Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.

2019 2018 2012 2011 2010 2009 2008 2007
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
1 039 501€ 1 036 511€ 990 925€ 1 045 192€ 1 041 426€ 1 118 880€ 35 988€ 34 192€
02
502
Spotreba energie
145 310€ 127 576€ 177 639€ 162 176€ 158 123€ 169 120€ 5 486€ 4 693€
04
511
Opravy a udržiavanie
117 368€ 88 812€ 125 207€ 53 057€ 69 871€ 172 953€ 6 629€ 8 791€
05
512
Cestovné
4 629€ 7 056€ 3 765€ 3 889€ 7 511€ 6 550€ 104€ 114€
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 378€ 360€ 603€ 1 376€ 1 304€ 984€ 27€ 39€
07
518
Ostatné služby
732 278€ 700 376€ 605 008€ 640 774€ 601 991€ 601 148€ 16 186€ 13 724€
08
521
Mzdové náklady
3 277 868€ 2 938 000€ 2 133 069€ 2 026 016€ 2 016 049€ 2 155 036€ 65 378€ 64 308€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 127 255€ 1 009 931€ 733 625€ 689 927€ 664 540€ 708 204€ 21 762€ 21 261€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
8 656€ 8 343€ 6 978€ 5 800€ 4 864€ 4 810€ 141€ 131€
11
527
Zákonné sociálne náklady
48 815€ 38 227€ 23 804€ 21 664€ 5 379€ 5 042€ 174€ 731€
13
531
Daň z motorových vozidiel
878€ 990€ 631€ 594€ 594€ 731€ 23€ 19€
14
532
Daň z nehnuteľností
6 664€ 6 664€ 6 741€ 4 465€ 4 465€ 4 465€ 135€ 106€
15
538
Ostatné dane a poplatky
3 342€ 2 118€ 3 765€ 2 631€ 5 105€ 1 139€ -6€ -480€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
14 956€ 443 269€ 48 391€ 0€ -32€
17
542
Ostatné pokuty a penále
16 525€ 0€ 157€ 1 321€ 2 939€ 510€ -106€ 196€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 0€ 770€ 144€
19
544
Úroky
15 605€ 18 901€ 25 818€ 37 923€ 13 538€ 344€ 2€
20
545
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 1€
21
546
Dary
0€ 0€ 0€ 1€ 10€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€ 0€ 954 769€ 2 383 621€ 19€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 276€
24
549
Iné ostatné náklady
34 785€ 34 547€ 53 580€ 51 208€ 44 448€ 46 785€ 724€ 724€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
507 514€ 400 569€ 467 190€ 372 398€ 298 785€ 285 041€ 8 383€ 7 563€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 7 397€ 0€ 2 717€ 1 699€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 4€
30
556
Tvorba fondov
0€ 0€ 0€ 0€ 18 907€ 20 245€ 622€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
7 103 326€ 6 869 648€ 5 406 894€ 6 078 668€ 7 345 579€ 5 301 988€ 161 671€ 156 094€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 4 398 210€
40
602
Tržby z predaja služieb
6 102 003€ 5 801 083€ 4 931 769€ 0€ 4 608 715€ 4 964 716€ 146 782€ 159 199€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 468€
53
644
Úroky
0€ 0€ 9€ 82€ 56€ 52€ 5€ 220€
55
646
Prijaté dary
0€ 0€ 1 079€ 1€ 10€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 954 769€ 2 383 621€
58
649
Iné ostatné výnosy
1 293 447€ 1 029 572€ 61 133€ 33 882€ 26 890€ 48 125€ 1 063€ 822€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 6 137€ 91 207€ 213 278€ 7 172€ 2 584€ 37€ 580€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 6 426€ 82€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 12€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 197€ 532€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
15 156€ 12 593€ 2 030€ 0€ 16 576€ 26€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
207€ 336€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 16 781€ 808€
73
691
Dotácie
286 365€ 179 562€ 161 079€ 134 654€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
7 697 178€ 7 029 284€ 5 248 307€ 5 751 854€ 7 026 454€ 5 038 479€ 149 316€ 161 337€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
593 852€ 159 636€ -158 587€ -326 814€ -319 125€ -263 509€ -12 355€ 5 243€
76
591
Daň z príjmov
9 017€ 8 713€ 5 687€ 4 858€ 4 602€ 4 579€ 138€ 132€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
584 835€ 150 923€ -164 274€ -331 672€ -323 727€ -268 088€ -12 493€ 5 111€