Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
40 859 568 € 39 184 341 € 38 582 931 € 39 746 912 € 36 373 596 € 35 591 444 € 39 962 318 € 24 845 386 € 25 865 330 € 26 698 257 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
37 319 594 € 35 322 189 € 29 418 991 € 29 772 315 € 30 221 676 € 31 065 757 € 38 917 843 € 23 745 905 € 25 319 144 € 25 686 742 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
10 219 € 4 751 € 4 859 € 5 647 € 11 283 € 16 959 € 22 635 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
5 574€ 4 832€ 9 704€ 14 576€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
4 645€ 4 751€ 4 859€ 5 647€ 6 451€ 7 255€ 8 059€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
37 309 375 € 35 317 438 € 29 414 132 € 29 766 668 € 30 210 393 € 31 048 798 € 38 883 158 € 23 733 855 € 25 287 094 € 25 654 692 €
012
A.II.1
Pozemky
4 149 371€ 4 245 514€ 3 696 412€ 3 696 412€ 3 856 781€ 3 905 609€ 7 284 407€ 6 656 483€ 7 787 203€ 8 037 905€
013
A.II.2
Stavby
30 868 111€ 23 280 257€ 23 666 930€ 24 527 068€ 25 415 064€ 26 144 711€ 30 049 414€ 15 641 782€ 15 903 211€ 16 222 777€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 318 374€ 1 469 529€ 629 800€ 758 761€ 677 425€ 618 740€ 704 665€ 19 179€ 48 665€ 65 415€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
8 094€ 8 094€ 8 094€ 8 094€ 8 094€ 8 094€ 8 094€ 8 094€ 8 094€ 8 094€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
965 425€ 6 314 044€ 1 412 896€ 776 333€ 253 029€ 241 644€ 736 578€ 1 408 317€ 1 539 921€ 1 320 501€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
130 000€ 100 000€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
12 050 € 12 050 € 32 050 € 32 050 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 10 000€ 10 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
12 050€ 12 050€ 12 050€ 12 050€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 10 000€ 10 000€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 512 762 € 3 835 492 € 9 123 912 € 9 960 558 € 6 141 570 € 4 469 944 € 996 954 € 1 037 404 € 500 815 € 967 569 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 572 131 € 2 837 861 € 3 767 704 € 3 627 706 € 0 € 0 € 0 €
035
B.I.1
Materiál
0€ 0€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
1 572 131€ 2 837 861€ 3 767 704€ 3 627 706€ 0€ 0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
492 447 € 451 222 € 443 990 € 4 737 211 € 472 608 € 454 024 € 541 783 € 684 060 € 399 505 € 403 199 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
443 846 € 391 713 € 394 330 € 527 540 € 411 213 € 401 323 € 425 191 € 252 936 € 262 535 € 253 801 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
443 846€ 391 713€ 394 330€ 527 540€ 411 213€ 401 323€ 425 191€ 252 936€ 262 535€ 253 801€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
9 133€ 7 938€ 0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 150 000€ 4 276€ 11 110€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
48 601€ 50 376€ 49 660€ 59 671€ 53 457€ 52 701€ 116 592€ 426 848€ 125 860€ 149 398€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 020 315 € 3 384 270 € 7 107 791 € 2 385 486 € 1 901 258 € 388 214 € 455 171 € 353 344 € 101 310 € 564 370 €
072
B.V.1.
Peniaze
9 772€ 14 395€ 3 498€ 7 440€ 6 204€ 8 732€ 17 975€ 24 503€ 18 567€ 34 006€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 010 543€ 3 369 875€ 7 104 293€ 2 378 046€ 1 895 054€ 379 482€ 437 196€ 328 841€ 82 743€ 530 364€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
27 212 € 26 660 € 40 028 € 14 039 € 10 350 € 55 743 € 47 521 € 62 077 € 45 371 € 43 946 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
66€ 63€ 539€ 1 137€ 1 659€ 2 101€ 0€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 359€ 6 366€ 4 769€ 4 877€ 6 209€ 20 329€ 4 644€ 3 185€ 4 400€ 5 297€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
22 853€ 20 228€ 35 196€ 8 623€ 3 004€ 33 755€ 40 776€ 58 892€ 40 971€ 38 649€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
40 859 568 € 39 184 341 € 38 582 931 € 39 746 912 € 36 373 596 € 35 591 444 € 39 962 318 € 24 845 386 € 25 865 330 € 26 698 257 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
26 851 838 € 27 029 431 € 27 287 081 € 27 487 240 € 27 474 024 € 27 557 328 € 30 503 203 € 15 443 253 € 17 064 619 € 17 056 101 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
16 400 000 € 16 400 000 € 16 400 000 € 16 400 000 € 16 400 000 € 16 400 000 € 16 395 562 € 16 395 562 € 16 395 562 € 16 395 562 €
082
A.I.1
Základné imanie
16 400 000€ 16 400 000€ 16 400 000€ 16 400 000€ 16 400 000€ 16 400 000€ 16 395 562€ 16 395 562€ 16 395 562€ 16 395 562€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
7 221 971€ 7 479 619€ 7 667 885€ 7 667 885€ 10 412 057€ 10 412 057€ 10 412 057€ 13 356€ 13 356€ 13 356€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
151 029 € 151 029 € 151 029 € 149 707 € 149 707 € 149 707 € 142 424 € 117 249 € 116 397 € 115 948 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
151 029€ 151 029€ 151 029€ 149 707€ 149 707€ 149 707€ 142 424€ 117 249€ 116 397€ 115 948€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
3 256 432 € 3 256 432 € 3 256 432 € 3 256 432 € 3 288 214 € 3 541 438 € 4 977 051 € 530 786 € 530 786 € 526 750 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
3 256 432€ 3 256 432€ 3 256 432€ 3 256 432€ 3 288 214€ 3 541 438€ 4 977 051€ 530 786€ 530 786€ 526 750€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-2 692 649 € -2 692 649 € -1 496 721 € -487 667 € 0 € 0 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
108 595€ 0€ 0€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 692 649€ -2 692 649€ -1 605 316€ -487 667€ 0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-177 594 € -257 649 € -188 265 € 13 216 € -83 305 € -253 225 € 72 830 € -1 126 033 € 8 518 € 4 485 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
6 962 529 € 4 849 358 € 3 790 438 € 4 545 802 € 5 313 273 € 5 887 225 € 7 081 674 € 7 866 940 € 7 407 746 € 8 121 429 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
589 102 € 653 427 € 715 613 € 629 521 € 671 262 € 883 761 € 1 697 704 € 1 339 459 € 758 349 € 683 375 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
8 411 € 9 509 € 19 883 € 30 257 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
8 411€ 9 509€ 19 883€ 30 257€ 0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
88 874€ 252 558€ 409 209€ 0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
559 128€ 702 605€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
14 346€ 15 480€ 15 925€ 2 959€ 4 109€ 2 934€ 1 949€ 266€ 326€ 462€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
566 345€ 628 438€ 679 805€ 507 431€ 414 595€ 471 618€ 1 136 627€ 636 588€ 758 023€ 682 913€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
6 548 € 6 728 € 6 282 € 217 082 € 282 160 € 426 261 € 17 640 € 0 € 1 143 € 1 212 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
6 548€ 6 728€ 6 282€ 217 082€ 282 160€ 426 261€ 17 640€ 0€ 1 143€ 1 212€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
4 417 633€ 2 539 751€ 1 397 317€ 1 687 159€ 2 384 561€ 2 381 674€ 2 817 564€ 2 806 604€ 2 872 712€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 207 450 € 1 312 980 € 1 349 089 € 1 320 990 € 1 331 626 € 1 499 468 € 2 643 357 € 2 739 655 € 3 324 721 € 3 528 668 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
848 554 € 999 614 € 959 351 € 575 382 € 968 300 € 953 397 € 1 973 934 € 1 492 862 € 1 850 039 € 1 825 113 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
848 554€ 999 614€ 959 351€ 575 382€ 968 300€ 953 397€ 1 973 934€ 1 492 862€ 1 850 039€ 1 825 113€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
88 874€ 163 684€ 156 650€ 149 919€ 143 477€ 462 609€ 1 235 520€ 1 303 479€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
48 735€ 35 303€ 29 223€ 33 997€ 32 047€ 30 020€ 28 676€ 10 349€ 9 227€ 7 902€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
30 146€ 23 624€ 20 515€ 23 542€ 21 683€ 19 666€ 21 259€ 8 962€ 6 945€ 14 428€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
35 135€ 11 327€ 5 055€ 40 559€ 20 100€ 122 355€ 60 533€ 4 814€ 5 088€ 118 158€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
244 880€ 243 112€ 246 071€ 483 826€ 132 846€ 224 111€ 415 478€ 760 059€ 217 902€ 259 588€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
57 259 € 46 630 € 32 295 € 352 436 € 261 701 € 279 197 € 107 777 € 227 006 € 136 733 € 121 557 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
45 165€ 36 129€ 24 105€ 42 739€ 32 614€ 38 267€ 30 996€ 4 797€ 32 663€ 23 806€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
12 094€ 10 501€ 8 190€ 309 697€ 229 087€ 240 930€ 76 781€ 222 209€ 104 070€ 97 751€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
684 537€ 289 842€ 289 842€ 338 614€ 381 963€ 416 864€ 2 615 196€ 743 256€ 380 196€ 913 905€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
7 045 201 € 7 305 552 € 7 505 412 € 7 713 870 € 3 586 299 € 2 146 891 € 2 377 441 € 1 535 193 € 1 392 965 € 1 520 727 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 1 836€ 23 865€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
6 655 770€ 7 153 519€ 7 361 164€ 7 570 008€ 3 452 189€ 2 013 794€ 2 241 893€ 1 429 376€ 0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
389 431€ 152 033€ 144 248€ 143 862€ 134 110€ 133 097€ 135 548€ 105 817€ 1 391 129€ 1 496 862€