Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
147 222 € 34 424 € 63 463 € 88 687 € 141 001 € 64 269 € 73 126 € 51 279 € 63 954 € 87 378 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
16 050 € 27 125 € 40 072 € 50 790 € 67 108 € 24 050 € 30 235 € 19 956 € 30 299 € 41 175 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
16 050 € 27 125 € 40 072 € 50 790 € 67 108 € 24 050 € 30 235 € 19 956 € 30 299 € 41 175 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
16 050€ 27 125€ 40 072€ 50 790€ 67 108€ 24 050€ 30 235€ 19 956€ 30 299€ 41 175€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
131 172 € 7 299 € 23 391 € 37 897 € 73 893 € 40 219 € 42 891 € 31 323 € 33 655 € 46 203 €
015
B.I.
Zásoby
4 917€ 4 917€ 9 497€ 7 156€ 7 352€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
102 126 € 3 784 € 5 670 € 22 570 € 21 390 € 33 712 € 30 172 € 13 033 € 9 116 € 21 406 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
52 551€ 1 115€ 2 201€ 19 156€ 19 263€ 29 654€ 25 157€ 12 780€ 8 874€ 20 740€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
852€ 1 735€ 1 961€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
49 575€ 1 817€ 1 734€ 1 453€ 2 127€ 4 058€ 5 015€ 253€ 242€ 666€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
29 046 € 3 515 € 17 721 € 15 327 € 52 503 € 1 590 € 7 802 € 8 793 € 17 383 € 17 445 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
29 046€ 3 515€ 17 721€ 15 327€ 52 503€ 1 590€ 7 802€ 8 793€ 17 383€ 17 445€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
147 222 € 34 424 € 63 463 € 88 687 € 141 001 € 64 269 € 73 126 € 51 279 € 63 954 € 87 378 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
133 812 € -33 039 € 904 € -2 341 € -11 516 € -30 784 € -24 544 € -27 788 € -30 893 € -38 101 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
180 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
517€ 517€ 517€ 517€ 517€ 517€ 517€ 517€ 517€ 517€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-33 942€ -6 252€ -10 362€ -18 769€ -37 940€ -31 700€ -34 271€ -36 456€ -45 181€ -53 024€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-19 402 € -33 943 € 4 110 € 9 272 € 19 268 € -6 240 € 2 571 € 1 512 € 7 132 € 7 767 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
13 410 € 67 463 € 62 559 € 91 028 € 152 517 € 95 053 € 97 670 € 79 067 € 94 847 € 125 479 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
10€ 16€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
13 400 € 67 463 € 62 559 € 91 028 € 152 517 € 95 053 € 97 670 € 79 067 € 94 847 € 125 463 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
2 943€ -331€ 2 993€ 1 083€ 1 604€ 690€ 825€ 1 963€ 3 686€ 2 579€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 858€ 425€ 795€ 284€ 2 057€ 3 139€ 5 348€ 4 781€ 1 470€ 784€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
8 599€ 67 369€ 58 771€ 89 661€ 148 856€ 91 224€ 91 497€ 72 323€ 89 691€ 122 100€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci