Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
15 938 276 € 16 447 811 € 16 005 028 € 15 111 921 € 15 449 037 € 14 065 078 € 15 462 186 € 16 621 412 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
12 178 931 € 12 379 539 € 11 517 863 € 10 867 278 € 10 177 647 € 10 641 145 € 11 613 655 € 12 658 061 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
12 178 931 € 12 379 539 € 11 517 863 € 10 867 278 € 10 177 647 € 10 641 145 € 11 613 655 € 12 658 061 €
012
A.II.1
Pozemky
3 793 318€ 3 793 318€ 3 793 318€ 3 793 318€ 3 772 486€ 3 760 350€ 3 756 135€ 3 546 464€
013
A.II.2
Stavby
3 514 653€ 3 490 339€ 3 181 196€ 2 670 744€ 2 327 615€ 2 295 547€ 1 955 699€ 1 328 861€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 870 960€ 4 945 882€ 4 513 208€ 4 403 216€ 4 065 746€ 4 561 698€ 5 871 153€ 6 452 663€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
150 000€ 30 141€ 11 800€ 23 550€ 30 668€ 1 330 073€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 751 742 € 4 060 041 € 4 478 605 € 4 235 855 € 5 263 450 € 3 419 320 € 3 843 062 € 3 957 595 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 086 875 € 1 625 633 € 1 117 685 € 1 190 069 € 1 014 533 € 1 057 980 € 1 059 692 € 1 393 800 €
032
B.I.1
Materiál
50 985€ 83 641€ 69 577€ 70 717€ 170 126€ 84 063€ 74 443€ 75 206€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
173 374€ 177 888€ 217 076€ 269 824€ 269 824€
034
B.I.3
Výrobky
1 035 890€ 1 541 992€ 1 048 108€ 945 978€ 666 519€ 756 841€ 715 425€ 1 048 770€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
340 535 € 244 996 € 314 991 € 228 410 € 191 475 € 126 087 € 50 144 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
340 535€ 244 996€ 314 991€ 228 410€ 191 475€ 126 087€ 50 144€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 271 338 € 1 497 685 € 1 875 414 € 1 260 912 € 1 159 499 € 1 660 179 € 1 577 167 € 1 506 324 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 107 310€ 1 311 316€ 1 874 796€ 1 047 849€ 1 159 499€ 1 658 208€ 1 295 402€ 953 940€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
164 028€ 186 283€ 208 429€ 281 539€ 552 208€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
86€ 618€ 4 634€ 1 971€ 226€ 176€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 052 994 € 691 727 € 1 170 515 € 1 556 464 € 2 897 943 € 575 074 € 1 156 059 € 1 057 471 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 758€ 6 644€ 6 407€ 6 413€ 6 975€ 6 880€ 10 165€ 4 611€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 050 236€ 685 083€ 1 164 108€ 1 550 051€ 2 890 968€ 568 194€ 1 145 894€ 1 052 860€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
7 603 € 8 231 € 8 560 € 8 788 € 7 940 € 4 613 € 5 469 € 5 756 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 603€ 8 231€ 8 560€ 8 788€ 7 940€ 4 328€ 5 184€ 5 471€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
285€ 285€ 285€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
15 938 276 € 16 447 811 € 16 005 028 € 15 111 921 € 15 449 037 € 14 065 078 € 15 462 186 € 16 621 412 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
8 710 147 € 9 880 502 € 10 007 580 € 10 356 466 € 10 023 083 € 9 377 930 € 9 939 108 € 9 559 762 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
4 985 727 € 4 985 727 € 4 985 727 € 4 985 727 € 4 985 727 € 4 985 727 € 4 985 727 € 4 985 727 €
069
A.I.1
Základné imanie
4 985 727€ 4 985 727€ 4 985 727€ 4 985 727€ 4 985 727€ 4 985 727€ 4 985 727€ 4 985 727€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
498 573 € 498 573 € 469 753 € 453 084 € 400 826 € 378 885 € 359 918 € 359 918 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
498 573€ 498 573€ 469 753€ 453 084€ 400 826€ 378 885€ 359 918€ 359 918€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 596 202 € 3 523 279 € 3 550 986 € 4 584 274 € 3 591 377 € 3 574 496 € 4 214 116 € 4 281 981 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 596 202€ 3 523 279€ 3 550 986€ 4 584 274€ 3 591 377€ 3 574 496€ 4 214 116€ 4 281 981€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-370 355 € 872 923 € 1 001 114 € 333 381 € 1 045 153 € 438 822 € 379 347 € -67 864 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
7 228 129 € 6 567 309 € 5 997 448 € 4 755 455 € 5 425 954 € 4 687 148 € 5 523 078 € 7 061 650 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 354 444 € 4 322 350 € 3 919 684 € 3 596 817 € 3 409 754 € 3 151 313 € 2 931 802 € 2 854 645 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
3 910 343€ 3 703 570€ 3 416 542€ 3 204 617€ 3 021 337€ 2 808 244€ 2 622 459€ 2 455 752€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
58 712€ 65 519€ 48 929€ 42 964€ 57 595€ 66 483€ 43 803€ 80 941€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
104 666€ 97 246€ 88 942€ 97 127€ 108 819€ 92 031€ 75 472€ 76 706€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
280 723€ 456 015€ 365 271€ 252 109€ 222 003€ 184 555€ 190 068€ 241 246€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
21 434 € 19 861 € 16 694 € 12 443 € 9 924 € 6 744 € 8 956 € 1 100 452 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 078 533€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
21 434€ 19 861€ 16 694€ 12 443€ 9 924€ 6 744€ 8 956€ 18 277€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
3 642€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 852 251 € 2 225 098 € 2 061 004 € 1 146 128 € 2 006 207 € 1 523 323 € 2 570 253 € 3 106 553 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 097 986€ 2 030 885€ 1 668 915€ 937 366€ 1 652 815€ 1 260 374€ 748 240€ 1 729 063€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
52 486€ 96 599€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 500 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 578 533€ 1 000 000€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
106 825€ 89 046€ 78 602€ 98 398€ 73 438€ 97 383€ 71 148€ 178 413€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
71 090€ 60 118€ 53 899€ 63 205€ 52 886€ 49 869€ 43 996€ 68 864€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
69 898€ 45 049€ 259 588€ 46 352€ 215 858€ 115 384€ 75 374€ 33 118€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
6 452€ 807€ 11 210€ 313€ 476€ 496€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
66 € 67 € 69 € 5 768 € 12 067 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
66€ 67€ 69€ 5 768€ 12 067€