Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
233 506 € 50 207 € 4 219 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
86 080 € 12 099 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
86 080 € 12 099 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
86 080€ 12 099€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
147 426 € 38 108 € 4 219 €
015
B.I.
Zásoby
608€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
135 956 € 37 275 € 3 303 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
135 821€ 37 179€ 3 303€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
60€ 41€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
75€ 55€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
10 862 € 833 € 916 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
10 862€ 833€ 916€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
233 506 € 50 207 € 4 219 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
53 598 € -99 425 € -115 482 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
150 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€ 664€ 664€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-106 728€ -122 786€ -164 674€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
3 023 € 16 058 € 41 889 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
179 908 € 149 632 € 119 701 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
19 718€ 824€ 794€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
160 190 € 148 808 € 118 907 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
33 664€ 68 232€ 118 845€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
4 027€ 3 810€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 186€ 1 239€ 62€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
121 313€ 75 527€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci