Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
219 333 € 163 924 € 131 821 € 93 558 € 95 795 € 82 402 € 69 919 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
49 459 € 70 108 € 66 173 € 39 399 € 53 787 € 43 231 € 21 919 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
49 459 € 70 108 € 66 173 € 39 399 € 53 787 € 43 231 € 21 919 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
49 459€ 70 108€ 66 173€ 39 399€ 53 787€ 43 231€ 21 919€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
169 874 € 93 816 € 65 648 € 33 003 € 21 022 € 24 748 € 46 769 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
119 € 150 € 124 € 0 €
032
B.I.1
Materiál
150€ 124€ 0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
22 503 € 7 376 € 21 580 € 2 600 € 14 525 € 12 843 € 29 167 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 167€ 1 080€ 19 851€ 736€ 12 538€ 12 843€ 27 481€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
139€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 864€ 1 987€ 1 686€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
20 336€ 6 157€ 1 729€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
147 371 € 86 440 € 43 949 € 30 253 € 6 373 € 11 905 € 17 602 €
056
B.IV.1
Peniaze
147 371€ 86 440€ 914€ 1 177€ 1 138€ 895€
057
B.IV.2
Účty v bankách
29 339€ 5 196€ 10 767€ 16 707€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
43 949€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
21 156 € 20 986 € 14 423 € 1 231 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 156€ 986€ 2 616€ 1 231€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
20 000€ 20 000€ 11 807€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
219 333 € 163 924 € 131 821 € 93 558 € 95 795 € 82 402 € 69 919 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
187 392 € 131 481 € 94 986 € 72 745 € 65 599 € 64 960 € 50 247 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 139 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
664€ 664€ 664€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
120 054 € 87 183 € 65 442 € 58 296 € 57 657 € 42 944 € 31 117 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
58 296€ 57 657€ 42 944€ 31 117€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
60 535 € 36 995 € 22 241 € 7 146 € 639 € 14 713 € 11 827 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
31 941 € 32 443 € 36 835 € 20 813 € 30 196 € 17 442 € 19 672 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
184 € 68 € 494 € 1 006 € 4 219 € 5 722 € 4 575 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
184€ 68€ 494€ 1 006€ 4 219€ 5 722€ 4 575€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
11 053 € 18 897 € 26 341 € 12 477 € 16 895 € 1 557 € 1 328 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 103€ 1 810€ 1 557€ 1 328€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
10 374€ 15 085€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
20 704 € 13 478 € 10 000 € 7 330 € 9 082 € 10 163 € 6 760 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
244€ 220€ 164€ 196€ 1 190€ 788€ 713€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
287€ 696€ 696€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 874€ 2 972€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
9 831€ 9 532€ 6 521€ 3 638€ 3 451€ 3 020€ 3 543€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 387€ 1 994€ 1 734€ 1 894€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
10 342€ 3 030€ 2 619€ 1 109€ 573€ 1 649€ 610€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
7 009€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €