane a poplatky
1 144€ 617€ 393€ 336€ 450€ 401€ 1 283€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 465€ 15 450€ 4 963€ 592€ 3 265€ 2 722€ 3 444€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
16 750€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
15 963€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 254€ 314€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
623€ 2 773€ 357€ 83€ 717€ -585€ 1 939€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 997€ 12 259€ 6 169€ 642€ 1 024€ 1 252€ 6 941€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
73 505 € -10 924 € 24 035 € 44 803 € 47 111 € 94 697 € 60 464 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
7€ 3€ 36€ 87€ 93€
39
N
Nákladové úroky
2 360€ 2 663€ 124€ 1 309€ 22€ 128€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
1€ 21€ 4€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 246€ 3 155€ 2 949€ 1 732€ 938€ 162€ 208€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-5 606 € -5 818 € -3 066 € -3 038 € -925 € -96 € -245 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
67 899 € -16 742 € 20 969 € 41 765 € 46 186 € 94 601 € 60 219 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
17 103 € 1 865 € 6 023 € 10 854 € 12 119 € 24 353 € 17 996 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
17 103€ 1 865€ 6 023€ 10 854€ 12 119€ 24 353€ 17 996€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
50 796 € -18 607 € 14 946 € 30 911 € 34 067 € 70 248 € 42 223 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
67 899 € -16 742 € 20 969 € 41 765 € 46 186 € 94 601 € 60 219 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
50 796 € -18 607 € 14 946 € 30 911 € 34 067 € 70 248 € 42 223 €