Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
30 536€ 29 529€ 36 548€ 25 946€ 32 776€ 24 203€ 22 718€ 28 332€ 28 287€ 35 971€ 24 620€ 32 292€ 27 763€
02
501
Spotreba materiálu
17 052€ 14 573€ 15 195€ 6 845€ 8 865€ 7 139€ 8 218€ 8 154€ 9 304€ 15 408€ 9 481€ 8 717€ 10 791€
03
502
Spotreba energie
13 485€ 14 956€ 21 353€ 19 101€ 23 911€ 17 065€ 14 501€ 20 177€ 18 983€ 20 562€ 15 139€ 23 575€ 16 972€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
73 841€ 101 380€ 60 492€ 63 906€ 64 758€ 76 664€ 74 273€ 72 274€ 81 564€ 83 591€ 89 894€ 83 706€ 106 974€
07
511
Opravy a udržiavanie
264€ 159€ 255€ 1 580€ 1 782€ 3 172€ 3 461€ 2 771€ 3 350€ 1 750€ 4 795€ 881€ 13 026€
08
512
Cestovné
16 262€ 23 692€ 25 624€ 26 042€ 27 287€ 38 986€ 38 384€ 39 928€ 42 532€ 43 349€ 46 246€ 32 617€ 33 624€
09
513
Náklady na reprezentáciu
100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 98€ 100€ 100€ 83€ 83€ 83€ 82€
10
518
Ostatné služby
57 216€ 77 429€ 34 513€ 36 185€ 35 589€ 34 406€ 32 331€ 29 475€ 35 583€ 38 409€ 38 770€ 50 125€ 60 242€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
440 324€ 468 141€ 432 510€ 380 336€ 360 995€ 322 801€ 304 265€ 297 372€ 301 493€ 302 136€ 320 708€ 311 847€ 296 351€
12
521
Mzdové náklady
305 455€ 313 790€ 291 393€ 270 278€ 253 887€ 236 109€ 219 611€ 216 726€ 219 419€ 219 921€ 233 404€ 229 593€ 214 946€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
101 742€ 104 248€ 100 106€ 89 656€ 85 129€ 80 340€ 75 118€ 74 406€ 75 073€ 75 938€ 80 145€ 78 996€ 74 952€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
8 077€ 8 596€ 7 959€ 2 460€ 2 390€ 2 171€ 1 932€ 1 912€ 2 062€ 2 390€ 2 520€ 2 600€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
25 050€ 28 866€ 20 737€ 17 942€ 16 709€ 4 181€ 5 008€ 4 328€ 4 939€ 3 886€ 4 640€ 658€ 6 453€
16
528
Ostatné sociálne náklady
12 641€ 12 315€ 2 880€ 2 595€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
6 934€ 4 503€ 4 395€ 4 313€ 4 614€ 3 996€ 3 259€ 3 778€ 5 899€ 6 765€ 4 970€ 4 049€ 4 717€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
6 682€ 4 276€ 4 172€ 3 890€ 4 589€ 1 368€ 2 883€ 3 366€ 4 647€ 5 774€ 4 118€ 3 621€ 4 328€
20
538
Ostatné dane a poplatky
252€ 227€ 223€ 422€ 26€ 2 628€ 376€ 412€ 1 251€ 991€ 852€ 428€ 389€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
369€ 60€ 150€ 22€ 22 747€ 0€ 773€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 19 191€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
113€ 60€ 0€ 0€ 0€ 773€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
256€ 150€ 22€ 3 556€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
3 640€ 349€ 348€ 582€ 6 862€ 7 739€ 12 177€ 35 437€ 40 337€ 38 526€ 49 333€ 45 119€ 50 165€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 141€ 349€ 348€ 582€ 6 862€ 7 739€ 12 177€ 12 177€ 16 081€ 15 635€ 24 932€ 20 895€ 26 897€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 499€ 23 260€ 24 256€ 22 891€ 24 401€ 24 224€ 23 269€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 23 269€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
21 837€ 24 256€ 22 891€ 24 401€ 24 224€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 499€ 1 424€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
595€ 544€ 549€ 730€ 1 161€ 1 745€ 1 096€ 541€ 1 103€ 624€ 1 014€ 1 551€ 1 816€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
595€ 544€ 549€ 730€ 1 161€ 1 745€ 1 096€ 541€ 1 103€ 624€ 1 014€ 1 551€ 1 816€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
79 860€ 83 241€ 88 689€ 70 723€ 183 305€ 149 176€ 81 725€ 93 174€ 74 831€ 89 704€ 94 680€ 135 414€ 144 022€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
70 671€ 67 667€ 88 689€ 63 066€ 183 305€ 143 650€ 82 500€ 88 231€ 70 179€ 77 218€ 82 828€ 124 849€ 122 279€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
9 189€ 15 574€ 7 657€ 5 526€ -775€ 4 943€ 4 652€ 12 487€ 11 852€ 10 564€ 21 743€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
635 730€ 687 688€ 623 531€ 546 535€ 654 471€ 586 693€ 499 574€ 531 058€ 533 536€ 580 064€ 585 219€ 614 751€ 631 808€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
36 183€ 40 983€ 45 314€ 51 891€ 48 377€ 99 644€ 81 646€ 93 708€ 74 664€ 93 248€ 94 680€ 75 919€ 15 530€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
36 183€ 40 983€ 45 314€ 51 891€ 48 377€ 99 644€ 81 646€ 93 708€ 74 664€ 93 248€ 94 680€ 75 919€ 15 530€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 3 706€ 76 045€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 3 706€ 76 045€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
93 597€ 37 303€ 53 614€ 16 190€ 19 015€ 0€ 0€ 0€ 84 495€ 22 729€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
325€ 0€ 0€ 0€ 84 218€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 22 359€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
91 256€ 33 132€ 53 410€ 16 190€ 18 690€ 0€ 0€ 0€ 277€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 341€ 4 172€ 204€ 0€ 0€ 0€ 0€ 369€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
256€ 21 837€ 28 702€ 18 445€ 24 401€ 24 224€ 23 269€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
256€ 21 837€ 28 702€ 18 445€ 24 401€ 24 224€ 23 269€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
21 837€ 28 702€ 18 445€ 24 401€ 24 224€ 23 269€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
256€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
555 190€ 598 556€ 536 255€ 476 327€ 586 031€ 482 718€ 419 291€ 415 412€ 434 232€ 463 526€ 466 178€ 455 157€ 464 542€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
553 049€ 598 207€ 535 907€ 475 123€ 460 692€ 425 191€ 407 114€ 403 235€ 418 151€ 428 701€ 441 545€ 433 963€ 437 645€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
2 141€ 349€ 348€ 582€ 6 862€ 7 739€ 12 177€ 12 177€ 16 081€ 34 826€ 24 633€ 21 195€ 26 897€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
622€ 118 477€ 49 788€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
684 970€ 676 842€ 635 183€ 544 407€ 653 423€ 582 618€ 522 775€ 537 822€ 527 341€ 581 175€ 585 081€ 642 547€ 578 846€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
49 240€ -10 846€ 11 652€ -2 128€ -1 047€ -4 076€ 23 200€ 6 764€ -6 195€ 1 111€ -138€ 27 796€ -52 963€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
49 240€ -10 846€ 11 652€ -2 128€ -1 047€ -4 076€ 23 200€ 6 764€ -6 195€ 1 111€ -138€ 27 796€ -52 963€