Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
9 938 809 € 7 552 960 € 6 147 553 € 6 677 465 € 5 925 778 € 5 586 354 € 5 078 566 € 4 832 340 € 4 280 087 € 4 551 913 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 255 167 € 1 244 054 € 1 246 098 € 1 246 575 € 1 056 764 € 857 433 € 747 341 € 666 295 € 612 222 € 627 278 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
474 € 948 € 1 424 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
474€ 948€ 1 424€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 255 167 € 1 244 054 € 1 246 098 € 1 246 101 € 1 055 816 € 856 009 € 747 341 € 666 295 € 612 222 € 627 278 €
012
A.II.1
Pozemky
379 571€ 379 571€ 375 383€ 375 383€ 341 180€ 338 174€ 166 716€ 142 439€ 142 439€ 142 439€
013
A.II.2
Stavby
564 086€ 599 597€ 591 149€ 452 575€ 404 056€ 305 273€ 339 484€ 374 192€ 408 900€ 443 607€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
208 124€ 158 336€ 187 138€ 208 785€ 247 000€ 187 566€ 219 069€ 111 140€ 46 636€ 26 985€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
103 386€ 106 550€ 92 428€ 209 358€ 63 580€ 24 996€ 22 072€ 38 524€ 14 247€ 14 247€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
8 672 539 € 6 296 878 € 4 887 614 € 5 421 303 € 4 858 627 € 4 718 937 € 4 314 794 € 4 160 463 € 3 661 188 € 3 915 929 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
5 835 614 € 4 380 550 € 3 109 360 € 3 512 153 € 3 040 775 € 2 767 097 € 2 619 943 € 2 420 913 € 2 300 095 € 2 721 319 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
398€ 398€ 398€ 398€ 398€ 398€ 398€ 398€ 398€ 398€
039
B.I.5
Tovar
5 835 216€ 4 380 152€ 3 108 962€ 3 511 755€ 3 040 377€ 2 766 699€ 2 619 545€ 2 420 515€ 2 299 697€ 2 720 921€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 466 380 € 1 665 931 € 1 635 094 € 1 343 413 € 1 374 951 € 1 887 489 € 1 627 110 € 1 608 766 € 1 254 820 € 1 114 535 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 362 574 € 1 661 402 € 1 516 539 € 1 219 448 € 1 312 121 € 1 744 059 € 1 434 640 € 1 603 813 € 1 249 902 € 756 519 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
917 559€ 428 201€ 468 153€ 300 873€ 226 508€ 535€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 085 613€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 445 015€ 1 233 201€ 1 048 386€ 918 575€ 1 744 059€ 1 434 640€ 1 603 278€ 1 249 902€ 756 519€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
99 277€ 113 964€ 118 638€ 53 786€ 138 226€ 187 635€ 353 324€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
4 918€ 4 692€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 529€ 4 529€ 4 591€ 5 327€ 9 044€ 5 204€ 4 835€ 4 953€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
370 545 € 250 397 € 143 160 € 565 737 € 442 901 € 64 351 € 67 741 € 130 784 € 106 273 € 80 075 €
072
B.V.1.
Peniaze
348 158€ 219 000€ 84 508€ 476 943€ 365 594€ 39 821€ 21 960€ 84 372€ 89 858€ 79 796€
073
B.V.2.
Účty v bankách
22 387€ 31 397€ 58 652€ 88 794€ 77 307€ 24 530€ 45 781€ 46 412€ 16 415€ 279€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
11 103 € 12 028 € 13 841 € 9 587 € 10 387 € 9 984 € 16 431 € 5 582 € 6 677 € 8 706 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11 103€ 12 028€ 13 841€ 9 587€ 10 387€ 9 984€ 16 431€ 5 582€ 6 677€ 8 706€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
9 938 809 € 7 552 960 € 6 147 553 € 6 677 465 € 5 925 778 € 5 586 354 € 5 078 566 € 4 832 340 € 4 280 087 € 4 551 913 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 555 902 € 1 554 179 € 683 656 € 849 988 € 803 723 € 366 673 € 36 323 € 711 700 € 520 091 € 369 764 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
15 820€ 15 820€ 15 820€ 15 820€ 15 820€ 15 820€ 15 820€ 15 820€ 15 820€ 15 820€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 531 056 € 660 533 € 826 866 € 780 600 € 343 550 € 13 200 € 12 282 € 496 968 € 346 643 € 299 202 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 531 056€ 660 533€ 826 866€ 780 600€ 343 550€ 13 200€ 12 282€ 496 968€ 346 643€ 299 202€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 723 € 870 523 € -166 333 € 46 265 € 437 050 € 330 350 € 918 € 191 609 € 150 325 € 47 439 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 382 334 € 5 998 257 € 5 463 373 € 5 826 930 € 5 121 377 € 5 219 626 € 5 042 237 € 4 120 640 € 3 759 954 € 4 182 107 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
15 065 € 11 745 € 8 231 € 6 379 € 7 860 € 7 453 € 6 794 € 6 381 € 10 282 € 14 489 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
15 065€ 11 745€ 8 231€ 6 379€ 7 860€ 7 453€ 6 794€ 6 381€ 5 968€ 5 372€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
4 314€ 9 117€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 600 128 € 1 971 174 € 2 081 305 € 2 290 891 € 2 231 132 € 2 702 933 € 2 590 685 € 1 733 182 € 1 758 537 € 1 442 256 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 549 962 € 771 039 € 1 682 208 € 1 312 755 € 1 002 117 € 1 252 142 € 1 118 504 € 972 166 € 982 460 € 666 727 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 041 576€ 719 045€ 1 627 681€ 1 282 979€ 877 172€ 33 584€ 25 130€ 35 158€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
508 386€ 51 994€ 54 527€ 29 776€ 124 945€ 1 218 558€ 1 093 374€ 937 008€ 982 460€ 666 727€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
853 325€ 775 446€ 258 339€ 854 189€ 1 092 896€ 1 243 242€ 1 321 503€ 669 730€ 700 599€ 744 945€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
68 889€ 74 680€ 52 287€ 53 081€ 33 242€ 27 393€ 22 231€ 18 992€ 19 366€ 17 742€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
42 294€ 45 643€ 32 802€ 30 789€ 20 675€ 17 372€ 21 052€ 11 794€ 11 856€ 10 979€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
85 638€ 304 346€ 55 629€ 40 077€ 75 095€ 127 140€ 44 747€ 60 318€ 44 256€ 1 863€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
20€ 20€ 40€ 7 107€ 35 644€ 62 648€ 182€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
60 591 € 69 082 € 39 084 € 32 782 € 20 889 € 20 763 € 13 435 € 16 562 € 14 027 € 18 815 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
60 591€ 69 082€ 39 084€ 32 782€ 20 889€ 20 763€ 13 435€ 16 562€ 14 027€ 18 815€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
4 706 550€ 3 946 256€ 3 334 753€ 3 496 878€ 2 861 496€ 2 488 477€ 2 431 323€ 2 364 515€ 1 977 108€ 2 706 547€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
573 € 524 € 524 € 547 € 678 € 55 € 6 € 42 € 42 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
573€ 524€ 524€ 547€ 678€ 55€ 6€ 42€ 42€