Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
841 544 € 613 144 € 374 363 € 550 083 € 659 200 € 453 264 € 551 702 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
47 836 € 66 728 € 62 534 € 68 899 € 282 938 € 296 529 € 312 334 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
47 836 € 66 728 € 62 534 € 68 899 € 282 938 € 296 529 € 312 334 €
012
A.II.1
Pozemky
1€ 1€ 1€ 1€ 248 951€ 248 951€ 248 951€
013
A.II.2
Stavby
22 859€ 23 915€ 24 972€ 26 028€ 27 082€ 28 139€ 29 195€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
24 976€ 42 812€ 37 561€ 42 870€ 5 905€ 18 439€ 33 188€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 000€ 1 000€ 1 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
790 200 € 544 928 € 310 582 € 477 466 € 373 950 € 156 098 € 234 996 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 446 € 49 491 € 31 648 € 4 876 € 2 865 € 70 253 € 19 585 €
032
B.I.1
Materiál
1 446€ 19 777€ 10 794€ 4 876€ 2 865€ 14 068€ 18 099€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
29 714€ 20 854€ 56 185€ 1 486€
034
B.I.3
Výrobky
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
448 620 € 308 121 € 177 146 € 396 928 € 325 914 € 74 574 € 212 639 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
409 188€ 305 783€ 166 315€ 351 368€ 325 251€ 74 015€ 212 080€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
39 432€ 2 338€ 10 547€ 44 774€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
284€ 786€ 663€ 559€ 559€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
340 134 € 187 316 € 101 788 € 75 662 € 45 171 € 11 271 € 2 772 €
056
B.IV.1
Peniaze
302 666€ 158 990€ 78 826€ 75 131€ 10 807€ 10 984€ 1 050€
057
B.IV.2
Účty v bankách
37 468€ 28 326€ 22 962€ 531€ 34 364€ 287€ 1 722€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 508 € 1 488 € 1 247 € 3 718 € 2 312 € 637 € 4 372 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 508€ 1 488€ 1 247€ 3 718€ 2 312€ 637€ 4 372€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
841 544 € 613 144 € 374 363 € 550 083 € 659 200 € 453 264 € 551 702 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
144 178 € 110 823 € 108 358 € 130 844 € 106 991 € 100 130 € 99 453 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 672 € 6 672 € 6 672 € 6 672 € 6 672 € 6 672 € 6 672 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 672€ 6 672€ 6 672€ 6 672€ 6 672€ 6 672€ 6 672€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
6 930 € 6 930 € 6 930 € 6 930 € 6 930 € 6 930 € 7 264 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
6 930€ 6 930€ 6 930€ 6 930€ 6 930€ 6 930€ 6 930€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
334€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
9 266 € 9 266 € 9 266 € 9 266 € 9 266 € 9 266 € 8 932 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
9 266€ 9 266€ 9 266€ 9 266€ 9 266€ 9 266€ 8 932€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
87 955 € 85 490 € 82 975 € 84 124 € 77 262 € 76 586 € 75 507 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
87 955€ 85 490€ 82 975€ 84 124€ 77 262€ 76 586€ 75 507€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
33 355 € 2 465 € 2 515 € 23 852 € 6 861 € 676 € 1 078 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
697 282 € 501 572 € 265 941 € 419 211 € 552 161 € 353 041 € 451 978 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
600 € 600 € 600 € 600 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
600€ 600€ 600€ 600€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
12 651 € 21 662 € 16 321 € 21 622 € 4 952 € 9 113 € 12 931 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
5 574€ 5 551€ 5 500€ 5 144€ 4 952€ 4 991€ 4 955€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
7 077€ 16 111€ 10 821€ 16 478€ 4 122€ 7 976€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
599 408 € 446 767 € 199 424 € 338 729 € 499 392 € 283 835 € 372 153 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
541 347€ 404 478€ 158 961€ 293 893€ 384 586€ 151 655€ 246 873€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
300€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 285€ 1 182€ 1 661€ 8 237€ 80 066€ 98 393€ 37 736€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
10 887€ 11 435€ 8 272€ 9 068€ 5 648€ 4 612€ 7 504€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
23 315€ 14 943€ 17 944€ 17 249€ 7 785€ 11 056€ 17 123€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
11 720€ 2 898€ 4 585€ 3 050€ 9 676€ 5 925€ 40 801€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
10 854€ 11 831€ 8 001€ 7 232€ 11 631€ 12 194€ 21 816€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
30 000€ 12 740€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
54 623 € 32 543 € 49 596 € 46 120 € 47 817 € 60 093 € 66 294 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
54 623€ 32 543€ 49 596€ 46 120€ 47 817€ 60 093€ 66 294€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
84 € 749 € 64 € 28 € 48 € 93 € 271 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
84€ 53€ 64€ 28€ 48€ 93€ 271€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
696€