Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
48 715€ 68 873€
02
502
Spotreba energie
3 421€ 2 036€
03
504
Predaný tovar
7 914€ 2 711€
04
511
Opravy a udržiavanie
2 127€ 2 720€
05
512
Cestovné
6 699€ 3 071€
06
513
Náklady na reprezentáciu
3 241€ 2 277€
07
518
Ostatné služby
642 026€ 590 067€
08
521
Mzdové náklady
58 719€ 32 252€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
20 578€ 11 074€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
1 878€ 1 073€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
85€ 61€
15
538
Ostatné dane a poplatky
256€ 502€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
595€ 30€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
606€ 1 542€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
4 247€ 4 939€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 911€ 13 802€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
2 498€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
27 411€ 19 989€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
6 000€ 9 000€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
851 928€ 766 020€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
41
604
Tržby za predaný tovar
7 395€ 7 045€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
29€
54
645
Kurzové zisky
531€
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
233 503€ 251 168€
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
7 069€ 6 126€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
405 219€ 391 415€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
4 750€ 23 013€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
126 579€ 38 186€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
61 236€ 64 110€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
846 280€ 781 093€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-5 648€ 15 073€
76
591
Daň z príjmov
218€ 3 171€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-5 865€ 11 902€