Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredoslovenská distribučná, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
363 351 000 € 525 509 000 € 440 889 000 € 545 450 000 € 438 152 000 € 506 133 151 € 473 859 640 € 339 277 941 € 317 414 053 € 314 943 739 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
353 686 000€ 515 221 000€ 430 666 000€ 534 863 000€ 426 579 000€ 506 133 151€ 473 859 640€ 339 277 941€ 317 414 053€ 314 943 739€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
9 665 000€ 10 288 000€ 10 223 000€ 10 587 000€ 11 573 000€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
68 496 000 € 264 167 000 € 273 871 000 € 296 196 000 € 291 243 000 € 272 166 914 € 237 018 002 € 204 430 260 € 200 407 042 € 201 315 822 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 536 000€ 5 489 000€ 5 790 000€ 119 547 167€ 75 106 929€ 33 270 041€ 48 837 322€ 41 859 421€
10
B.2
Služby
62 960 000€ 258 678 000€ 268 081 000€ 296 196 000€ 291 243 000€ 152 619 747€ 161 911 073€ 171 160 219€ 151 569 720€ 159 456 401€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
294 855 000 € 261 342 000 € 167 018 000 € 249 254 000 € 146 909 000 € 233 966 237 € 236 841 638 € 134 847 681 € 117 007 011 € 113 627 917 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
42 034 000 € 40 510 000 € 37 662 000 € 36 536 000 € 33 590 000 € 4 489 711 € 5 099 725 € 4 893 833 € 4 555 664 € 5 339 656 €
13
C.1
Mzdové náklady
28 815 000€ 27 700 000€ 25 656 000€ 24 861 000€ 23 059 000€ 2 993 883€ 2 876 289€ 3 097 997€ 2 930 918€ 3 115 466€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
186 219€ 186 372€ 183 364€ 178 783€ 168 359€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
9 867 000€ 9 474 000€ 8 819 000€ 8 854 000€ 7 880 000€ 1 176 026€ 1 074 606€ 1 031 019€ 991 978€ 1 037 701€
16
C.4
Sociálne náklady
3 352 000€ 3 336 000€ 3 187 000€ 2 821 000€ 2 651 000€ 133 583€ 962 458€ 581 453€ 453 985€ 1 018 130€
17
D
Dane a poplatky
692 365€ 256 637€ 250 100€ 255 633€ 224 517€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
53 333 000€ 57 695 000€ 59 501 000€ 59 454 000€ 64 250 000€ 55 574 390€ 53 429 421€ 51 356 079€ 49 451 272€ 46 860 709€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
697 939€ 486 908€ 9 082€ 71 903€ 4 057€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
760 365€ 250 638€ 183€ 69 904€ 24 816€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
714 423€ -2 136€ 586 299€ -5 904€ 758 442€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 068 000€ 5 911 000€ 5 301 000€ 5 150 000€ 6 276 000€ 1 896 916€ 1 771 372€ 957 227€ 790 681€ 777 385€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
22 034 000€ 22 007 000€ 21 121 000€ 18 000 000€ 18 536 000€ 145 772 068€ 102 651 616€ 33 383 347€ -838 978€ 1 333 172€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
183 522 000 € 147 041 000 € 54 035 000 € 140 414 000 € 36 809 000 € 28 557 770 € 77 414 017 € 45 344 149 € 64 382 004 € 59 868 047 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 968 200€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
0€ 5 000€ 31 000€ 229 122€ 69 804€ 223 101€ 1 161 597€
39
N
Nákladové úroky
274 000€ 372 000€ 404 000€ 520 000€ 689 000€ 1 288 082€ 1 520 348€ 1 737 815€ 2 070 895€ 2 610 413€
40
XI.
Kurzové zisky
5€ 9€ 1 091€ 33€ 3 980 085€
41
O
Kurzové straty
321€ 306€ 51€ 115€ 145 671€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 000€ 4 000€ 4 000€ 4 000€ 4 131 000€ 1 311€ 2 747€ 2 795€ 9 258€ 2 626€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-278 000 € -376 000 € -408 000 € -524 000 € -4 815 000 € -1 258 709 € -1 294 270 € -1 669 766 € -1 857 134 € 1 414 772 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
183 244 000 € 146 665 000 € 53 627 000 € 139 890 000 € 31 994 000 € 27 299 061 € 76 119 747 € 43 674 383 € 62 524 870 € 61 282 819 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
44 890 000 € 34 456 000 € 13 524 000 € 33 761 000 € 4 685 000 € 25 558 614 € 13 537 005 € 9 065 505 € 11 683 058 € 12 244 816 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
45 592 000€ 36 089 000€ 14 122 000€ 34 792 000€ 11 165 000€ 9 380 653€ 16 837 849€ 14 134 133€ 16 709 542€ 18 267 023€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-702 000€ -1 633 000€ -598 000€ -1 031 000€ -6 480 000€ 16 177 961€ -3 300 844€ -5 068 628€ -5 026 484€ -6 022 207€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
138 354 000 € 112 209 000 € 40 103 000 € 106 129 000 € 27 309 000 € 1 740 447 € 62 582 742 € 34 608 878 € 50 841 812 € 49 038 003 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
183 244 000 € 146 665 000 € 53 627 000 € 139 890 000 € 31 994 000 € 27 299 061 € 76 119 747 € 43 674 383 € 62 524 870 € 61 282 819 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
138 354 000 € 112 209 000 € 40 103 000 € 106 129 000 € 27 309 000 € 1 740 447 € 62 582 742 € 34 608 878 € 50 841 812 € 49 038 003 €