Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 969 035 € 2 048 841 € 2 147 239 € 1 526 074 € 89 193 € 95 009 € 105 933 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
1 790 140 € 1 905 857 € 2 015 076 € 1 497 424 € 87 400 € 90 367 € 93 334 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
2 560€ 2 560€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
1 790 140 € 1 903 297 € 2 012 516 € 1 497 424 € 87 400 € 90 367 € 93 334 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
1 687 556€ 1 761 052€ 1 835 536€ 1 283 664€ 87 400€ 90 367€ 93 334€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
102 584€ 142 245€ 176 980€ 213 760€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
178 895 € 142 984 € 132 163 € 28 650 € 1 793 € 4 642 € 12 599 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
112 476 € 117 624 € 123 654 € -21 545 € 25 € 2 554 € 7 876 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
110 375€ 115 440€ 120 958€ -108 610€ 2 520€ 7 761€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
86 989€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
2 101€ 2 184€ 2 696€ 76€ 25€ 34€ 115€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
66 419 € 25 360 € 8 509 € 50 195 € 1 768 € 2 088 € 4 723 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
66 419€ 25 360€ 8 509€ 50 195€ 1 768€ 2 088€ 4 723€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 969 035 € 2 048 841 € 2 147 239 € 1 526 074 € 89 193 € 95 009 € 105 933 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
191 784 € 163 667 € 130 454 € 2 634 € 14 130 € 15 677 € 14 359 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
185 500€ 185 500€ 185 499€
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-29 136€ -62 348€ -4 669€ 7 525€ 7 413€ 6 966€ 3 259€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
28 117 € 33 212 € -57 679 € -12 194 € -586 € 1 408 € 3 797 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 777 251 € 1 885 174 € 2 016 785 € 1 523 440 € 75 063 € 79 332 € 91 574 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 458 664€ 1 498 008€ 1 536 342€ 535 895€ 85 000€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
193 712€ 262 112€ 330 513€ 52 774€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
56 475 € 56 654 € 81 530 € 381 435 € 75 063 € 79 332 € 6 574 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
472€ 1 324€ 4 458€ 231 304€ -12€ 1 273€ 64€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 102€ 2 181€ 1 964€ 262€ 992€ 220€ 2 415€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
53 901€ 53 149€ 75 108€ 149 869€ 74 083€ 77 839€ 4 095€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
68 400€ 68 400€ 68 400€ 33 336€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
520 000€