Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
164 303€ 316 209€ 363 203€ 0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
139 321€ 218 215€ 249 553€ 0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
24 982 € 97 994 € 113 650 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
557 462 € 271 331 € 262 058 € 417 909 € 349 046 € 445 347 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
557 462€ 271 331€ 251 400€ 417 909€ 349 046€ 445 347€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
10 658€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
438 648 € 254 273 € 278 111 € 326 858 € 248 961 € 359 642 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
414 233€ 218 007€ 254 451€ 315 832€ 238 808€ 349 151€
10
B.2
Služby
24 415€ 36 266€ 23 660€ 11 026€ 10 153€ 10 491€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
143 796 € 115 052 € 97 597 € 91 051 € 100 085 € 85 705 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
91 644 € 98 700 € 80 786 € 54 682 € 54 974 € 50 328 €
13
C.1
Mzdové náklady
66 140€ 38 710€ 35 742€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
23 020€ 13 465€ 12 578€
16
C.4
Sociálne náklady
2 484€ 2 799€ 2 008€
17
D
Dane a poplatky
1 046€ 575€ 603€ 725€ 989€ 888€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
14 498€ 21 172€ 18 209€ 29 866€ 57 935€ 68 942€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
600€ 10 000€ 700€ 19 500€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 827€ 0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 553€ 12 133€ 6 888€ 7€ 24 941€ 19 934€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
18 962€ 2 844€ 2 445€ 2 289€ 10 293€ 3 992€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
19 199 € 3 894 € 3 042 € 8 669 € 1 535 € 989 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
163€ 7€ 8€ 9€
39
N
Nákladové úroky
150€ 0€
40
XI.
Kurzové zisky
12€ 0€
41
O
Kurzové straty
99€ 198€ 615€ 26€ 1€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
423€ 508€ 698€ 354€ 291€ 301€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-672 € -706 € -1 138 € -373 € -284 € -292 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
18 527 € 3 188 € 1 904 € 8 296 € 1 251 € 697 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
6 646 € 2 880 € 960 € 960 € 960 € 347 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
6 646€ 2 880€ 960€ 960€ 960€ 347€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
11 881 € 308 € 944 € 7 336 € 291 € 350 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
18 527 € 3 188 € 1 904 € 8 296 € 1 251 € 697 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
11 881 € 308 € 944 € 7 336 € 291 € 350 €