Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
3 523€ 2 566€ 2 688€ 7 513€ 1 211€ 2 056€ 283€ 68 379€ 18 549€ 16 809€
02
502
Spotreba energie
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
0€ 137€ 406€ 398€
05
512
Cestovné
258€ 28€ 223€ 432€ 442€ 252€ 195€ 122€ 119€ 102€
06
513
Náklady na reprezentáciu
673€ 57€ 118€ 45€ 85€ 31€
07
518
Ostatné služby
21 415€ 14 227€ 13 529€ 209 895€ 227 782€ 206 773€ 141 885€ 62 965€ 10 109€ 13 213€
08
521
Mzdové náklady
39 474€ 24 382€ 20 369€ 24 107€ 21 678€ 25 900€ 28 094€ 33 455€ 72 544€ 69 032€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
12 238€ 8 013€ 6 790€ 8 299€ 6 987€ 7 880€ 8 524€ 10 419€ 3 196€ 3 150€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
47€ 41€ 55€ 40€ 37€ 34€ 33€ 21€ 476€ 482€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
63€ 66€ 309€ 123€ 62€ 87€ 73€ 94€ 63€ 745€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
220€
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
930€
19
544
Úroky
0€
20
545
Kurzové straty
115€ 27€ 0€ 0€ 27€ 5€ 2€ 0€ 8€ 0€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
559 333€ 375 947€ 267 329€ 353 309€ 281 339€ 199 633€ 116 945€ 35 617€ 28 233€ 33 457€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
1 110€ 820€ 485€ 334€ 488€ 391€ 237€ 224€ 276€ 583€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 488€ 4 128€ 4 128€ 4 128€ 4 128€ 2 064€ 279€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 16 424€ 0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 50€ 5 629€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
642 736€ 430 301€ 316 023€ 608 360€ 544 674€ 445 554€ 318 323€ 211 295€ 134 503€ 138 072€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
23 950€ 20 000€ 20 200€ 21 033€ 19 612€ 42 586€ 45 166€ 26 220€ 166€ 48 392€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 304€ 2 336€ 4 750€ 3 545€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 1€ 1€ 347€ 582€ 125€
54
645
Kurzové zisky
0€ 24€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
646
Prijaté dary
0€ 186€ 7 487€ 1 000€
56
647
Osobitné výnosy
139 949€ 0€ 1 000€ 1 180€ 4 460€ 1 800€ 1 050€ 5 137€ 1 016€
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
0€ 0€ 0€ 331€ 323€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
16 356€ 23 270€ 8 218€ 12 603€ 4 791€ 25 169€ 4 120€ 6 931€ 12 264€ 29 600€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
102 442€ 78 343€ 73 005€ 65 733€ 63 831€ 62 240€ 58 129€ 45 693€ 40 822€ 72 027€
70
664
Prijaté členské príspevky
760€ 860€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
45 791€ 25 838€ 19 453€ 11 730€ 20 336€ 28 279€ 22 825€ 26 111€ 1 138€ 7 908€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
327 731€ 290 470€ 230 176€ 507 852€ 423 345€ 301 653€ 169 518€ 75 788€ 27 500€ 30 000€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
656 219€ 437 921€ 351 380€ 622 473€ 538 175€ 468 256€ 301 559€ 182 139€ 95 857€ 190 928€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
13 484€ 7 620€ 35 357€ 14 113€ -6 499€ 22 703€ -16 764€ -29 156€ -38 647€ 52 855€
76
591
Daň z príjmov
241€ 0€ 2 775€ 8 531€ 8 170€ 4 280€ 1€ 8 448€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
13 243€ 7 620€ 35 357€ 14 113€ -9 274€ 14 172€ -24 935€ -33 436€ -38 647€ 44 408€