Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
20 019 586 € 25 895 652 € 22 450 915 € 22 864 312 € 21 107 492 € 19 703 026 € 17 218 071 € 13 677 910 € 15 807 236 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
540 613 € 100 604 € 102 430 € 28 237 € 44 662 € 86 409 € 117 742 € 94 663 € 43 100 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
94 243 € 100 521 € 102 185 € 6 088 € 44 408 € 83 576 € 106 490 € 91 074 € 38 357 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
94 243€ 100 521€ 102 185€ 6 088€ 44 408€ 83 576€ 106 490€ 25 195€ 34 638€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
65 879€ 3 719€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
838 € 83 € 245 € 22 149 € 254 € 2 833 € 11 252 € 3 589 € 4 743 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
2 273€ 2 502€ 2 731€ 2 960€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
838€ 83€ 245€ 149€ 254€ 560€ 0€ 858€ 1 783€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 22 000€ 8 750€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
445 532 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
150 127€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
295 405€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
19 473 557 € 25 782 183 € 22 340 238 € 22 828 560 € 21 057 074 € 19 610 824 € 17 100 250 € 13 583 094 € 15 764 055 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
316 192 € 321 045 € 489 083 € 2 009 890 € 771 137 € 439 654 € 1 153 673 € 604 972 € 310 771 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 569€ 21 151€ 183 799€ 1 062 878€ 505 137€ 173 654€ 886 646€ 337 945€ 44 554€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
314 623€ 299 894€ 305 284€ 947 012€ 266 000€ 266 000€ 267 027€ 267 027€ 266 217€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
127 800 € 108 943 € 89 688 € 110 356 € 93 397 € 73 665 € 54 595 € 83 690 € 47 679 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
127 800€ 108 943€ 89 688€ 110 356€ 93 397€ 73 665€ 54 595€ 83 690€ 47 679€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
19 029 565 € 25 352 195 € 21 761 467 € 20 708 314 € 20 192 540 € 19 097 505 € 15 891 982 € 12 893 474 € 15 405 540 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
14 817 169 € 19 450 266 € 21 729 071 € 20 202 805 € 16 626 991 € 19 067 763 € 15 830 731 € 8 784 834 € 14 828 146 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
14 475 072€ 19 224 415€ 21 076 426€ 19 321 013€ 15 462 040€ 17 387 605€ 15 088 659€ 7 681 315€ 13 285 855€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
342 097€ 225 851€ 652 645€ 881 792€ 1 164 951€ 1 680 158€ 742 072€ 1 103 519€ 1 542 291€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
4 212 396€ 5 874 232€ 0€ 489 062€ 3 565 549€ 3 814 877€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
27 697€ 32 396€ 16 447€ 29 742€ 61 251€ 293 763€ 575 748€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 646€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 958 € 65 €
072
B.V.1.
Peniaze
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 65€ 65€
073
B.V.2.
Účty v bankách
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 893€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 416 € 12 865 € 8 247 € 7 515 € 5 756 € 5 793 € 79 € 153 € 81 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 972€ 12 865€ 8 247€ 7 515€ 5 756€ 5 793€ 79€ 153€ 81€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 444€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
20 019 586 € 25 895 652 € 22 450 915 € 22 864 312 € 21 107 492 € 19 703 026 € 17 218 071 € 13 677 910 € 15 807 236 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
899 236 € 828 208 € 853 467 € 763 974 € 670 445 € 543 296 € 410 721 € 446 948 € 751 275 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 €
082
A.I.1
Základné imanie
331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
105 306 € 105 306 € 105 306 € 105 306 € 105 306 € 105 306 € 105 306 € 105 306 € 105 306 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
105 306€ 105 306€ 105 306€ 105 306€ 105 306€ 105 306€ 105 306€ 105 306€ 105 306€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
1 448 € 1 086 € 999 € 5 267 € 1 480 € 2 599 € 2 701 € 3 050 € 3 283 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
1 448€ 1 086€ 999€ 5 267€ 1 480€ 2 599€ 2 701€ 3 050€ 3 283€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
389 878 € 415 223 € 321 462 € 231 719 € 103 452 € -29 225 € 6 653 € 93 296 € 93 296 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
537 743€ 537 743€ 443 982€ 354 239€ 225 972€ 93 295€ 93 295€ 93 296€ 93 296€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-147 865€ -122 520€ -122 520€ -122 520€ -122 520€ -122 520€ -86 642€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
70 665 € -25 346 € 93 761 € 89 743 € 128 268 € 132 677 € -35 878 € -86 643 € 217 451 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
19 120 350 € 25 067 444 € 21 597 448 € 22 100 338 € 20 437 047 € 19 159 730 € 16 807 350 € 13 230 962 € 15 055 914 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
42 056 € 39 321 € 36 606 € 32 260 € 28 573 € 25 549 € 22 740 € 20 568 € 16 404 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
42 056€ 39 321€ 36 606€ 32 260€ 28 573€ 25 549€ 22 740€ 20 568€ 16 404€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
65 525 € 54 125 € 50 507 € 35 224 € 37 222 € 26 831 € 25 966 € 19 963 € 16 901 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
65 525€ 54 125€ 50 507€ 35 224€ 37 222€ 26 831€ 25 966€ 19 963€ 16 901€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
18 859 457 € 24 869 755 € 21 378 529 € 21 892 550 € 20 242 443 € 19 038 873 € 16 609 737 € 13 063 526 € 14 809 443 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
18 091 709 € 23 731 897 € 15 566 698 € 20 830 159 € 19 475 742 € 18 644 873 € 15 737 829 € 13 001 482 € 14 161 230 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 881 587€ 662 303€ 341 293€ 74 431€ 674 621€ 445 289€ 435 053€ 209 466€ 238 591€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
16 210 122€ 23 069 594€ 15 225 405€ 20 755 728€ 18 801 121€ 18 199 584€ 15 302 776€ 12 792 016€ 13 922 639€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
4 844 907€ 250 762€ 791 660€ 528 127€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
34 348€ 36 429€ 42 664€ 29 006€ 29 756€ 27 845€ 29 786€ 28 691€ 27 976€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
25 101€ 24 914€ 28 747€ 25 764€ 26 143€ 31 109€ 24 625€ 23 355€ 21 315€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
708 299€ 1 076 515€ 895 513€ 1 003 985€ 710 802€ 84 284€ 25 186€ 7 280€ 70 795€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 636€ 651€ 2 718€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
153 312 € 104 243 € 131 806 € 140 304 € 128 809 € 68 477 € 148 907 € 126 905 € 211 472 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
29 450€ 21 487€ 34 257€ 34 472€ 28 651€ 28 880€ 25 822€ 38 151€ 31 059€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
123 862€ 82 756€ 97 549€ 105 832€ 100 158€ 39 597€ 123 085€ 88 754€ 180 413€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 694€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
47 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
47€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé