Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 058 046 € 2 842 223 € 2 669 112 € 2 797 047 € 2 577 481 € 2 651 630 € 2 760 457 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 653 689 € 2 319 018 € 2 285 170 € 2 349 594 € 2 279 747 € 2 287 916 € 2 340 077 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 653 689 € 2 319 018 € 2 285 170 € 2 349 594 € 2 279 747 € 2 287 916 € 2 340 077 €
012
A.II.1
Pozemky
1 469 585€ 1 427 215€ 1 314 330€ 1 314 833€ 1 264 519€ 1 233 231€ 1 210 862€
013
A.II.2
Stavby
617 487€ 618 484€ 700 374€ 782 264€ 864 154€ 953 936€ 608 071€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
36 573€ 51 782€ 74 217€ 60 814€ 53 866€ 83 397€ 76 899€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
12 565€ 40 601€ 45 313€ 40 838€ 48 633€ 17 352€ 16 114€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
517 479€ 150 936€ 150 936€ 150 845€ 48 575€ 428 131€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
30 000€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
404 325 € 518 101 € 378 019 € 443 442 € 292 621 € 357 478 € 412 605 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
111 250 € 183 379 € 103 025 € 92 874 € 86 863 € 118 762 € 118 238 €
032
B.I.1
Materiál
766€ 217€ 2 204€ 730€ 1 644€ 2 541€ 4 576€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
9 855€ 6 907€
034
B.I.3
Výrobky
29 985€ 86 075€ 76 101€ 62 829€ 65 007€ 46 210€ 41 452€
035
B.I.4
Zvieratá
80 499€ 97 087€ 24 720€ 29 315€ 20 212€ 60 156€ 65 303€
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
275 931 € 329 999 € 237 044 € 348 632 € 185 814 € 154 546 € 110 825 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
61 292€ 3 850€ 15 393€ 20 246€ 9 739€ 3 142€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
214 472€ 277 612€ 128 187€ 279 639€ 110 653€ 96 604€ 97 078€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
167€ 52 387€ 105 007€ 53 600€ 54 915€ 48 203€ 10 605€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
17 144 € 4 723 € 37 950 € 1 936 € 19 944 € 84 170 € 183 542 €
056
B.IV.1
Peniaze
9 647€ 1 039€ 2 675€ 1 678€ 5 021€
057
B.IV.2
Účty v bankách
7 497€ 3 684€ 35 275€ 258€ 14 923€ 84 170€ 183 542€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
32 € 5 104 € 5 923 € 4 011 € 5 113 € 6 236 € 7 775 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 128€ 4 854€ 2 904€ 3 630€ 4 732€ 5 833€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
32€ 976€ 1 069€ 1 107€ 1 483€ 1 504€ 1 942€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 058 046 € 2 842 223 € 2 669 112 € 2 797 047 € 2 577 481 € 2 651 630 € 2 760 457 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
875 024 € 864 294 € 758 091 € 768 345 € 759 548 € 758 366 € 693 076 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
110 204 € 110 204 € 110 204 € 110 204 € 110 204 € 110 204 € 110 204 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
110 204€ 110 204€ 110 204€ 110 204€ 110 204€ 110 204€ 110 204€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
723 223 € 640 583 € 650 839 € 642 040 € 640 859 € 575 568 € 573 623 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
723 223€ 651 130€ 651 131€ 642 332€ 641 151€ 575 860€ 573 915€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-10 547€ -292€ -292€ -292€ -292€ -292€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
34 294 € 106 204 € -10 255 € 8 798 € 1 182 € 65 291 € 1 946 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 915 663 € 1 667 034 € 1 556 038 € 1 627 243 € 1 369 995 € 1 398 848 € 1 593 572 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
144 062 € 144 631 € 145 412 € 145 056 € 144 640 € 144 673 € 144 062 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
144 062€ 144 062€ 144 062€ 144 062€ 144 062€ 144 062€ 144 062€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
369€ 1 150€ 794€ 478€ 611€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
200€ 200€ 200€ 100€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
220 € 177 € 148 € 128 € 75 € 31 € 18 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
220€ 177€ 148€ 128€ 75€ 31€ 18€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 335 174 € 1 161 060 € 1 241 810 € 1 203 109 € 986 351 € 1 125 696 € 1 196 475 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
152 412€ 460 620€ 482 912€ 444 505€ 248 186€ 384 584€ 459 096€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 182 000€ 657 000€ 756 556€ 756 556€ 736 556€ 736 556€ 736 556€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
354€ 790€ 1 528€ 1 184€ 799€ 484€ 41€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
402€ 433€ 814€ 404€ 431€ 247€ 23€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
6€ 41 842€ 85€ 379€ 3 825€ 384€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
375€ 375€ 375€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
436 207€ 361 166€ 168 668€ 278 950€ 238 929€ 128 448€ 253 017€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
267 359 € 310 895 € 354 983 € 401 459 € 447 938 € 494 416 € 473 809 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
34€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
223 823€ 267 359€ 310 895€ 354 980€ 401 459€ 447 937€ 401 770€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
43 536€ 43 536€ 44 088€ 46 479€ 46 479€ 46 479€ 72 005€