Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredoslovenská distribučná, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 040 673 000 € 1 021 612 000 € 1 074 623 000 € 1 048 856 000 € 931 655 000 € 885 876 393 € 934 685 699 € 893 840 865 € 897 705 848 € 923 525 609 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
767 180 000 € 771 308 000 € 774 063 000 € 783 522 000 € 795 136 000 € 823 718 794 € 838 541 457 € 826 464 614 € 825 200 326 € 825 324 613 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
12 769 000 € 13 386 000 € 14 784 000 € 15 320 000 € 16 792 000 € 9 690 039 € 10 326 833 € 11 015 336 € 11 133 140 € 11 782 599 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 1 484€
005
A.I.2
Software
10 333 000€ 11 705 000€ 13 000 000€ 13 686 000€ 15 587 000€ 9 681 121€ 10 322 411€ 11 006 418€ 11 133 140€ 11 781 115€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
355 000€ 268 000€ 103 000€ 70 000€ 71 000€ 8 918€ 4 422€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 081 000€ 1 413 000€ 1 681 000€ 1 564 000€ 1 134 000€ 0€ 8 918€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
754 411 000 € 757 922 000 € 759 279 000 € 768 202 000 € 778 344 000 € 814 028 755 € 828 214 624 € 815 449 278 € 814 067 186 € 813 542 014 €
012
A.II.1
Pozemky
12 836 000€ 12 974 000€ 12 544 000€ 12 646 000€ 12 793 000€ 7 005 308€ 7 023 515€ 6 820 894€ 6 732 035€ 6 633 644€
013
A.II.2
Stavby
498 214 000€ 508 062 000€ 511 029 000€ 524 520 000€ 540 234 000€ 568 100 472€ 585 466 081€ 596 617 838€ 605 968 005€ 626 752 388€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
208 949 000€ 212 364 000€ 211 194 000€ 211 059 000€ 208 950 000€ 185 333 723€ 185 164 922€ 166 329 204€ 156 427 530€ 142 476 266€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
34 412 000€ 24 522 000€ 24 512 000€ 19 977 000€ 16 367 000€ 51 204 074€ 49 229 332€ 45 681 342€ 44 939 616€ 37 679 716€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 385 178€ 1 330 774€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
185 362 000 € 112 056 000 € 202 728 000 € 127 158 000 € 63 351 000 € 62 102 914 € 96 097 009 € 67 339 053 € 72 464 347 € 97 174 440 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
3 159 000 € 2 749 000 € 2 099 000 € 2 132 000 € 1 878 000 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
56 313 000 € 105 459 000 € 200 216 000 € 122 379 000 € 61 461 000 € 62 099 006 € 96 090 178 € 67 316 339 € 72 462 176 € 97 172 594 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
14 685 000€ 20 262 000€ 20 309 000€ 22 908 000€ 26 368 000€ 26 125 044€ 25 269 569€ 25 044 511€ 30 157 786€ 44 889 532€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
40 396 000€ 83 795 000€ 176 947 000€ 98 425 000€ 27 206 000€ 27 462 038€ 70 425 980€ 39 718 845€ 40 601 303€ 51 622 709€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 1 681 000€ 0€ 6 988 000€ 8 262 171€ 185 086€ 2 451 837€ 1 551 498€ 516 789€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 232 000€ 1 402 000€ 1 279 000€ 1 046 000€ 899 000€ 249 753€ 209 543€ 101 146€ 151 589€ 143 564€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
125 890 000 € 3 848 000 € 413 000 € 2 647 000 € 12 000 € 3 908 € 6 831 € 22 714 € 2 171 € 1 846 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 866€ 4 244€ 5 710€ 3 088€ 1 846€
057
B.IV.2
Účty v bankách
42€ 2 587€ 17 004€ -917€ 0€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
88 131 000 € 138 248 000 € 97 832 000 € 138 176 000 € 73 168 000 € 54 685 € 47 233 € 37 198 € 41 175 € 1 026 556 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 1 560€ 1 593€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
54 183€ 46 804€ 36 668€ 39 090€ 36 905€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
88 131 000€ 138 248 000€ 97 832 000€ 138 176 000€ 73 168 000€ 502€ 429€ 530€ 525€ 988 058€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 040 673 000 € 1 021 612 000 € 1 074 623 000 € 1 048 857 000 € 931 655 000 € 885 876 393 € 934 685 699 € 893 840 865 € 897 705 848 € 923 525 609 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
816 239 000 € 790 621 000 € 851 641 000 € 811 682 000 € 705 849 000 € 663 371 965 € 721 804 946 € 692 177 579 € 708 410 514 € 706 605 055 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
499 835 000 € 499 835 000 € 499 835 000 € 499 835 000 € 499 835 000 € 491 536 752 € 491 536 752 € 491 536 752 € 491 536 752 € 491 535 551 €
069
A.I.1
Základné imanie
499 835 000€ 499 835 000€ 499 835 000€ 499 835 000€ 499 835 000€ 491 536 752€ 491 536 752€ 491 536 752€ 491 536 752€ 491 535 551€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
1 289 000 € 1 816 000 € 1 504 000 € 1 648 000 € 1 944 000 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 289 000€ 1 816 000€ 1 504 000€ 1 648 000€ 1 944 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
99 967 000 € 99 967 000 € 99 967 000 € 99 967 000 € 99 967 000 € 98 307 350 € 98 307 350 € 98 307 350 € 98 307 351 € 98 307 110 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
99 967 000€ 99 967 000€ 99 967 000€ 99 967 000€ 99 967 000€ 98 307 350€ 98 307 350€ 98 307 350€ 98 307 351€ 98 307 110€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
215 148 000 € 189 003 000 € 250 335 000 € 210 232 000 € 104 103 000 € 71 787 416 € 69 378 102 € 67 724 599 € 67 724 599 € 67 724 391 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
215 148 000€ 189 003 000€ 250 335 000€ 210 232 000€ 104 103 000€ 71 787 416€ 69 378 102€ 67 724 599€ 67 724 599€ 67 725 954€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -1 563€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
1 740 447 € 62 582 742 € 34 608 878 € 50 841 812 € 49 038 003 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
192 048 000 € 201 395 000 € 194 921 000 € 181 559 000 € 178 851 000 € 199 360 319 € 194 115 531 € 190 203 535 € 181 453 332 € 211 195 429 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
10 486 000 € 9 480 000 € 9 950 000 € 9 830 000 € 9 162 000 € 4 985 123 € 5 261 292 € 11 731 493 € 2 268 823 € 3 426 329 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 755 072€ 2 982 409€ 209 396€ 217 067€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
9 731 000€ 9 056 000€ 9 683 000€ 8 820 000€ 8 464 000€ 996 808€ 1 830 428€ 6 161 891€ 1 876 849€ 1 726 421€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
755 000€ 424 000€ 267 000€ 1 010 000€ 698 000€ 233 243€ 448 455€ 5 569 602€ 182 578€ 1 482 841€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
122 409 000 € 128 992 000 € 126 844 000 € 100 939 000 € 105 892 000 € 136 737 706 € 132 058 250 € 134 508 821 € 147 584 304 € 157 280 504 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
3 459 000€ 3 480 000€ 0€ 4 667 593€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 1 545 600€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 7 500 000€ 10 000 000€ 13 800 000€ 17 610 000€ 22 660 874€ 28 031 274€ 33 400 126€ 41 198 048€ 45 915 718€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
24 000€ 85 000€ 126 000€ 163 000€ 197 000€ 24 752€ 72 283€ 66 351€ 60 353€ 12 399€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
34 976 000€ 33 136 000€ 30 377 000€ 0€ 214 931€ 214 931€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
83 950 000€ 84 791 000€ 86 341 000€ 86 976 000€ 88 085 000€ 114 052 080€ 97 741 500€ 101 042 344€ 106 110 972€ 111 137 456€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
51 653 000 € 62 923 000 € 58 127 000 € 70 790 000 € 63 797 000 € 57 637 490 € 56 795 989 € 43 963 221 € 31 600 205 € 50 488 596 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
28 312 000€ 40 385 000€ 37 589 000€ 37 994 000€ 44 784 000€ 41 017 000€ 38 972 872€ 36 161 945€ 22 582 889€ 28 764 455€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
3 685 995€ 2 183 639€ 795€ 107 482€ 583€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 2 500 000€ 3 897 000€ 3 941 000€ 4 238 000€ 5 623 868€ 5 722 582€ 6 532 396€ 6 826 938€ 7 889 031€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
6 550 000€ 6 223 000€ 5 652 000€ 5 961 000€ 5 444 000€ 255 502€ 214 618€ 197 196€ 225 478€ 220 785€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 148 000€ 1 066 000€ 908 000€ 891 000€ 863 000€ 142 010€ 147 202€ 128 783€ 143 845€ 134 648€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
11 830 000€ 9 109 000€ 6 123 000€ 19 341 000€ 5 626 000€ 4 468 983€ 7 680 041€ 742 905€ 1 628 503€ 13 218 850€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3 813 000€ 3 640 000€ 3 958 000€ 2 662 000€ 2 842 000€ 2 444 132€ 1 875 035€ 199 201€ 85 070€ 260 244€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
7 500 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
5 000 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 500 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
32 386 000 € 29 596 000 € 28 061 000 € 55 616 000 € 46 955 000 € 23 144 109 € 18 765 222 € 11 459 751 € 7 842 002 € 5 725 125 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124€ 25€ 91€ 138€ 0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
31 293 000€ 28 547 000€ 26 744 000€ 53 484 000€ 44 860 000€ 21 847 985€ 17 905 197€ 11 056 660€ 7 636 196€ 5 576 315€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 093 000€ 1 049 000€ 1 317 000€ 2 132 000€ 2 095 000€ 1 296 000€ 860 000€ 403 000€ 205 668€ 148 810€