Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
312 547 € 203 339 € 139 899 € 45 262 € 42 882 € 38 523 € 47 191 € 45 717 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
183 858 € 120 504 € 89 454 € 14 368 € 4 692 € 5 737 € 9 966 € 15 876 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
183 858 € 120 504 € 89 454 € 14 368 € 4 692 € 5 737 € 9 966 € 15 876 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
78 582€ 60 557€ 48 049€ 12 264€ 4 152€ 4 508€ 4 854€ 5 200€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
24 643€ 31 722€ 38 801€ 540€ 1 229€ 5 112€ 10 676€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
80 633€ 28 225€ 2 604€ 2 104€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
127 469 € 81 700 € 49 592 € 30 076 € 37 502 € 32 358 € 36 592 € 27 719 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
10 144 € 10 016 € 9 695 € 13 451 € 11 983 € 12 299 € 13 169 € 10 229 €
032
B.I.1
Materiál
255€ 288€ 275€ 270€ 238€ 270€ 293€ 329€
036
B.I.5
Tovar
9 889€ 9 629€ 9 321€ 13 082€ 11 646€ 11 930€ 12 447€ 9 900€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
99€ 99€ 99€ 99€ 99€ 429€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
8 743 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
8 743€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
12 504 € 16 273 € 18 245 € 14 542 € 11 771 € 6 059 € 12 588 € 9 439 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
10 829€ 16 273€ 18 074€ 14 542€ 11 771€ 6 059€ 12 538€ 9 390€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 675€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
171€ 50€ 49€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
104 821 € 55 411 € 21 652 € 2 083 € 13 748 € 5 257 € 10 835 € 8 051 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 075€ 3 278€ 2 935€ 1 622€ 2 559€ 4 684€ 920€ 844€
057
B.IV.2
Účty v bankách
101 746€ 52 133€ 18 717€ 461€ 11 189€ 573€ 9 915€ 7 207€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 220 € 1 135 € 853 € 818 € 688 € 428 € 633 € 2 122 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 220€ 1 135€ 853€ 818€ 688€ 428€ 633€ 2 122€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
312 547 € 203 339 € 139 899 € 45 262 € 42 882 € 38 523 € 47 191 € 45 717 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-68 952 € -149 294 € -178 922 € -179 144 € -148 794 € -161 355 € -166 067 € -194 020 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
68 768 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
071
A.I.3
Zmena základného imania
62 129€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 332 € 332 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 332€ 332€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-156 597 € -185 560 € -186 448 € -156 097 € -168 658 € -173 371 € -200 991 € -133 155 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-156 597€ -185 560€ -186 448€ -156 097€ -168 658€ -173 371€ -200 991€ -133 155€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
18 213 € 29 627 € 223 € -30 350 € 12 561 € 4 713 € 27 953 € -67 836 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
41 242 € 43 688 € 35 172 € 38 689 € 28 872 € 65 973 € 105 540 € 131 639 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
5 500 € 3 434 € 3 011 € 2 677 € 2 950 € 2 937 € 3 599 € 3 302 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
5 500€ 3 434€ 3 011€ 2 677€ 2 950€ 2 937€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 599€ 3 302€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
539 € 123 € 110 € 188 € 446 € 35 286 € 383 € 237 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
34 755€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
539€ 123€ 110€ 188€ 446€ 531€ 383€ 237€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
35 203 € 40 131 € 32 051 € 35 824 € 25 476 € 27 750 € 101 558 € 128 100 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
12 518€ 12 275€ 11 772€ 12 708€ 11 223€ 12 702€ 85 171€ 96 305€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
4 576€ 4 922€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
11 343€ 13 389€ 9 472€ 9 510€ 5 905€ 5 811€ 5 359€ 13 200€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 979€ 8 389€ 6 018€ 8 155€ 3 930€ 5 776€ 3 391€ 7 783€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 590€ 5 883€ 4 144€ 4 261€ 3 804€ 2 972€ 2 811€ 5 847€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 773€ 195€ 645€ 1 190€ 614€ 489€ 250€ 43€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
340 257 € 308 945 € 283 649 € 185 717 € 162 804 € 133 905 € 107 718 € 108 098 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
340 257€ 308 945€ 283 649€ 185 717€ 162 804€ 133 905€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
107 718€ 108 098€