Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 321 683 € 705 601 € 726 386 € 908 819 € 927 663 € 645 820 € 649 870 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
459 358 € 353 396 € 340 010 € 225 138 € 190 363 € 221 144 € 265 083 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
459 358 € 353 396 € 340 010 € 225 138 € 190 363 € 221 144 € 265 083 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
244 172€ 296 471€ 201 254€ 176 047€ 183 563€ 220 194€ 264 133€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
42 276€ 44 893€ 47 510€ 45 873€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
172 910€ 12 032€ 91 246€ 3 218€ 6 800€ 950€ 950€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
851 050 € 348 774 € 385 297 € 681 356 € 735 063 € 423 178 € 380 250 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
15 904 € 12 287 € 12 920 € 13 800 € 146 636 € 61 427 € 45 167 €
032
B.I.1
Materiál
15 904€ 12 287€ 12 920€ 13 800€ 18 382€ 47 954€ 45 167€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
128 254€ 13 473€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
267 067 € 151 781 € 174 575 € 460 278 € 502 633 € 142 359 € 122 963 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
259 508€ 149 509€ 168 778€ 450 359€ 381 427€ 142 265€ 122 924€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 361€ 2 222€ 3 816€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
198€ 50€ 5 797€ 9 919€ 117 390€ 94€ 39€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
568 079 € 184 706 € 197 802 € 207 278 € 85 794 € 219 392 € 212 120 €
056
B.IV.1
Peniaze
6 738€ 7 704€ 6 726€ 9 875€ 6 297€ 5 969€ 5 045€
057
B.IV.2
Účty v bankách
561 341€ 177 002€ 191 076€ 197 403€ 79 497€ 213 423€ 207 075€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
11 275 € 3 431 € 1 079 € 2 325 € 2 237 € 1 498 € 4 537 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 041€ 3 431€ 1 079€ 2 325€ 2 237€ 1 498€ 4 537€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
9 234€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 321 683 € 705 601 € 726 386 € 908 819 € 927 663 € 645 820 € 649 870 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
175 493 € 149 729 € 116 776 € 65 202 € 53 686 € 46 739 € 36 437 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
27 179 € 27 179 € 27 179 € 27 179 € 27 179 € 27 179 € 27 178 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 017€ 3 017€ 3 017€ 3 017€ 3 017€ 3 017€ 3 016€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
24 162€ 24 162€ 24 162€ 24 162€ 24 162€ 24 162€ 24 162€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
115 911 € 66 958 € 27 384 € 17 868 € 11 921 € 2 619 € -294 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
115 911€ 66 958€ 27 384€ 17 868€ 11 921€ 3 808€ 3 809€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 189€ -4 103€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
25 764 € 48 953 € 55 574 € 13 516 € 7 947 € 10 302 € 2 914 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 032 439 € 555 872 € 609 610 € 843 617 € 873 977 € 597 987 € 612 176 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
34 828 € 37 079 € 32 123 € 36 360 € 25 458 € 25 375 € 19 039 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
25 888€ 28 026€ 17 754€ 24 992€ 16 119€ 13 881€ 8 686€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
8 940€ 9 053€ 7 262€ 11 368€ 9 339€ 11 494€ 10 353€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
7 107€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
145 674 € 156 088 € 144 830 € 21 299 € 28 221 € 28 276 € 33 783 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
22 690€ 24 132€ 6 010€ 416€ 2 040€ 4 157€ 3 522€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
111 575€ 118 211€ 121 610€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
11 409€ 13 745€ 17 210€ 20 883€ 26 181€ 24 119€ 30 261€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
722 068 € 174 996 € 187 108 € 482 569 € 459 069 € 135 994 € 99 628 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
490 614€ 18 777€ 48 100€ 343 502€ 416 461€ 79 352€ 32 555€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
14 175€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
42 801€ 31 773€ 26 842€ 23 676€ 21 980€ 24 837€ 24 726€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
26 563€ 20 391€ 16 963€ 15 095€ 12 884€ 15 658€ 15 373€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
113 815€ 19 276€ 26 420€ 67 709€ 6 193€ 13 153€ 12 563€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
48 275€ 84 779€ 68 783€ 32 587€ 1 551€ 2 994€ 236€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
129 869 € 187 709 € 245 549 € 303 389 € 361 229 € 408 342 € 459 726 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
72 029€ 129 869€ 187 709€ 245 549€ 303 389€ 356 958€ 408 342€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
57 840€ 57 840€ 57 840€ 57 840€ 57 840€ 51 384€ 51 384€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
113 751 € 1 094 € 1 257 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 094€ 1 257€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
113 751€