Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kariera.sk, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
179 823 € 181 033 € 158 734 € 137 575 € 112 891 € 100 417 € 107 132 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
19 150 € 24 150 € 23 037 € 8 652 € 15 037 € 21 422 € 27 807 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
19 150 € 24 150 € 23 037 € 8 652 € 15 037 € 21 422 € 27 807 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
19 150€ 24 150€ 23 037€ 8 652€ 15 037€ 21 422€ 27 807€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
160 673 € 156 883 € 135 697 € 128 923 € 97 854 € 78 995 € 79 325 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
625 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
625€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
90 096 € 79 094 € 73 375 € 77 790 € 63 248 € 37 589 € 11 481 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
13 428€ 19 727€ 19 322€ 26 183€ 31 928€ 17 171€ 11 481€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
2 371€ 12 318€ 4 365€ 741€ 318€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
74 297€ 47 049€ 49 688€ 50 866€ 31 002€ 20 418€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
70 577 € 77 789 € 62 322 € 51 133 € 34 606 € 41 406 € 67 219 €
056
B.IV.1
Peniaze
70 577€ 77 789€ 62 322€ 51 133€ 34 606€ 41 406€ 55 110€
057
B.IV.2
Účty v bankách
12 109€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
0 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
0€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
179 823 € 181 033 € 158 734 € 137 575 € 112 891 € 100 417 € 107 132 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
149 463 € 145 630 € 135 070 € 61 296 € 23 167 € 19 840 € 27 529 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 332 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
332€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
138 326 € 127 766 € 77 921 € 15 862 € 12 537 € -15 530 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-15 530€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
3 833 € 10 560 € 49 845 € 38 130 € 3 326 € 12 536 € 36 088 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
30 360 € 35 403 € 23 664 € 76 279 € 89 724 € 80 577 € 79 603 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 000 € 1 000 € 1 083 € 1 000 € 0 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 000€ 1 000€ 1 083€ 1 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
187 € 92 € 19 € 20 017 € 20 008 € 20 006 € 20 006 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
20 006€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
29 173 € 34 311 € 22 562 € 56 262 € 68 716 € 60 571 € 48 107 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
25 433€ 29 534€ 16 847€ 21 133€ 43 621€ 31 207€ 23 211€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
539€ 25 929€ 23 929€ 23 929€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
17 202€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 180€ 3 152€ 402€ 180€ 178€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
560€ 1 086€ 5 313€ 9 020€ 988€ 5 435€ 7 694€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
11 490€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €