Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 459 100 € 6 792 240 € 7 369 058 € 7 897 955 € 8 247 955 € 8 310 952 € 8 145 542 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 864 899 € 5 251 423 € 5 722 675 € 6 298 026 € 6 528 878 € 6 790 735 € 6 928 011 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
4 864 899 € 5 251 423 € 5 722 675 € 6 298 026 € 6 528 878 € 6 790 735 € 6 928 011 €
012
A.II.1
Pozemky
829 063€ 822 090€ 822 090€ 863 148€ 827 966€ 791 386€ 791 386€
013
A.II.2
Stavby
3 027 735€ 3 170 683€ 3 313 631€ 3 456 579€ 3 599 527€ 3 742 475€ 3 033 418€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
543 887€ 797 931€ 1 117 024€ 1 499 605€ 1 591 558€ 1 726 690€ 1 803 279€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
231 089€ 222 516€ 232 844€ 242 757€ 200 380€ 200 969€ 237 237€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
13 610€ 18 688€ 20 071€ 24 693€ 29 313€ 33 934€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
219 515€ 219 515€ 217 015€ 211 244€ 280 134€ 295 281€ 1 062 691€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 594 201 € 1 540 817 € 1 646 383 € 1 599 929 € 1 719 077 € 1 516 340 € 1 209 447 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 238 028 € 1 261 165 € 1 390 277 € 1 278 929 € 1 300 374 € 1 143 772 € 642 645 €
032
B.I.1
Materiál
3 939€ 31 788€ 45 952€ 114 583€ 15 879€ 42 833€ 5 433€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
68 497€ 86 540€ 266 783€ 302 906€ 295 330€ 130 471€ 211 032€
034
B.I.3
Výrobky
843 729€ 913 167€ 863 199€ 614 729€ 758 341€ 764 831€ 299 319€
035
B.I.4
Zvieratá
241 863€ 229 670€ 214 343€ 246 711€ 230 824€ 205 637€ 126 861€
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
80 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
293 822 € 187 161 € 203 792 € 224 025 € 243 200 € 291 541 € 534 296 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
271 653€ 176 209€ 162 652€ 145 487€ 172 911€ 187 007€ 253 270€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
22 169€ 10 952€ 18 743€ 32 331€ 22 968€ 32 021€ 275 119€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
22 397€ 46 207€ 47 321€ 72 513€ 5 907€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
62 351 € 92 491 € 52 314 € 96 975 € 175 503 € 81 027 € 32 506 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 514€ 405€ 194€ 501€ 59 976€ 672€ 32 487€
057
B.IV.2
Účty v bankách
59 837€ 92 086€ 52 120€ 96 474€ 115 527€ 80 355€ 19€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 877 € 8 084 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
7 535€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 877€ 549€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 459 100 € 6 792 240 € 7 369 058 € 7 897 955 € 8 247 955 € 8 310 952 € 8 145 542 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
787 640 € 653 679 € 755 486 € 825 325 € 706 042 € 756 987 € 658 546 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
680 000 € 680 000 € 680 000 € 680 000 € 680 000 € 680 000 € 500 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
680 000€ 680 000€ 680 000€ 680 000€ 680 000€ 680 000€ 500 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
176 381 € 93 826 € 93 825 € 91 507 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
176 381€ 93 826€ 93 825€ 91 507€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
25 516 € -31 003 € 40 641 € 45 452 € 71 320 € 116 564 € 110 364 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
25 516€ 28 641€ 40 641€ 45 452€ 71 320€ 116 564€ 110 364€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-59 644€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-94 921 € -89 808 € -59 644 € 7 702 € -45 942 € -40 241 € 47 518 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 361 901 € 4 558 138 € 5 014 886 € 5 329 632 € 5 676 305 € 5 543 288 € 5 511 196 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
25 740 € 27 539 € 25 584 € 28 278 € 25 723 € 29 862 € 31 305 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
25 740€ 27 539€ 25 584€ 28 278€ 25 723€ 23 862€ 28 305€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
6 000€ 3 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
364 627 € 1 378 646 € 1 585 987 € 1 082 096 € 1 048 449 € 1 087 214 € 1 373 450 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
972 819€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 563€ 6 230€ 1 015€ 791€ 1 139€ 1 931€ 1 393€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
97 666€ 1 134 317€ 1 271 867€ 853 297€ 910 979€ 1 004 213€ 347 411€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
264 398€ 238 099€ 313 105€ 228 008€ 136 331€ 81 070€ 51 827€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 719 729 € 1 761 427 € 1 927 844 € 1 886 187 € 2 070 251 € 1 795 799 € 1 536 661 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 604 471€ 1 661 021€ 1 851 237€ 1 735 995€ 1 869 779€ 1 652 192€ 1 223 046€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
200€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
93 576€ 28 500€ 50 500€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
26 276€ 27 861€ -18 020€ 31 228€ 27 757€ 25 168€ 25 003€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
32 072€ 33 593€ 34 665€ 61 284€ 33 792€ 29 511€ 28 697€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
33 141€ 38 746€ 46 189€ 35 548€ 30 628€ 53 111€ 142 562€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
23 769€ 206€ 13 773€ 22 132€ 14 719€ 7 317€ 66 653€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
78 550€ 36 665€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 173 255 € 1 353 861 € 1 475 471 € 2 333 071 € 2 531 882 € 2 630 413 € 2 569 780 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 594 372€ 895 637€ 1 082 024€ 1 701 288€ 1 919 474€ 2 149 638€ 1 864 561€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
578 883€ 458 224€ 393 447€ 631 783€ 612 408€ 480 775€ 705 219€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 309 559 € 1 580 423 € 1 598 686 € 1 742 998 € 1 865 608 € 2 010 677 € 1 975 800 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 184 963€ 1 436 111€ 1 454 374€ 1 598 686€ 1 720 533€ 1 873 219€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
124 596€ 144 312€ 144 312€ 144 312€ 145 075€ 137 458€ 1 975 800€