Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SKI CENTRUM Kálnica, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
280 436 € 280 436 € 280 436 € 475 890 € 403 858 € 374 471 € 328 148 € 403 571 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
280 250 € 280 250 € 280 250 € 280 250 € 280 250 € 280 250 € 280 250 € 280 250 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
280 250 € 280 250 € 280 250 € 280 250 € 280 250 € 280 250 € 280 250 € 280 250 €
012
A.II.1
Pozemky
1 357€ 1 357€ 1 357€ 1 357€ 1 357€ 1 357€ 1 357€ 1 357€
013
A.II.2
Stavby
37 146€ 37 146€ 37 146€ 37 146€ 37 146€ 37 146€ 37 146€ 37 146€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
241 747€ 241 747€ 241 747€ 241 747€ 241 747€ 241 747€ 241 747€ 241 747€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
186 € 186 € 186 € 195 609 € 123 567 € 94 182 € 47 863 € 123 280 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
18 496 € 18 496 € 18 496 € 18 496 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
18 496€ 18 496€ 18 496€ 18 496€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
14 165 € 15 273 € 33 261 € 29 600 € 92 172 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
14 165 € 15 273 € 33 254 € 21 854 € 85 496 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
14 165€ 15 273€ 33 254€ 21 854€ 85 496€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 746€ 6 676€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
7€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
186 € 186 € 186 € 181 444 € 89 798 € 42 425 € -233 € 12 612 €
072
B.V.1.
Peniaze
170€ 170€ 170€ 181 939€ 90 303€ 42 866€ 85€ 12 947€
073
B.V.2.
Účty v bankách
16€ 16€ 16€ -495€ -505€ -441€ -318€ -335€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
31 € 41 € 39 € 35 € 41 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
31€ 41€ 39€ 35€ 41€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
280 436 € 280 436 € 280 436 € 475 890 € 403 858 € 374 471 € 328 148 € 403 571 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-31 119 € -21 690 € -7 540 € 20 050 € 30 536 € 33 421 € 18 947 € 34 665 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
14 906 € 14 906 € 14 906 € 14 904 € 14 904 € 14 904 € 14 904 € 14 904 €
082
A.I.1
Základné imanie
14 906€ 14 906€ 14 906€ 14 904€ 14 904€ 14 904€ 14 904€ 14 904€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
536 175€ 536 175€ 536 175€ 536 175€ 506 175€ 506 175€ 506 175€ 473 861€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-573 103 € -558 953 € -531 361 € -490 875 € -487 990 € -502 464 € -454 432 € -430 758 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
14 474€ 14 474€ 14 474€ 14 474€ 14 474€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-587 577€ -573 427€ -545 835€ -505 349€ -502 464€ -502 464€ -454 432€ -430 758€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-9 429 € -14 150 € -27 592 € -40 486 € -2 885 € 14 474 € -48 032 € -23 674 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
311 555 € 302 126 € 287 976 € 455 840 € 373 322 € 341 050 € 309 201 € 368 906 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 457 € 1 457 € 1 457 € 1 382 € 1 309 € 1 261 € 1 164 € 1 009 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 457€ 1 457€ 1 457€ 1 382€ 1 309€ 1 261€ 1 164€ 1 009€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
310 098 € 300 669 € 286 519 € 454 458 € 372 013 € 339 789 € 308 037 € 367 897 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
30 953 € 68 639 € 7 914 € 102 835 € 60 495 € 97 200 € 78 126 € 115 491 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
7 914€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
30 953€ 68 639€ 102 835€ 60 495€ 97 200€ 78 126€ 115 491€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
10 058€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
206 852€ 168 621€ 213 685€ 269 525€ 239 186€ 180 808€ 180 808€ 140 119€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
795€ 795€ 829€ 800€ 599€ 1 466€ 2 527€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
31 359€ 31 359€ 31 359€ 47 823€ 40 702€ 36 312€ 27 347€ 58 477€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
30 876€ 31 255€ 32 766€ 33 446€ 30 830€ 24 870€ 20 290€ 18 969€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
32 314€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé