Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
382 360 € 363 162 € 468 485 € 487 968 € 500 575 € 564 685 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
76 267 € 84 989 € 106 160 € 111 929 € 121 973 € 173 158 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
76 267 € 84 989 € 106 160 € 111 929 € 121 973 € 173 158 €
012
A.II.1
Pozemky
3 322€ 75 928€ 79 428€ 73 206€ 3 322€ 3 322€
013
A.II.2
Stavby
65 828€ 78 653€ 82 994€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 117€ 9 061€ 26 732€ 38 723€ 39 998€ 86 842€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
304 854 € 278 173 € 362 325 € 376 039 € 377 277 € 390 393 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
39 633 € 98 059 € 57 035 € 72 381 € 157 153 € 150 932 €
032
B.I.1
Materiál
39 633€ 157 153€ 150 932€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
119 533 € 114 719 € 102 947 € 107 409 € 103 067 € 126 976 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
116 812€ 112 806€ 101 996€ 105 958€ 93 596€ 92 485€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
2 631€ 9 452€ 34 207€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
19€ 282€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
90€ 1 913€ 951€ 1 451€ 0€ 2€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
145 688 € 65 395 € 202 343 € 196 249 € 117 057 € 112 485 €
056
B.IV.1
Peniaze
16 528€ 65 395€ 202 343€ 196 249€ 911€ 6 559€
057
B.IV.2
Účty v bankách
129 160€ 116 146€ 105 926€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 239 € 1 325 € 1 134 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 239€ 1 141€ 1 134€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
184€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
382 360 € 363 162 € 468 485 € 487 968 € 500 575 € 564 685 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
326 019 € 314 138 € 440 330 € 457 386 € 446 370 € 522 379 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 3 320 € 3 320 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 000€ 6 639€ 6 639€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-3 319€ -3 319€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
306 333 € 306 334 € 432 834 € 450 834 € 450 833 € 527 134 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
306 333€ 450 833€ 527 134€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
478 € 462 € 415 € 48 € 34 € 16 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
478€ 34€ 16€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
327 € 34 € -863 € -7 832 € -8 108 € -8 441 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
8 768€ 333€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-8 441€ -8 441€ -8 441€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
11 881 € 308 € 944 € 7 336 € 291 € 350 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
56 341 € 49 024 € 28 155 € 30 582 € 54 205 € 23 253 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 521 € 249 € 1 067 € 779 € 1 222 € 148 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 521€ 249€ 1 067€ 779€ 1 222€ 148€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 146 € 1 911 € 1 690 € 1 544 € 1 491 € 1 448 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 146€ 1 491€ 1 448€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
51 674 € 46 864 € 25 398 € 28 259 € 51 492 € 21 657 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
9 097€ 22 279€ 6 218€ 14 925€ 38 295€ 16 566€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 286€ 713€ 286€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
752€ 287€ 274€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 419€ 6 572€ 6 599€ 4 158€ 2 165€ 1 874€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 518€ 1 447€ 1 293€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
31 744€ 16 727€ 11 868€ 8 890€ 9 298€ 1 650€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
4 144€ 0€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 19 053 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 19 053€