Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
277 891 € 270 026 € 260 788 € 477 402 € 358 870 € 368 940 € 302 378 € 232 662 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
72 075 € 51 128 € 135 063 € 149 999 € 164 936 € 180 169 € 129 776 € 132 018 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
1 516 € 1 865 € 7 359 € 22 295 € 37 232 € 52 168 € 2 016 € 4 287 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 516€ 1 865€ 7 359€ 22 295€ 37 232€ 52 168€ 2 016€ 4 287€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
70 559 € 49 263 € 127 704 € 127 704 € 127 704 € 128 001 € 127 760 € 127 731 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
70 559€ 49 263€ 127 704€ 127 704€ 127 704€ 128 001€ 127 760€ 127 731€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
204 558 € 186 576 € 117 158 € 327 403 € 175 174 € 128 583 € 171 527 € 100 382 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
16 707 € 23 100 € 78 136 € 254 754 € 120 688 € 96 752 € 105 648 € 57 339 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
10 387€ 16 817€ 52 974€ 71 808€ 37 127€ 20 088€ 14 724€ 23 920€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
174 477€ 67 813€ 60 000€ 72 297€ 33 870€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 213€ 2 822€ 22 538€ 954€ 6 509€ 4 505€ 3 079€ 2 963€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 107€ 3 461€ 2 624€ 7 515€ 9 239€ 12 159€ 15 548€ -3 414€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
187 851 € 163 476 € 39 022 € 72 649 € 54 486 € 31 831 € 65 879 € 43 043 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 554€ 526€ 2 080€ 5 132€ 1 226€ 9 477€ 25 113€ 15 833€
057
B.IV.2
Účty v bankách
115 562€ 141 926€ 17 870€ 15 835€ 21 709€ 17 798€ 40 766€ 19 555€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
70 735€ 21 024€ 19 072€ 51 682€ 31 551€ 4 556€ 7 439€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
216€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
1 258 € 32 322 € 8 567 € 18 760 € 60 188 € 1 075 € 262 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 258€ 21 157€ 8 567€ 1 075€ 262€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
11 165€ 18 760€ 60 188€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
277 891 € 270 026 € 260 788 € 477 402 € 358 870 € 368 940 € 302 378 € 232 662 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
206 487 € 178 399 € 159 530 € 397 542 € 278 746 € 266 475 € 215 922 € 131 622 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 663 € 663 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 663€ 663€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
171 097 € 152 227 € 118 795 € 271 444 € 188 165 € 155 306 € 124 320 € 53 314 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
171 097€ 152 227€ 118 795€ 271 444€ 188 165€ 155 306€ 124 320€ 53 314€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
28 087 € 18 869 € 33 432 € 118 795 € 83 278 € 103 866 € 84 300 € 71 006 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
70 346 € 91 552 € 99 833 € 78 800 € 79 142 € 100 989 € 84 936 € 99 135 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 900 € 900 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
900€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
900€ 900€ 900€ 900€ 900€ 900€ 900€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
261 € 262 € 262 € 262 € 238 € 201 € 165 € 141 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
261€ 262€ 262€ 262€ 238€ 201€ 165€ 141€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
69 176 € 90 188 € 80 152 € 62 658 € 33 573 € 45 251 € 53 500 € 52 431 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
43 532€ 57 544€ 38 868€ 61 293€ 32 800€ 37 214€ 2 980€ 2 813€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
258€ 305€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
25 500€ 32 500€ 41 000€ 333€ 305€ 45 000€ 45 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
188€ 170€ 164€ 159€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
144€ 144€ 140€ 557€ 252€ 7 406€ 4 854€ 4 008€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
144€ 808€ 156€ 244€ 146€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
-2 744€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
9 € 202 € 18 519 € 14 980 € 44 431 € 54 637 € 30 371 € 48 407 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
4 972€ 14 980€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
9€ 202€ 18 519€ 10 008€ 29 451€ 54 637€ 30 371€ 48 407€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
1 058 € 75 € 1 425 € 1 060 € 982 € 1 476 € 1 520 € 1 905 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 058€ 75€ 1 425€ 1 060€ 982€ 1 476€ 1 520€ 1 905€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé