Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Consumer Finance Holding, a.s. [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
446 493 921 € 391 430 589 € 389 252 741 € 345 193 225 € 322 755 029 € 267 202 729 € 210 606 645 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
14 349 959 € 8 516 719 € 6 041 502 € 4 523 975 € 3 933 135 € 4 354 878 € 4 585 578 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
5 390 407 € 5 374 951 € 4 411 794 € 2 990 159 € 2 837 786 € 3 223 329 € 3 262 882 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
5 122 093€ 4 333 906€ 2 959 703€ 2 120 523€ 2 385 223€ 2 978 676€ 2 637 975€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
21 847€ 116 514€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
246 467€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 041 045€ 1 452 091€ 869 636€ 452 563€ 244 653€ 508 393€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
2 059 552 € 1 313 317 € 1 555 697 € 1 533 816 € 1 095 349 € 1 131 549 € 1 322 696 €
012
A.II.1
Pozemky
176 130€ 58 947€ 58 947€ 58 947€ 58 947€ 58 947€ 58 947€
013
A.II.2
Stavby
985 528€ 689 449€ 839 900€ 764 378€ 508 027€ 472 331€ 509 248€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
856 392€ 535 164€ 499 843€ 612 706€ 465 975€ 552 444€ 410 927€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
41 502€ 29 757€ 157 007€ 97 785€ 62 400€ 47 827€ 343 574€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
6 900 000 € 1 828 451 € 74 011 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
6 900 000€ 1 828 451€ 74 011€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
427 705 344 € 376 958 336 € 376 912 831 € 334 409 045 € 312 564 739 € 257 819 815 € 200 819 478 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
81 463 € 405 254 € 290 613 € 396 198 € 637 087 € 649 385 € 590 107 €
032
B.I.1
Materiál
10 809€ 65 441€ 29 833€ 35 409€ 14 213€ 27 060€ 46 189€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
70 654€ 339 813€ 260 780€ 360 789€ 622 874€ 622 325€ 543 918€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
287 954 414 € 239 663 304 € 229 289 366 € 203 304 370 € 187 986 532 € 147 580 542 € 97 034 171 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
278 525 090€ 222 951 016€ 212 271 349€ 189 137 939€ 176 356 866€ 137 483 091€ 88 111 284€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
9 429 324€ 16 712 288€ 17 018 017€ 14 166 431€ 11 629 666€ 10 097 451€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
139 552 634 € 136 741 878 € 147 002 324 € 130 471 609 € 123 611 075 € 109 362 608 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
136 409 380€ 131 322 171€ 146 629 340€ 130 085 759€ 123 477 929€ 109 300 503€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 070 661€ 5 328 409€ 1 142 591€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
72 593€ 91 298€ 372 984€ 385 850€ 133 146€ 62 105€ 61 852€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
116 833 € 147 900 € 330 528 € 236 868 € 330 045 € 227 280 € 240 703 €
056
B.IV.1
Peniaze
8 799€ 8 065€ 9 340€ 31 079€ 115 771€ 38 012€ 20 689€
057
B.IV.2
Účty v bankách
108 034€ 139 835€ 321 188€ 205 789€ 214 274€ 189 268€ 220 014€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
4 438 618 € 5 955 534 € 6 298 408 € 6 260 205 € 6 257 155 € 5 028 036 € 5 201 589 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
9 930€ 39 098€ 27 346€ 41 488€ 37 659€ 25 576€ 48 637€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
215 817€ 447 823€ 370 859€ 347 880€ 299 228€ 166 610€ 189 421€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
7€ 1 747€ 9 723€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 212 871€ 5 468 613€ 5 900 203€ 5 870 837€ 5 920 261€ 4 834 103€ 4 953 808€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
446 493 921 € 391 430 589 € 389 252 741 € 345 193 225 € 322 755 029 € 267 202 729 € 210 606 645 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
113 299 140 € 79 424 766 € 191 759 972 € 164 300 299 € 139 849 555 € 115 205 796 € 79 306 592 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
53 110 277 € 53 110 277 € 53 110 277 € 53 110 277 € 53 110 277 € 53 110 277 € 53 110 277 €
069
A.I.1
Základné imanie
53 110 277€ 53 110 277€ 53 110 277€ 53 110 277€ 53 110 277€ 53 110 277€ 53 110 277€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
14 099 897 € -1 364 779 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
1 460 833€ -1 364 779€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
12 639 064€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
10 622 055 € 10 622 055 € 10 622 055 € 10 622 056 € 10 622 056 € 8 857 751 € 4 173 444 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
10 622 055€ 10 622 055€ 10 622 055€ 10 622 056€ 10 622 056€ 8 857 751€ 4 173 444€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
17 057 213 € 27 640 € 100 567 966 € 76 117 222 € 51 473 464 € 22 338 175 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
17 057 213€ 27 640€ 100 567 966€ 76 117 222€ 51 473 464€ 22 338 175€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
18 409 698 € 17 029 573 € 27 459 674 € 24 450 744 € 24 643 758 € 30 899 593 € 22 022 871 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
332 509 781 € 311 322 331 € 196 707 207 € 180 278 615 € 182 244 133 € 151 892 124 € 131 030 807 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
4 607 583 € 5 620 498 € 7 403 299 € 6 902 424 € 2 890 272 € 4 669 871 € 5 531 827 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
264 394€ 272 195€ 227 198€ 4 918 098€ 1 129 130€ 3 616 162€ 3 796 636€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
37 744€ 37 744€ 84 100€ 53 713€ 54 815€ 57 452€ 2 333€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 305 445€ 5 310 559€ 7 092 001€ 1 930 613€ 1 706 327€ 996 257€ 1 732 858€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
50 012 736 € 50 013 395 € 6 257 € 2 538 € 2 438 € 3 004 € 13 575 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
50 000 000€ 50 000 000€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
12 736€ 13 395€ 5 478€ 2 538€ 2 438€ 3 004€ 13 575€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
779€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
13 807 864 € 16 067 501 € 18 696 800 € 21 062 473 € 23 988 317 € 17 398 282 € 14 914 277 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
13 756 510€ 14 715 384€ 16 701 825€ 20 043 370€ 16 401 355€ 15 162 408€ 14 093 806€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
3 801 883€ 858 834€ 407 919€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
709 064€ 367 162€ 355 693€ 364 884€ 296 057€ 266 572€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
471 310€ 240 487€ 217 668€ 211 863€ 169 953€ 145 332€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
51 354€ 165 412€ 1 384 101€ 431 652€ 3 198 068€ 901 135€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
6 331€ 3 225€ 14 090€ 10 264€ 9 895€ 648€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
264 081 598 € 239 620 937 € 170 600 851 € 152 311 180 € 155 363 106 € 129 820 967 € 110 571 128 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
43 000 000€ 81 140 556€ 81 140 556€ 81 140 556€ 28 300 900€ 20 000 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
221 081 598€ 158 480 381€ 89 460 295€ 71 170 624€ 127 062 206€ 109 820 967€ 110 571 128€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
685 000 € 683 492 € 785 562 € 614 311 € 661 341 € 104 809 € 269 246 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
685 000€ 683 492€ 785 562€ 614 311€ 659 396€ 101 424€ 255 427€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 945€ 3 385€ 13 819€