Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ASTRUM Laus, s.r.o.

2017 2016 2014
01.01.2017
31.12.2017
01.06.2014
31.12.2016
01.06.2014
31.01.2023
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
730 590€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 640 358 € 8 008 170 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
19 555€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 699 903€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
23 945€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 130 513€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 640 358€ 4 134 254€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
95 393 € 17 263 678 € 205 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 547€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
993 802€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
54 782€ 876 183€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 167 547 €
16
E.1.
Mzdové náklady
835 469€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
281 903€
19
E.4.
Sociálne náklady
50 175€
20
F.
Dane a poplatky
40 330€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 189 048€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 189 048€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 244 854€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-23 896€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
40 611€ 8 770 263€ 205€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
5 544 965 € -9 255 508 € -205 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-54 782 € 867 871 € 0 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 € 5 849 € 0 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 € 202 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3€ 202€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5 647€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
117 € 52 818 € 0 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
84€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
117€ 52 734€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-114 € -46 969 € 0 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
5 544 851 € -9 302 477 € -205 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 € 38 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1€ 38€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
5 544 850 € -9 302 515 € -205 €