Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
7 597 635 € 6 731 226 € 6 429 648 € 6 427 150 € 6 560 702 € 5 391 215 € 5 743 003 € 5 981 916 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 591 417 € 3 913 245 € 3 837 654 € 3 940 640 € 4 075 650 € 3 200 910 € 3 598 847 € 3 812 491 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
3 591 417 € 3 913 245 € 3 837 654 € 3 940 640 € 4 075 650 € 3 200 910 € 3 598 847 € 3 812 491 €
012
A.II.1
Pozemky
755 797€ 731 333€ 692 125€ 603 695€ 504 724€ 418 116€ 357 351€ 170 241€
013
A.II.2
Stavby
295 158€ 312 797€ 332 178€ 444 876€ 583 044€ 672 887€ 820 138€ 967 390€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 076 339€ 2 344 322€ 2 371 392€ 2 414 575€ 2 501 288€ 1 595 201€ 1 987 173€ 2 333 419€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
296 810€ 358 424€ 366 732€ 430 854€ 439 954€ 449 927€ 395 006€ 341 441€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
167 313€ 166 369€ 75 227€ 46 640€ 46 640€ 40 379€ 39 179€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24 400€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 902 659 € 2 707 217 € 2 468 771 € 2 372 324 € 2 366 151 € 2 088 004 € 2 030 044 € 2 084 467 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 306 374 € 2 159 885 € 1 929 872 € 1 759 677 € 1 816 490 € 1 585 676 € 1 560 316 € 1 579 647 €
032
B.I.1
Materiál
166 420€ 146 130€ 146 324€ 157 791€ 240 852€ 70 314€ 130 283€ 130 693€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 173 133€ 1 225 825€ 1 083 581€ 910 606€ 915 941€ 941 944€ 850 154€ 833 974€
034
B.I.3
Výrobky
697 659€ 553 169€ 431 956€ 421 125€ 371 541€ 293 531€ 336 266€ 327 618€
035
B.I.4
Zvieratá
269 162€ 234 761€ 268 011€ 270 155€ 288 156€ 279 887€ 243 613€ 287 362€
036
B.I.5
Tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
137 590 € 125 857 € 132 616 € 145 400 € 143 658 € 134 446 € 171 553 € 205 983 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
137 590€ 125 857€ 132 616€ 145 400€ 143 658€ 134 446€ 171 553€ 205 983€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 440 401 € 379 953 € 358 967 € 446 454 € 393 708 € 162 074 € 289 824 € 238 876 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
118 896€ 128 178€ 236 667€ 263 765€ 124 223€ 98 010€ 252 489€ 156 406€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 312 595€ 239 710€ 111 098€ 172 925€ 257 785€ 53 791€ 29 452€ 74 058€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
8 910€ 12 065€ 11 202€ 9 764€ 11 700€ 10 273€ 7 883€ 8 412€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
18 294 € 41 522 € 47 316 € 20 793 € 12 295 € 205 808 € 8 351 € 59 961 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 182€ 1 362€ 115€ 101€ 83€ 286€ 4 492€ 56€
057
B.IV.2
Účty v bankách
13 112€ 40 160€ 47 201€ 20 692€ 12 212€ 205 522€ 3 859€ 59 905€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
103 559 € 110 764 € 123 223 € 114 186 € 118 901 € 102 301 € 114 112 € 84 958 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 430€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
103 559€ 110 764€ 123 223€ 114 186€ 118 901€ 102 301€ 114 112€ 81 528€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
7 597 635 € 6 731 226 € 6 429 648 € 6 427 150 € 6 560 702 € 5 391 215 € 5 743 003 € 5 981 916 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 220 188 € 4 334 573 € 4 349 791 € 4 096 818 € 3 989 769 € 3 729 075 € 3 468 275 € 3 349 457 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
4 236 768 € 4 236 768 € 3 996 768 € 3 895 768 € 3 648 768 € 3 402 768 € 3 169 768 € 3 169 768 €
069
A.I.1
Základné imanie
4 236 768€ 3 996 768€ 3 996 768€ 3 648 768€ 3 648 768€ 3 402 768€ 3 169 768€ 2 892 768€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€ 0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 240 000€ 0€ 247 000€ 0€ 0€ 0€ 277 000€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0€ 0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
113 022 € 113 022 € 100 050 € 94 001 € 80 307 € 65 507 € 51 996 € 51 996 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
113 022€ 113 022€ 100 050€ 94 001€ 80 307€ 65 507€ 51 996€ 51 996€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€ 0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-15 217 € 0 € 0 € 0 € 0 € -14 841 € 127 693 € 0 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 127 693€ 0€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-15 217€ 0€ 0€ 0€ 0€ -14 841€ 0€ 0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-114 385 € -15 217 € 252 973 € 107 049 € 260 694 € 275 641 € 118 818 € 127 693 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 649 339 € 1 630 347 € 1 302 605 € 1 405 512 € 1 465 821 € 964 149 € 1 387 864 € 1 579 469 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
27 538 € 32 641 € 37 616 € 19 993 € 21 323 € 24 104 € 51 154 € 35 115 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
26 018€ 31 121€ 36 096€ 18 473€ 19 803€ 24 104€ 51 154€ 35 115€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 520€ 1 520€ 1 520€ 1 520€ 1 520€ 0€ 0€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
139 801 € 151 873 € 231 152 € 188 458 € 192 791 € 238 786 € 295 071 € 361 089 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€ 0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
7 782€ 5 230€ 3 458€ 613€ -492€ 1 203€ 2 137€ 3 209€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
100€ 0€ 68 277€ 23 206€ 0€ 0€ 0€ 638€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
131 919€ 146 643€ 159 417€ 164 639€ 193 283€ 237 583€ 292 934€ 357 242€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 437 145 € 1 228 386 € 1 033 837 € 1 197 061 € 1 181 011 € 701 259 € 1 041 639 € 1 183 265 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 330 226€ 1 029 002€ 835 067€ 1 006 403€ 884 233€ 543 981€ 943 876€ 1 068 250€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
0€ 0€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
479€ 479€ 479€ 479€ 479€ 479€ 479€ 479€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
48 363€ 49 915€ 42 523€ 44 965€ 39 125€ 36 426€ 32 629€ 35 958€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
33 750€ 35 113€ 31 589€ 31 840€ 29 377€ 27 044€ 24 616€ 23 279€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
7 790€ 7 860€ 8 944€ 7 607€ 34 691€ 86 764€ 15 618€ 44 838€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
16 537€ 106 017€ 115 235€ 105 767€ 193 106€ 6 565€ 24 421€ 10 461€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 044 855 € 217 447 € 0 € 0 € 70 696 € 0 € 0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
78 012€ 123 111€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
966 843€ 94 336€ 0€ 0€ 70 696€ 0€ 0€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
728 108 € 766 306 € 777 252 € 924 820 € 1 105 112 € 697 991 € 886 864 € 1 052 990 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
40 049€ 37 875€ 43 707€ 36 515€ 42 339€ 28 874€ 40 871€ 22 203€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
621 999€ 638 897€ 639 488€ 733 545€ 908 090€ 522 387€ 669 123€ 845 993€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
66 060€ 89 534€ 94 057€ 154 760€ 154 683€ 146 730€ 176 870€ 184 794€